DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home       blog

Welkom,

Leuk dat u even komt kijken op deze site.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele berichten volg ons dan via twitter.

Oliebollentijd..Met wat heerlijk geurende oliebolletjes op tafel blikken we terug op het afgelopen politieke jaar in Dordrecht. Er gebeurde veel en vooral externe factoren waren bepalend. Direct al aan het begin van het jaar 2015 was daar die brute moord op de cartoonisten in Parijs. De aanslag raakte ook de Dordtenaren en burgemeester Brok hield in het stadhuis naar aanleiding hiervan een indrukwekkende toespraak.

Enkele maanden later op Koningsdag liet hij nog eens aan alle Nederlanders zien dat Dordrecht ooit aan de bakermat van de vrijheid van meningsuiting en geloof heeft gestaan. Het Hof van Nederland was letterlijk het toneel van de gebeurtenissen, die zich eeuwen geleden op ons eiland afspeelden. Vol trots toonde de burgemeester aan koning en koningin en het volk de historische stad. Daarna merkte iedereen, wat het effect was van deze geweldige reclamespot voor Dordrecht en zijn bedrijfsleven. Veel meer toeristen dan gebruikelijk kwamen onze stad bezoeken.

De vluchtelingenstroom die later vanuit het Midden-Oosten en Afrika dit jaar op gang kwam, liet ook in Dordrecht zijn sporen na. In een pittig debat nam een overgrote meerderheid van de gemeenteraad de beslissing om ook een deel hiervan in Dordrecht tijdelijk op te vangen. Burgemeester Brok speelde als voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ een belangrijk rol in de opvang in de regio. Het COA werd er van overtuigd dat het beter was om niet tot grootschalige opvang over te gaan maar vluchtelingen te verspreiden over plaatsen in de regio.

Later in het jaar moest alles bij de Tweede Kamer ook nog eens in het werk worden gesteld om de rechtbank aan het Steegoversloot voor Dordrecht te behouden. Gelukkig bleek de Kamer uiteindelijk bereid om Brok hierin te steunen.

Daarnaast hebben wethouders en raadsleden alles uit de kast moeten halen om te voorkomen dat gemorreld werd aan de intercitystatus van Dordrecht. Door de NS werd eerder een beslissing genomen om deze treinen vanuit den Haag naar Breda niet meer via Dordrecht te laten rijden maar via de Hoge Snelheids Lijn. Het resultaat van de inspanningen van ons stadsbestuur had tot gevolg, dat een meerderheid van de Tweede Kamer dit beleid niet ondersteunde. In hoeverre de NS volgend jaar gevoelig blijkt voor deze druk moet nog worden afgewacht.

Aan het eind van het jaar werden we verrast door toetreding van Hardinxveld Giessendam tot de Gemeenschappelijke Regeling de Drechtsteden. De voorzitter Arno Brok speelde in de vergadering van de Drechtraad een belangrijke rol en verwelkomde de raadsleden hartelijk.

Zoals gezegd is het opvallend dat al deze opgesomde gebeurtenissen vooral van buiten ons Eiland op ons af kwamen. Dit betekent overigens niet dat de gemeenteraad dit jaar niet met interne problemen werd geconfronteerd. Nog vers in het geheugen ligt het feit dat de volledige oppositie het nodig vond om in het holst van de nacht op te stappen vanuit de raadsvergadering. De burgemeester verbouwereerd achterlatend.. De aanleiding hiervoor was een door de coalitie plotselinge pop-up kredietverlening voor een kunstgrasveldje bij Oranje Wit. Het kostte onze burgervader heel wat overredingskracht om uiteindelijk de vergadering alsnog netjes af te ronden en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Al met al, het jaar overziende, is wel duidelijk dat onze burgemeester dit jaar een prominente rol in de Dordtse politiek heeft gespeeld. Als er dus al een 'Dordtenaar van het jaar' benoemd zou moeten worden dan zou ik er voor willen pleiten hem hiervoor te nomineren. Laten we daar dus maar een oliebolletje op nemen... en een heerlijk glaasje champagne ...

Proost en een prettige jaarwisseling

bram | 30-december 2015|

Een stoelendans in de Drechtsteden


De afgelopen week werden we verrast door een plotselinge actie van het FNV waarbij de voorman met enkele schoonmakers het stadskantoor waren binnengelopen om daar bij de fractievergaderingen met vlaggen en spandoeken aandacht te vragen voor 'hun zaak'. Dit liep door schermutselingen danig uit de hand, waardoor zelfs de sterke arm moest komen opdraven om te bemiddelen. De voorman-met de toepasselijke voornaam Herrie-bood zijn verontschuldigingen aan en de actiegroep verliet hierna weer het pand.

Na een nachtje slapen gaf Herrie aan, dat er weliswaar excuses waren gemaakt, maar dat dit alleen was omdat hij iemand een klootzak had genoemd en niet vanwege de actie. De partij Beter voor Dordt heeft daarom besloten alsnog aangifte te doen van huisvredebreuk en het verstoren van een politieke vergadering.

Los daarvan is deze zaak nog verder hoog aan het oplopen. De leden van de Tweede Kamer zullen ook wel opkijken. Nooit hoor je wat van dat provinciestadje en opeens staat Dordrecht opnieuw in de picture. In de afgelopen maanden kregen zij eerst de perikelen rond de intercity ter behandeling, daarna de kwestie van de Dordtse arrondissementsrechtbank en nu krijgen ze dit actie-gevalletje onder ogen. Het lid Karabulut (SP) heeft namelijk vragen gesteld aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'of het wel normaal is dat de gemeente Dordrecht mensen wil ontslaan en het werk wil laten uitvoeren door mensen met een uitkering en/of werkers van de sociale werkvoorziening'.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
Door de Participatiewet gedwongen is het de bedoeling dat mensen werkzaam bij de Sociale Werkplaatsen gaan participeren in de gewone samenleving. De Sociale Dienst zoekt met man en macht via een samenwerkend arbeidsbureau 'Baanbrekend' naar werk voor deze groep mensen met enige afstand tot de gewone arbeidsmarkt. Omdat het niet meevalt om voor hen een baan te vinden heeft het Drechtstedenbestuur in hun wijsheid besloten om het contract met de schoonmakers van de meeste gemeentegebouwen in de Drechtsteden maar op te zeggen per 1 januari. In hun plaats worden dan de mensen van Drechtwerk ingeschakeld.

In het voorjaar hebben ze dit plan al laten doorschemeren bij het bedrijf van de schoonmaakdienst maar uiteindelijk pas in oktober op schrift gesteld. De schoonmaakbaas heeft vermoedelijk ook nog even gewacht met het bekend maken van dit onprettige nieuws, want in de pers zijn hierover geen berichten verschenen. Dus nu, zo vlak voor de feestdagen, zijn de schoonmakers van het aanstaand ontslag op de hoogte gesteld en heeft dit tot de bewuste actie geleid.

De eerste vraag die de Tweede Kamer vermoedelijk zal stellen: in welke raadsvergadering in Dordrecht is dit allemaal besloten? De gemeente Dordrecht zal verwijzen naar de Drechtsteden, omdat de Sociale Dienst wordt geleid via een gemeenschappelijke regeling en dat men in dit geval bij de Drechtraad moet zijn. Voor zover mij bekend is dit echter nooit in een Drechtraadvergadering besproken. Het Drechtstedenbestuur heeft dit vermoedelijk helemaal op eigen houtje afgehandeld.

Nu moet ik een slag om de arm houden, want het is door het ontbreken van een livestream niet mogelijk voor een buitenstaander om te volgen wat er allemaal in een Drechtraad wordt besproken. Als je naar een vergadering toe gaat, moet je kiezen welke bijeenkomst je wil volgen en dan loop je dus nog het risico het grootste deel te missen van de besprekingen.

De grote vraag die nu beantwoord moet worden door de staatssecretaris of hier sprake is van een verdringing van werkzaamheden. De gemeente zal in principe vrij zijn om te werken met een bedrijf naar hun keuze. Dat ze in dit geval kiezen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt valt in hen te prijzen. Maar als overheid heb je ook een verplichting naar de werknemers die je tot nu toe voor je laat werken. De vraag is of het kenbaar maken van deze moeilijke boodschap had moeten worden overgelaten aan dit bedrijf.

Als het aannemen van Drechtwerkpersoneel leidt tot ontslag van gewone medewerkers moet dit wel heel zorgvuldig gebeuren. De kwestie had allereerst moeten worden aangekaart in de lokale raden en op zijn minst in De Drechtraad moeten worden besproken. In een recent verstuurde raadsinformatiebrief geeft Drechtstedenbestuur aan, dat er geen sprake is van verdringing omdat het werk niet wordt gedaan door vrijwilligers, maar door mensen in loondienst.

En daar ben ik het dus niet mee eens. Het zijn weliswaar geen vrijwilligers maar het zijn wel mensen die vast niet onder de schoonmaak-cao vallen. Lager betaalden inzetten met als gevolg ontslag van mensen die vervolgens weer bij de Soc. Dienst zullen aankloppen is niet de juiste route. Ik zie het zoeken naar werk als een stoelendans waarbij mensen rondlopen en als de muziek stopt naar een lege stoel moeten zoeken. Het is dan toch niet de bedoeling om iemand van zijn plek te jagen? Dat zijn niet de regels van het spel. Of vat het uitzendbureau 'Baanbrekend' zijn taak soms hier wat te letterlijk op?

bram | 13 december 2015|


Goedmensen of.. ?


Het is in ons land te doen gebruikelijk om mensen in hokjes te plaatsen.
Zo geven we een groep mensen graag een naam, dan weet je precies waar je mee te doen hebt. Een mooi voorbeeld uit de geschiedenis zijn de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Je behoorde tot het kamp van de Hoeken óf die van de Kabeljauwen. Wat nou precies het verschil tussen die twee groepen is, wil ik u niet mee vermoeien, maar weet wel dat de strijd duurde van 1350 tot 1490. Dat houdt in dat er wel 7 generaties Hollanders telkens moesten kiezen bij wie ze wilden horen.

Ook in de huidige vluchtelingendiscussie staan wat hokjes klaar. De voorstanders van opvang van de vluchtelingen worden ietwat sarcastisch in het hokje 'goedmensen ‘geplaatst. Nu wil het toeval dat ik een voorstander ben van een humane opvang van de vluchtelingen, zodat ik me waarschijnlijk in dit hokje toch het beste thuis zal voelen. Je moet er toch niet aan denken dat je achterkleinkinderen later moeten lezen op internet dat hun opa bij de groep 'foutmensen' zat. Het zal toch niet zo zijn, dat zij later in hun leven ook nog moeten kiezen bij welke groep ze zich willen aansluiten?

Alles overziende heeft Dordt zijn verantwoordelijkheid opgepakt. Een eerste groep van vluchtelingen is voor een korte tijd in een noodopvang opgevangen. Na goed overleg met de overige Drechtsteden zijn ze in de regio voor een wat langere tijd ondergebracht. Het ziet er naar uit dat zeer binnenkort weer een groep naar Dordrecht komt. In de communicatie is hierop al gezinspeeld. Ook dan wordt na een periode van enkele dagen of een week besloten de groep verder ergens onder te brengen in de regio Zuid Holland Zuid. Onze burgemeester heeft daar als voorzitter van de veiligheidsregio gelukkig ook nog wat in de melk te brokkelen. Het lijkt mij beter, dat een deel van de groep dan ook in Dordrecht zelf een wat langere opvang krijgt aangeboden. De schijn moet vermeden worden, dat onze stad de problemen alleen maar op andere gemeenten wil afschuiven.

Een plek hiervoor is altijd te vinden. Maar zet mensen niet voor een langere tijd op een industrieterrein. Desnoods wordt dan het Weizigtpark tijdelijk maar ingericht met portakabins. Het kantoor van Vluchtelingenwerk ligt op loopafstand. Het schooltje is in zeer korte tijd terug te plaatsen op de plek tegenover de ingang van het park. Geld kan het probleem niet zijn. Bij de Sociale Dienst was onlangs een miljoenenbedrag over waarvoor nog geen bestemming was te vinden. Een betere aanwending voor dit geld lijkt me er niet te zijn.

Overigens ben ik van mening dat in de hele discussie geen sprake kan zijn van goed- of foutmensen. We zijn allemaal mensen met goede en verkeerde eigenschappen. Ook de vluchtelingen. Vaak door angst of onwetendheid worden we op het verkeerde been gezet. Een landelijke politicus die constant hamert op de gevaren van de moslims en deze mensen ziet als 'testosteronbommen' gooit dan steeds wat olie op het vuur. Het gevaar is eerder van die kant te duchten dan van de kant van de vluchtelingen. Als bij een voorlichtingsbijeenkomst een mevrouw wordt overschreeuwd met de kreet "daar moet een piemel in", mag je je afvragen bij wie nou eigenlijk het testosterongehalte te hoog ligt.

Als het maar niet zo wordt, dat de meerderheid van de Dordtenaren zijn mond houdt uit angst voor bedreigingen. Dan is het pas echt mis in onze stad. Ik heb er vertrouwen in dat dit niet het geval is. Daarvoor was de opkomst aan het begin van het jaar in het Stadhuis van Dordrecht bij de 'Je suis Charlie' betoging toch echt te hoog.

bram | 25 oktober 2015|


Draagvlak....De eventuele komst van vluchtelingen heeft de gemoederen in Dordrecht flink bezig gehouden. Weliswaar hebben we tot nu toe geen asielzoekers in onze stad mogen verwelkomen, maar het pad is geëffend. Maar vraag niet hoe.. het ging zeker niet zonder slag of stoot.

Iedereen kon al langere tijd via de media aan zien komen, dat wij in Dordrecht een hulpvraag zouden krijgen. Als verdwaasde konijnen staarden de Dordtse bestuurders in de fel verlichte koplampen van de boemeltrein maar bleven heel stil zitten. Geen enkele actie. Op zijn minst had men bijvoorbeeld al enkele plekken kunnen noemen voor mogelijke opvanglocaties, mocht de vraag zich ooit voordoen. En ook had dan met bewoners kunnen worden overlegd, hoe zij daar eventueel tegenover staan. Niets van dat alles.

Na druk vanuit de media en op verzoek van enkele raadsleden pleegde onze burgemeester uiteindelijk toch maar een telefoontje naar het COA met de vraag of er behoefte was aan een opvang in Dordrecht. Toen daar 'nee, nog niet' op werd geantwoord, zakte de heer Brok zachtjes terug in zijn pluche zitzak en begon het wachten opnieuw. Groot was de schrik toen de postbode een brief van het Ministerie bezorgde met de vraag voor een noodopvang van 100 mensen voor slechts 72 uur. De raderen draaiden en uit de hoge hoed kwam een locatie ergens op een industrieterrein bij Drechtwerk op de proppen. Maar nu komt het... deze plek werd niet bekend gemaakt. Er werd hiermee nog enkele dagen gewacht tot de dag van de raadsvergadering, zodat áls het besluit werd genomen tevens de plek vast zou staan.

Waarom in vredesnaam niet gekozen voor openheid? Transparantie stond toch zo hoog bij onze bestuurders in het vaandel? Was men soms huiverig voor de reactie van eventueel opstandige Dordtenaren met spandoeken in de raadzaal? Volgens mij onderschat men dan toch echt de bereidheid van de schapekoppen om de vluchtelingen te helpen. Zeker, in Nederland en dus ook in Dordrecht niet uitgezonderd heeft een deel van de inwoners iets tegen de komst van asielzoekers naar ons land. De grenzen moeten dicht is hun leus. Ook zijn er wel Dordtenaren te vinden, die maar wat blij zijn, dat we op een eiland wonen. Enkele ophaalbruggen over de Dordtse Kil en Oude Maas en de zaak is dan in hun ogen zo geregeld. Maar tot op heden vormen ze een minderheid. Het merendeel ziet echt wel in dat de nood hoog is en wil best hulp bieden.

Het grootste deel van onze raad-op de helft van Beter voor Dordt na en een enkel lid van de VVD- bleek vóór de noodopvang te zijn. Maar het opvallende was, dat de grootste partij BvD zo tot op het bot verdeeld was. De helft van de raadsleden van deze partij wilde niet instemmen met het voorstel, omdat ze van mening waren dat er eerst overleg met de omwonenden moest zijn. Eerst maar eens informeren of er wel 'draagvlak' was, vond deze groep BVD-ers.

Terwijl Beter Voor Dordt toch zelf eerder een actie had opgezet om bij de burgers in de stad na te vragen wat hoe ze dachten over de komst van buitenlanders. Er werden geen reacties getoond waaruit eventuele ontevredenheid onder bewoners bleek. Het leek er nu bijna op dat het besluit voor een opvangcentrum koste wat kost voorkomen moest worden, waarbij men het ontbreken van draagvlak als uitweg koos. Draagvlak werd zodoende de stok om de hond te slaan. Waarom geen amendement opgesteld waarbij wél akkoord werd gegaan met de komst van de vluchtelingen, maar voorwaarden gesteld aan het creëren van draagvlak?

De fractievoorzitter van de SP, de heer Portier verwoordde het als volgt: "Al zou 99 % van de bewoners tegen de komst van de vluchtelingen stemmen dan nog zou ik vóór stemmen. Dan word ik maar niet herkozen." Daarmee gaf hij aan dat het als raadslid belangrijker is een besluit te nemen, waar je als gekozen volksvertegenwoordiger met hart en ziel achter staat dan dat je alleen maar je kiezers wil behagen.

Persoonlijk ben ik een voorstander van-als het even kan-een goed overleg in alle openheid vooraf met de burgers, al geef ik onmiddellijk toe, dat als het bijvoorbeeld gaat om een verhoging van de belastingen niet al teveel op een draagvlak moet worden gerekend...

bram | 2 oktober 2015|


Geld maakt niet gelukkig...Is er eigenlijk sprake van armoede in Dordrecht?
Tegenwoordig staat er een hele rits karren bij de supermarkt voor ons klaar. Ze worden tot de nok gevuld worden met boodschappen die niet bepaald zijn te bestempelen tot primaire levensbehoefte. De variaties aan levensmiddelen is absurd. Alleen aan toiletpapier al is keuze tussen 15 verschillende soorten en merken.

Op de parkeerruimte is het een komen en gaan van auto's die volgeladen worden met artikelen waarvan je je afvraagt of deze nu echt nodig zijn. Daarnaast is het zo dat Dordtenaren die om allerlei redenen niet al te veel te besteden hebben, een beroep kunnen doen op regelingen zoals bijstand, voedselbank etc. Ik durf de stelling wel aan: We leven in een rijk, welvarend land. Ook in de ons omringende landen is deze rijkdom te bespeuren.

Daarom begrijp ik best dat het al langere tijd aantrekkelijk is voor allerlei buitenlanders om hier te komen wonen en naar werk te zoeken. Zeker als in eigen land het niet meer veilig is om te wonen omdat steden en dorpen gebombardeerd worden of kapot geschoten. Dan ben je bereid om te voet een levensgevaarlijke reis te maken om met je gezin een veiliger heenkomen te zoeken.

Maar wie kent niet het beeld van de grote vogel, die de kleine vogels verjaagt als er zojuist volop voedsel is gestrooid. Er ligt genoeg maar toch wil die dikke vogel het liefst alles voor zich zelf houden. De dikke-ik onder de vogels zeg maar...

Zoals het in de dierenwereld gaat, zo gaat het ook bij mensen. Het valt niet mee om welvaart te delen met anderen. Dat zou ik eigenlijk een vorm van sociale armoede willen noemen. Wat dat betreft moet ik helaas constateren dat er ook sociale armoede heerst in Dordrecht. Als hier in de media de vraag gesteld aan de politici hoe we met het vluchtelingenvraagstuk om moeten gaan, dan roept de politieke leider: "Dat is een ernstig probleem en dat moeten we heel goed gaan onderzoeken." Wat hij dus feitelijk zegt: we doen voorlopig helemaal niks. Waarom worden niet alvast voorlopige opvangplaatsen aangewezen? Waarom geen onderzoek ingesteld welke leegstaande panden hier in aanmerking komen voor bewoning? Waarom niet meteen de beslissing opschorten om woningen te slopen, die hiervoor nu op de nominatie staan?

Nee, de enige activiteit is een voorzichtige vraag stellen aan het COA of op de Drechtsteden ook een beroep zal worden gedaan. Er zijn nú mensen in nood die in de eerste plaats op zoek zijn naar veiligheid, een dak boven hun hoofd en die gewoon willen werken, eten en drinken. Iedereen ziet de beelden op tv van drommen mensen, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen en zelfs kinderen lopend langs een gevaarlijke snelweg op zoek naar een beter leven.

"Waarom worden deze mensen niet in hun eigen regio opgevangen?" is de veelgehoorde vraag. Dat daar ook landen zijn die veel vluchtelingen opnemen wordt gemakshalve over het hoofd gezien. En ja, er zijn daar ook nog best welvarende landen te vinden die meer zouden kunnen doen, maar daar wonen nog veel grotere en dikkere ikken dan hier. Het is wereldwijd blijkbaar niet zo makkelijk om te delen wat je hebt.

En het vreemde is toch, dat je volgens mij door het delen van je rijkdom eigenlijk helemaal niet armer wordt. Eerder het tegenovergestelde.
Je wordt er rijker van...sociaal rijker.

Mijn conclusie: Armoede in Dordrecht: nee. Sociale Armoede: ja

bram | 10 september 2015|


Sorry, of iets van die strekking....In onze taal proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat, precies uit te drukken wat we eigenlijk willen zeggen. Soms gaat dat goed, maar soms gaat het ook wel eens verkeerd. Bijvoorbeeld als je iemand wil bedanken: zeg je gewoon “bedankt”. Maar als je óók wil laten weten dat je slim bent en de Engelse taal beheerst roep je "thanks". En als je dit eigenlijk iets te simpel vindt, dan kun je schrijven: “Thanx”. Dan weet men tegelijk, dat je digitale taal ook nog eens onder de knie hebt. Als je iets verkeerd hebt gedaan, zeg je sorry of pardon. Eigenlijk best typisch, dat je dan in de gewone Nederlandse taal niet uit je woorden kan komen.. Een Hollander wil blijkbaar niet zo snel toegeven dat-ie fout is. Als hij of zij zegt: "vergeef me", dan moet er écht wel iets héél goed mis zijn.

Ik moest hieraan denken toen ik afgelopen week merkte, dat er problemen waren bij het ongevraagd plaatsen van een blog van D66 op de site van Schapenhoeder. Het was de letterlijke tekst van de site van deze partij dus dáár kon het niet aan liggen. Het bleek de aankondiging te zijn. Boven de tekst stond "by Schapenhoeder". Onderaan stond: bron D66.

Dit schoot bij Nelleke van D66 in het verkeerde keelgat. Als de Schapenhoeder er duidelijk boven had gezet: "Deze site is weliswaar in elkaar geknutseld door de Schapenhoeder maar onderstaand stukje is echt van D66", was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest. Maar ja, er stond "made by Schapenhoeder", lekker vlotjes afgekort tot "by Schapenhoeder". Nu werd volgens de fractievoorzitter toch echt de indruk gewekt dat de tekst geschreven zou zijn door een ordinaire Schapenbewaker en dat was een kardinale fout volgens haar.

Je zou zeggen dat een politieke partij blij zou zijn als iemand dezelfde woorden aanhaalt als deze partij zelf, al is het zelfs een simpele herder. Zo niet D66. Niemand mag denken dat deze intelligente tekst zo maar door elke eenvoudige dierenoppasser zonder toestemming kan worden overgenomen.

Nu wil het toeval, dat de tekst in het D66 blog volgens mij niet zo slim was als ze zelf wel dachten. Het ging onder andere om het functioneren van de welstandscommissie, die zich blijkbaar de ergernis op de hals heeft gehaald door wat eigenaardige besluitjes te nemen.

D66 schreef: "Ook jammer dat de leden van de welstandscommissie zich in het openbaar (lees de krant) niet kunnen verweren." De hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad de Dordtenaar reageerde na het lezen van deze tekst onmiddellijk. "Er is diverse keren gevraagd of ze een reactie wilden geven maar de leden van de commissie wachtten liever af tot het stof was neergedaald.” Men had bij D66 dus beter blij kunnen zijn, als iedereen dacht dat niet D66 maar de Schapenhoeder deze foute opmerking in het blog had gemaakt.

Maar goed; als Nelleke blijft bij haar standpunt zal onze Schapenhoeder waarschijnlijk nooit meer iets van D66 publiceren vanaf hun site. Ik heb het idee dat de politieke voelsprietjes van Nelleke na een reces van ruim 2 maanden nog niet helemaal wijd open stonden. Een blokkade opwerpen op twitter voor een collega raadslid van Beter Voor Dordt om zó niet te laten zien, wat haar als voorvrouw van D66 ‘bezig houdt’ wijst ook al in die richting.

Misschien zijn die vakanties van tegenwoordig ook véél te lang voor raadsleden en zeker voor nestors. Nu is de vraag of Nelleke de moed op kan brengen om tegen onze Schapenhoeder te zeggen: "Sorry, ik zag het even verkeerd. Heb een inschattingsfoutje gemaakt."

Ze hoeft echt niet om vergiffenis te vragen, want zó belangrijk is het allemaal nu ook weer niet. Wellicht ten overvloede: Ik weet niet op welke site u dit verhaaltje leest. Als er boven staat 'by Schapenhoeder' wil dat dus niet zeggen dat die simpele schapenscheerder dit stukje geschreven heeft..

bram | 23 augustus 2015|


Basisinkomen of Basiswerk?

Het basisinkomen brengt ook de gemoederen in ons calvinistisch stadje in beweging. Moeten we dan niet 'in het zweet ons aanschijns ons brood verdienen’?
Te verwachten valt, dat de voorstanders van een basisinkomen hun stem steeds luider laten horen als de robotisering in de maatschappij blijft toenemen. Wat heeft het eigenlijk voor zin om als mens je in het zweet te werken als een taak-soms nog veel beter-ook door een apparaat gedaan kan worden?

Na de industriële revolutie rond 1850 is dit proces al in gang gezet en dit gaat nu nog steeds door.Werden honderd jaar geleden al arbeiders in de zware industrie vervangen door machines, nu zie je zelfs dat mensen in de zorg worden vervangen door robots. De gedachte om onze kennis en kunde uiteindelijk eens te verzilveren in keiharde euro's met een basisinkomen is eigenlijk zo gek nog niet?

Toch zie ik het nog niet gebeuren. Afgezien van onze diepgewortelde calvinistische houding dat we moeten werken voor ons geld is ook arbeid voor een mens van groot belang. Werk geeft een mens voldoening en we zijn opgegroeid met het gegeven dat 'ledigheid des duivels oorkussen is'. Daarnaast weten we allemaal dat het niet goed is voor de gezondheid als we niet meer met onze handen of met onze geest actief bezig zijn.

Daarom zou ik niet willen pleiten voor 'een basisinkomen' maar juist voor 'basiswerk'. Geef mensen salaris in plaats van een uitkering en geef ze een passende functie bij de op te richten: 'Stichting Drechtstad Jobs'. Nu al zien we dat vrijwilligerswerk niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Hieraan is nog steeds een grote behoefte. Om dit nog beter te structuren zou het volgens mij handiger zijn om mensen die nu inkomen uit de bijstand trekken voor 'basiswerk' in aanmerking te laten komen.

Dit betekent dat men in staat wordt gesteld om werkzaamheden uit te oefenen die vooral in het belang zijn van onze medebewoners in onze stad. Met andere woorden: werkzaamheden verrichten, die niet in eerste instantie het maken van winst tot doel hebben, maar vooral plaatselijk rendement geven. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan het oplossen van eenzaamheid onder ouderen, het veiliger maken van het verkeer, het beter scheiden van afval, het schoon houden van de stad.

Kortom een dienstplicht voor bijstandsgerechtigden waarbij deelname niet vrijblijvend is, maar waarin zij een voldoening kunnen halen uit het dienstbaar opstellen aan onze maatschappij. Op dit moment staan er nog voldoende leegstaande panden van de gemeente die als uitvalbasis kan dienen. Denk bijvoorbeeld het belastingkantoor aan de Spuiboulevard.

Zo'n initiatief lijkt mij in ieder geval beter dan dat van enkele wethouders in het land, die voortaan geen tegenprestatie meer willen stellen aan een bijstandsuitkering. Uiteraard betekent dit wel dat het minimuminkomen op dit soort werk- evenals bij vrijwilligerswerk- niet van toepassing mag zijn. Het mag daarom ook niet concurrerend zijn met het werk in het bedrijfsleven. Met stageplaatsen vanuit de Stichting in het bedrijfsleven is een goede samenwerking te bereiken. Volgens mij zal doorstroming van een basisinkomen naar een minimuminkomen veel sneller verlopen dan vanuit de bijstand.

Al met al zou het kunnen betekenen dat Dordrecht de eerste stad is in Nederland zonder bijstandsuitkeringen. Dat zou toch alleen al een mooi resultaat zijn?

bram | 9 augustus 2015|


Politiek:
Toneelstukje of debat vanuit het hart?

Afgelopen week kwamen de raadsleden volgens een strak gepland schema bijeen om de Agenda van de Stad en de Kadernota te bespreken. Na twee dagen broeden op hun politieke eieren kwam er uiteindelijk midden in de nacht een kwaadaardig schepseltje uit het nest. Toen Peter Heijkoop van het CDA het voorstel indiende om € 400.000,- te investeren in 'zijn' voetbalclub Oranje-Wit sprong het plotseling tevoorschijn.

Als grote klacht werd door alle oppositieleden geroepen, dat er helemaal niet meer naar hen geluisterd werd. Ze zouden alleen maar mee mogen doen voor spek en bonen. De volledige oppositie trok zich boos terug in één van de achterkamertjes van D66. Ze pikten het niet langer en wilden met hun vertrek uit de raadszaal een duidelijke daad stellen. De coalitiepartijen bleven in verwarring achter. Ook burgemeester Brok vroeg zich vertwijfeld af of hier nu sprake was van een schorsing of hoe hij dit weglopen nu eigenlijk moest duiden.

Nadat ze toch uiteindelijk allemaal na geruime tijd weer enigszins afgekoeld op hun zetel zaten, stelde de burgemeester voor om niet meer te beginnen aan de stemming over de meer dan 50 moties en ontelbare amendementen, maar te besluiten de vergadering voorlopig uit te stellen tot na het weekend. En zo geschiedde. Morgen zullen de dames en heren politici zich in besloten kring buigen over de gang van zaken, al dan niet elkaar beterschap belovend en weer overgaan tot de orde van de dag.

Wat was hier nu eigenlijk aan de hand? Wie was hier nu fout? Wat ging er niet goed? Was de boosheid echt of was het een toneelstukje? Als toeschouwer kreeg ik toch de stellige indruk dat hier sprake was van een vooraf afgesproken actie. De oppositie was van mening, dat er een daad moest worden gesteld en had hier vooraf duidelijk afspraken met elkaar over gemaakt. Tijdens de eerdere woordvoering van alle partijen was er al een rode draad te bespeuren. Elke fractieleider van een oppositiepartij vermeldde de slogan 'Dordt verdient beter'. Ludiek bedacht als verwijzing naar de naam van hun grootste politieke tegenstander in Dordrecht 'Beter voor Dordt'.

Eerder-in de vorige bestuursperiode - noemde de oppositie zich openlijk: 'de Verenigde Oppositie Partijen': kortweg V.O.P. De laatste tijd hoorde je deze benaming niet meer. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat deze V.O.P. dus nog springlevend is. Het is begrijpelijk, dat je als oppositie een vuist wil maken en elkaar opzoekt, maar het moet niet zo zijn dat in Dordrecht eigenlijk sprake is van een tweepartijenstelsel. Oppositie en coalitie. Zo hoort het toch niet te werken?

Ook coalitiepartijen moeten door de oppositie worden opgezocht en omgekeerd om ideeën met elkaar te bespreken en standpunten met elkaar uit te wisselen. Dat er de afgelopen maanden onvoldoende naar de raadsleden geluisterd werd, lijkt mij een terecht verwijt. Dit geldt echter niet alleen voor de partijen van de oppositie, maar ook voor de coalitiepartijen. Meerdere malen heb ik bijvoorbeeld Martijn Groeneweg (BVD) ook in deze vergadering terecht ontstemd horen aangeven, dat hij onvoldoende ruimte kreeg om zijn zegje te doen. Ooit eerder in een debat over de horrorrotonde kreeg hij het zo aan de stok met de voorzitter c.q. gespreksleider Frans Riet, dat ook hij het bijltje er bij neergooide. Hij liep toen ook woedend weg, omdat hij niet de kans kreeg om te zeggen wat hij op zijn hart had.

Steeds vaker is er sprake van een besloten vergadering. Dit betekent dat er over die stukken niet gedebatteerd mag worden. Ook in deze vergadering was de frustratie te zien bij Nelleke de Smoker dat de bestuurders wel gegevens uit het besloten debat aanhaalden waar dan weer niet op gereageerd kon worden. Als er dan al ruimte wordt gemaakt voor een plenair debat dan wordt zo 'afgesproken' dat men elkaar niet in de rede mag vallen. Interrupties zijn niet toegestaan.

Wie dit afspreekt en waarom dit is afgesproken, blijft uiteraard verborgen, want ook dat wordt weer in een besloten vergadering vastgelegd. Dus wordt zo het debat weer eens uit de weg gegaan. Prima als je snel naar huis wil maar het is wel de dood in de pot. Dat dit op den duur gaat irriteren is te begrijpen. Regelmatig zag je dat iedereen in de plenaire vergadering wel zijn stelling deponeerde, maar dat het leek of hier niemand er meer naar luisterde. De conversaties werden gevoerd over en langs elkaar heen. Er werd helemaal niet meer op elkaar gereageerd. Minder aandacht voor de gesprekken betekent zo ook automatisch nog minder debat. Saai om te volgen. Gesprekken kabbelen door en dus wacht men maar gewoon zijn kans af. En als die gelegenheid uitblijft dan valt vroeg of laat de bom.

Niet onbesproken kan hier blijven, dat een oude vete tussen Nelleke de Smoker en Piet Sleeking vanuit een grijs verleden mogelijk een rol zou hebben gespeeld. Dat hun verstandhouding ergens een deukje heeft opgelopen, is voor een oplettende volger van de Dordtse politiek niet te ontgaan. Maar het kan toch niet zo zijn, dat door een al dan niet goede verhouding tussen twee personen in Dordrecht de gang van zaken hier blijvend wordt beïnvloed?

Laten we duidelijk stellen, dat weglopen tijdens een debat sowieso altijd een verkeerd signaal is. Maar aan de andere kant geeft het wel aan, dat er iets moet veranderen. Laat men dus elkaar voortaan vooral de ruimte in het debat gunnen. Geen toneelstukjes meer opvoeren. Maar gewoon met bezieling -minder vanaf de laptop- maar meer recht uit het hart spreken.

Morgen gaan we het zien... nou ja, ná de besloten vergadering dan..

bram | 4 juli 2015|


De Bol van Brok

Voorzitter,

Allereerst wil ik burgemeester Brok hartelijk dankzeggen voor zijn vlotte medewerking en aanwijzingen. Na enig zoekwerk hebben wij zijn glazen bol in de kelder van het stadhuis gevonden. Tijdens het afstoffen hiervan, kregen wij zeer interessante beelden door, die wellicht van pas kunnen komen in deze raadsbespreking.
Wij werden plotseling meegenomen naar het jaar 2045 en zagen daar interessante visioenen over de ontwikkelingen in onze stad. Het is misschien voor sommigen van u schokkend te vernemen, maar het is er tóch uiteindelijk van gekomen: Het samenwerkingsverband in de Drechtsteden is uitgegroeid tot de gemeente Drechtstad.

Voorzitter, hoewel dit niet onbelangrijk is wil ik het daarover in mijn woordvoering vandaag niet hebben. Zoals u weet, is het vooral nu van belang een inkijkje te krijgen bij de gang van zaken op sportgebied in de Drechtsteden. Ik kan u alvast verklappen, dat er in 2045 geen 'sportverenigingen oude stijl' zoals Oranje- Wit en OMC en Amstelwijck meer bestaan in Drechtstad. De enige club die nog wel bestaat is Sportclub Drechtstad – het voormalige FC Dordrecht- en deze speelt volop mee in de eredivisie en is actief in de hoogste regionen op Europees niveau. Niet alleen met voetbal maar ook met andere sportactiviteiten.
Elke wijk in Drechtstad zoals bijvoorbeeld Stadspolders, Dubbeldam, Sliedrecht en Zwijndrecht heeft zijn eigen sport-unit met bijbehorend sportpark. De scholen zijn allemaal geclusterd nabij sportvelden waarbij geen parkeerplaatsen meer te vinden zijn, maar uitsluitend fietsenstallingen. Dankzij de uitgebreide fietssnelwegen van en naar de wijken en fietsstraten in de wijk is er praktisch geen autoverkeer meer.
Elke inwoner van de wijk draagt contributie bij naar draagkracht en is lid van zijn eigen wijk-sportunit. Ook de voormalige buurthuizen en de sociale informatiecentra zijn opgenomen in deze eenheden. Dit bevordert de saamhorigheid binnen de wijken. Daarnaast is er een jaarlijkse sportcompetitie opgezet tussen wijken onderling. Kinderen trainen op school voor een sport naar eigen keuze. Maar ook in hun vrije tijd mag gratis gebruik gemaakt worden van de sportfaciliteiten.

Voorzitter, De competitie wedstrijden worden wekelijks uitgezonden via een gemeentelijke livestream waarvoor zelfs regionale belangstelling is. De scouts van Sportclub Drechtstad belonen de best presterende sporters met gratis stageplaatsen binnen de club. De lokale middenstand is bereid om hun steentje bij te dragen in ruil voor reclame tussen de uitzendingen. Gelukkig zijn de veel voorkomende jaren '20 ziekten zoals 'squared eyes disease' (SED) en 'weak muscles illness' (WMI) bijna helemaal teruggedrongen in Drechtstad in het jaar 2045.

Nog even over OMC. Ik heb na mijn blik in Brok’s bol toch maar besloten het veld in Stadspolders van OMC ongewijzigd te laten. Sterker nog: Ik stel uw raad voor een krediet beschikbaar te stellen om de nabijgelegen woningen af te breken en opnieuw op te bouwen in de wijk de Volgerlanden.
Hierdoor zal het sportveld iets ruimer worden en dan als sportunit gaan dienen in de wijk Stadspolders.

Tenslotte voorzitter,
Ik kon het niet laten voorzitter,
Ik heb even gekeken in de bol naar de vergadering van aanstaande dinsdag. Ik kan u melden, dat de besloten vergadering er toe heeft geleid dat burgemeester Brok toch weer voor een periode van 6 jaar is benoemd.
Het werd nog even spannend want Martijn Groeneweg van mijn partij Beter voor Dordt diende de volgende motie in:
Overwegende, dat burgemeester Brok een boegbeeld is van onze stad.
Zelfs hoofd is van de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid,
Communicatie een belangrijk onderdeel is van zijn taak,
In aanmerking nemende, dat burgemeester Brok nog steeds geen twitteraccount heeft.
Stelt BVD voor, dat de griffie een account voor hem opent en hij via dit kanaal wekelijks minimaal 1 tweet verstuurt.

Deze motie werd met bijna algemene stemmen aangenomen. Alleen de heer Staat van de CU/SGP stemde tegen maar dat bleek achteraf een vergissing te zijn. De burgemeester gaat zich beraden over wat hem te doen staat. Mocht u nog vragen hebben dan ben ik graag bereid in 2e termijn eventuele vragen van u te beantwoorden..
Namens het college :
wethouder Reynwindvaan

bram | 28 juni 2015|


Spreken is zilver, Zwijgen is fout

Afgelopen week was het plotselinge vertrek uit de Dordtse politiek van Helly Buursma een voor Dordt gewichtig nieuwsfeit. In 2014 stond zij bij de raadsverkiezingen van Beter voor Dordt nog op plek 6 en was hiermee de hoogste nieuwkomer op de lijst. Als zij dan al na één jaar haar geloofsbrieven aan de wilgen hangt is het belangrijk voor Dordtse burgers om haar diepere beweegredenen te weten. Zij hebben hier recht op omdat zij ook de moeite hebben genomen om de gang naar de stembus te maken om op haar te stemmen.

Vreemd genoeg was het nieuws met achtergronden over het vertrek niet te vinden op de site van Beter voor Dordt. Het lokale politieke platform WEK was de eer te beurt gevallen om het nieuws op 12 juni te mogen vermelden. Blijkbaar hebben ze toch nog een lijntje lopen richting hun oude partij. Na ruim een week kwam op de site van BVD de zakelijke boodschap, dat Helly het werk als raadslid niet langer kon combineren met haar huidige werkzaamheden. Zij werd nog even bedankt voor haar inzet en Donny Greve werd aangekondigd als vervangster. Koel en zakelijk.

Dan vraag je vanzelfsprekend af: wat is hier nu echt aan de hand? Reden te meer om met meer dan gewone interesse te luisteren naar een interview op Drechtstad FM met het vertrekkend raadslid. En daar vielen toch wel heel wat kritische geluiden te horen:
"Te lange vergaderingen. Teveel op de procedures en te weinig op de inhoud. Teveel stukken om te bestuderen. Te weinig overleg tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen. Elkaar geen successen gunnen. Niet zeker weten of jouw standpunt wel goed valt in de fractie. Waarom geen voorzitter vanuit de partij zoals de wet het voorschrijft?"

Kortom: Helly Buursma sprak. Alleen niet op het juiste podium. Begrijp echt niet, dat deze kritische noten nú uit haar mond komen, buiten de raadsvergadering om. Sterker nog: Ik herinner me nauwelijks een woordvoering van haar. Wat is hier dus echt mis?

Bij de laatste raadsvergadering over de jaarrekening 2014 was er ook al nauwelijks debat te bespeuren. De burgemeester liet zich ontvallen dat dit 'afgesproken' zou zijn. Achteraf blijkt dat fractievoorzitters hiervoor hadden gekozen. Waarom mogen verschillen in politieke opvattingen niet meer aan het licht komen?

Helly Buursma vertrekt nu uit de politieke arena zonder daar strijd te hebben geleverd voor wat zij blijkbaar belangrijk vond. En dat is gewoon kiezersbedrog. Zondermeer weglopen is de weg van de minste weerstand. Als je kiest voor een politieke partij moet je staan voor je standpunten. Als je mond gesnoerd wordt in een fractievergadering heb je altijd nog de mogelijkheid je mond open te doen in een raadsvergadering. Wel spreken tijdens een interview maar weglopen van het politieke strijdtoneel doe je niet. Dan hoor je niet thuis in de Dordtse politiek maar misschien wel bij de lokale radio.

bram | 21 juni 2015|


Het presidium: conservatief bolwerk?

Het presidium bestaande uit alle fractievoorzitters van de Dordtse lokale politieke partijen en de burgemeester hebben in een vergadering hun zorgen geuit.
Waar gaat het om? De aanstaande bezuinigingen? De lastenverhoging voor de burgers die er onvermijdelijk aan zit te komen? Dat de vergadering van de Drechtraad nog steeds niet rechtstreeks via een livestream is te volgen voor de bewoners van de Drechtsteden?
Nee, het gaat om het twittergedrag van de raadsleden. Dat moet snel veranderen. Het presidium heeft in zijn wijsheid besloten op korte termijn een spoedcursusje te houden. Raadsleden worden zo op de hoogte gebracht van de do's en vooral don'ts van het tweetgebeuren.

Naar mijn idee toont dit aan, dat er nog zeer conservatieve ideeën leven binnen deze club voorzitters. Allereerst: hoe is het mogelijk dat dit presidium vanuit een nota bene-besloten-vergadering de vrije meningsuiting van de raadsleden aan de kaak wil stellen. Waarom zou zo'n besluit dan in een achterafkamertje op het stadhuis moeten worden genomen? Gaat het hier om ongewenste twitter-uitlatingen? En heeft dit dan te maken met de politieke lading van de tweet of de woordkeus naar elkaar toe? Via twitter spreekt men elkaar niet aan via een voorzitter en wordt het daarom soms wat directer. Nou en?

Ten tweede: Waarom zouden raadsleden niet gewoon hun eigen persoonlijke mening mogen verkondigen? Waarom zou dit per se de mening zijn van de partij moeten zijn die ze dienen? Bij hun aanstelling hebben zij onder ede moeten verklaren dat zij zonder last of ruggespraak hun persoonlijk opinie in de raad mogen verkondigen. Waarom zou dit dan niet via de sociale media zoals bijvoorbeeld op Twitter mogen? Het is wel gewenst dat 'de raad zich op straat' bevindt en dan in gesprek gaat met de burger. Nu dit via de social media gebeurt, moet dit opeens in strakke banen worden geleid?

Uit een onderzoekje bleek dat politica Irene Koene van de VVD de meeste tweets (11.300) heeft verstuurd. Moet zeggen dat ik door die twitter-uitingen het gevoel heb haar wat beter te leren kennen en ongeveer te weten waar zij politiek staat. Beter in ieder geval dan haar fractievoorzitter en lid van het presidium, de heer Dirk Pols (goed voor 101 tweets). En dat te weten ...daar gaat het toch om als ik straks mijn stem weer mag uitbrengen?

Misschien is het allemaal niet zo erg als het hier in dit blog wordt verondersteld. Maar het presidium moet zich bewust zijn dat met name openbaarheid leidt tot duidelijkheid. Zolang alles onder een deken van geheimzinnigheid wordt afgehandeld werk je speculatie en verdenkingen in de hand. Mijn gratis tip: behandel het thema 'openbaarheid en transparantie' in les 1 van de cursus social media.

bram | 30 mei 2015|


Heb jij je schaepjes al op het droge?

Steeds vaker wordt er gesproken over een standaard basisinkomen van € 1.100, - voor iedereen. De gedachte hierachter is, dat dan hiermee het woud aan subsidieregelingen en toeslagen kan worden gekapt. In Wageningen is men al dicht bij een proef is om de groep langdurig uitkeringsgerechtigden hiervoor in aanmerking te laten komen. Het geld dat dan besteed wordt vloeit terug in de lokale economie. Daar gaat ook een prettige stimulans voor de middenstand van uit.

Nu gaat dit wel helemaal in tegen mijn calvinistische opvoeding. Na het eten van de appel in het Paradijs werd ons duidelijk te kennen gegeven: "Voortaan zult gij in het zweet uws aanschijns uw brood verdienen." En ik moet zeggen: om iemand nu zomaar geld te geven zonder dat hij een tegenprestatie levert druist helemaal tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in.

Als er dan al een groep in aanmerking komt voor een basisinkomen dan wil ik een lans breken voor de vrijwilligers. En dan vanzelfsprekend niet, omdat ik hier geheel vrijwillig en belangeloos een stukkie over de Dordtse politiek zit te schrijven. Nee, al eerder heb ik vermeld, dat vrijwilligers in onze maatschappij echt een prestatie van formaat leveren.

Vandaag lazen we in de krant dat in Dubbeldam een nieuwe kantoorruimte ingericht wordt voor de instelling 'Helpende Handen'. De vrijwilligers worden daar de smeerolie van de maatschappij genoemd omdat professionele krachten het steeds vaker moeten laten afweten. Dan springen de burgers van Dordrecht geheel belangeloos in en doen dan taken waar anderen geen tijd meer voor hebben. Zelfs in de Jeugdzorg zien we, dat vrijwilligers worden ingezet bij kinderen die vanwege opvoedingsproblemen of psychische oorzaken onhandelbaar zijn geworden. De professionele krachten hebben blijkbaar onvoldoende mankracht in huis. Zelfs dan zijn goedwillende particulieren bereid om een 4-daagse cursus te volgen en dan de handen uit de mouwen te steken om mee te helpen.

Maar goed: Wat we ook van deze ontwikkeling vinden: We zien dus een verschuiving van dure professionaliteit naar goedkope vrijwilligersorganisaties. Dat deze medaille ook een keerzijde heeft wordt vandaag zichtbaar bij onze lokale schapetrots: Natuur en Milieucentrum Weizigt. Deze succesvolle organisatie draait ook bijna louter en alleen op vrijwilligers. En zij hebben volgens de krant van vandaag met een anonieme brief de wethouder gewezen op-in hun ogen-enkele misstanden. De werksfeer en -druk zijn volgens de melders de afgelopen jaren verziekt door de harde zweep van de leiding met wie het niet botert.

En dan zien we dat zij niet of nauwelijks iets in te brengen hebben. De gemeente ziet namelijk geen reden om klachten te onderzoeken. Dan wordt mijn indruk steeds sterker dat vrijwilligers de nieuwe slaven van deze tijd zijn geworden. Zij worden-al dan niet-verplicht tot werk, maar als er misstanden zijn, is men niet thuis.

Ik zou hier willen pleiten voor 'een vrijwilligersraad' of 'meldpunt' speciaal voor deze groep medewerkers waar hun stem ook gehoord kan worden. Daarnaast wil ik een standaard basisinkomen bij een fulltime functie van € 1.100 per maand voor een 40 -urige werkweek voor deze groep voorstellen. Bijkomend voordeel: Er zal dan veel minder een beroep worden gedaan op de bijstandsregeling. Uitkeringstrekkers kunnen het geld dan namelijk echt verdienen als vrijwilliger.

Als de gemeente desondanks het geld hier niet voor over heeft, heb ik ook nog wel een oplossing. Er staat vast nog wel ergens een persje in de Munt. Het gebouw is groot genoeg om daar nog wat gouden muntjes te slaan. Een schaepje staat gelijk aan 100 Euro. Een lammetje is 1 euro.
Ik hoor het Peter Heykoop van het CDA nog zeggen. Vrijwilligers in onze stad zijn goud waard." Ik zou zeggen: betalen dus- in goud!

bram | 16 april 2015|


Stemmen en omzien...

Gisteren wandelde ik weer richting stembus.
De stembiljetten voor de Provinciale Staten en het Waterschap lagen weer voor mij klaar. Ook het rode potloodje lag op zijn vertrouwde plaats.
Dat ik in deze tijd-15 jaar na het voor mij nog altijd magische jaar 2000-nog steeds met zo'n simpel houtje mijn stem kan uitbrengen. Daar had ik me na de intrede van het digitale tijdperk in de vorige eeuw wel een andere voorstelling van gemaakt.

Vandaag ...precies een jaar geleden.. stond Dordrecht overigens ook bol van de verkiezingen. Liefst 14 van de 39 zetels werden door Piet Sleeking als lijsttrekker van Beter voor Dordt in de wacht gesleept. Maar wat is er nu eigenlijk na een jaar bereikt? Hoog tijd om nu eens even terug te kijken en een balansje op te maken.

Vooral na de afboekingen van grondposities vorig jaar was de bodem van de schatkist al in het zicht gekomen. De in verkiezingstijd geplande 'kerntakendiscussie' werd geleidelijk omgeturnd tot 'Agenda voor de Stad'. Daarbij werd vooral gekeken welke bezuinigingsmaatregelen mogelijk zouden zijn voor de gemeente Dordrecht. Maar daar bleef het niet bij. Nieuwe financiële tegenvallers dienden zich aan. De Dienst Gezondheid en Jeugd bleek een structureel tekort in de exploitatie te hebben. Zou oud-wethouder Wagemakers hiervan af geweten hebben toen hij besloot niet verder te gaan als wethouder? Ondanks allerlei onderzoeken is nog steeds geen heldere analyse beschikbaar hoe de financiële gaten gedicht kunnen worden. Vooral oppositiepartij D66 stelde kritische vragen over de ondoorzichtige en ondemocratische werkwijze van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.
Recent bleek ook nog eens het Energiehuis met een financieel probleem te kampen. Een structureel tekort van € 450.000 jaarlijks. Overigens had Martijn Groeneweg als enige BVD-er destijds nog voor de veel te optimistische begroting gewaarschuwd.
Zelfs begraafplaats Essenhof ontkwam niet aan de malaise. Ook alweer een fors tekort in de begroting. Als verklaring werd opgegeven dat er te weinig mensen in Dordrecht overlijden. Moeten we nou blij zijn of niet, vroeg ik me af?

Deze week lazen we dat door de VVD openlijk getwijfeld wordt of de beslissing om de Nieuwe Dordtse Biesbosch door te zetten wel een juiste beslissing is geweest.
Maar wat is nu de rode lijn? Achteraf gezien wordt er blijkbaar te gemakkelijk over financiële risico's geoordeeld. Te veel wordt vertrouwd op externe adviesbureaus. Misschien toch beter om voortaan als raadslid ook af te gaan op het eigen gezonde boerenverstand. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook niet.

Gelukkig zijn er dit jaar ook positieve signalen zichtbaar. Eindelijk zijn dit jaar bouwactiviteiten op Stadswerven waar te nemen. Niet alleen van de nieuwe bioscoop maar ook door particuliere woningbouw. De eerste contouren hiervan zijn al zichtbaar. De parkeergarage bij het Energiehuis is helemaal af. Kunstmin is weer netjes opgeknapt. Het gebouw de Holland staat er weer spic en span bij. Het plaveisel van de Bagijnhof en van de Visstraat (inclusief voegen) zijn ook weer pico bello. Zelfs de tegeltjestunnel is al weer voor de helft gerestaureerd. En zojuist bereikte mij het bericht dat de keitjes op het Scheffersplein ook weer glad zijn geslepen.
Maar toch zien we aan de horizon opnieuw wat donkere wolkjes opdoemen. Er zijn wat optimistische plannen uitgelekt voor een nieuw Delta Experience Museum-inclusief kantoren-aan de Stadswerven. Afgezien van die kantoren- die mij sowieso totaal overbodig lijken- vraag ik me nu toch af of de begroting van dit plannetje wel zal deugen. Hoeveel bezoekers zouden op dit museum afkomen? Nog meer dan op de Ark van Noach? De wethouder van financiën Jasper Mos wacht hier weer een mooie nieuwe taak.
Wij zullen met extra belangstelling naar zijn begroting kijken.

bram | 19 maart 2015|


De druppel en de emmer..


Vandaag zou ik het eens over water willen hebben.
Niet omdat we binnenkort een Koninklijke watermanager in onze stad kunnen verwelkomen.
Zeker niet omdat ik zou willen pleiten voor meer alcoholvrije zones in de stad.
Nee, het gaat hier omdat we opgeroepen worden om binnenkort te gaan stemmen voor het Waterschap.
Laat ik kristalhelder zijn.. Bij deze instelling werken mensen waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. Ze zorgen er daar toch maar mooi voor dat we iedere dag met droge voeten door onze stad kunnen wandelen. En als we de kraan op een zonnige zomerdag opendoen dan kunnen we ons zorgeloos onbeperkt voor een habbekrats laven.
Maar nu komt het.. het bestuur moet worden herkozen.. Niet omdat ze slecht werk afleveren of zo, maar omdat het hoog tijd wordt voor vervanging. De democratie roept dus. Persoonlijk zou ik liever in deze sombere dagen de mensen van het KNMI wel eens willen vervangen. Maar helaas de volksraadpleging is nog niet zo ver dat we hier enige invloed op kunnen uitoefenen.
Ik begrijp dat deze verkiezing een nostalgisch gegeven is vanaf de uitvinding van 'het polderen' in Nederland. En nu Zwarte Piet al ter discussie staat moet ik natuurlijk niet al te moeilijk gaan doen. Maar nu eerlijk...Wie moeten wij dan kiezen? Wie heeft er nu echt verstand van water?
Ik zag dat een bekende CDA-twitteraar, zich vrijwillig verkiesbaar heeft gesteld en zelfs op nr. 5 is geplaatst. Theo OostenrijkNu moet ik zeggen dat ik bijzonder veel vertrouwen in hem heb, vooral na zijn tomeloze inzet voor het uitrenveldje van Blafmans. Ook zijn werklust tijdens de verkiezingen met betrekking tot het aanzien van het Damplein te Dubbeldam verdient alle bewondering. Maar of hij nu de aangewezen man is om te zorgen dat ik na iets teveel sambal uitgebreid mijn dorst kan lessen? En of hij echt verstand heeft van de steeds vaker voorkomende molshopen in de Zuidendijk waag ik zeker te betwijfelen.
Nee, wat mij betreft mogen de specialisten daar gewoon doorgaan met hun werk. Zorgen voor goed drinkwater en ons beschermen tegen overstromingen. Als er dan toch iets gekozen moet worden laten we dán maar gaan voor een gekozen Drechtraad. Op deze plaats zal ik hier maar niet verder over uitweiden.
Voordat je het weet wordt het de bekende druppel die de emmer doet overlopen..

bram | 11 februari 2015|Het Goede Voornemen...


Een nieuw jaar is aangebroken.
Tijd van goede voornemens. Kansen voor iedereen.
Traditioneel nodigde de burgemeester alle Dordtenaren uit, elkaar te ontmoeten in het stadhuis.
In tegenstelling tot vorig jaar werd de feestelijke bijeenkomst niet verstoord door een voorbijrijdende fietser die in het wilde weg kogels afvuurde.
"Er zijn nu eenmaal mensen onder ons, die niet allemaal over dezelfde psychische gesteldheid beschikken als u en ik", stelde de heer Brok ons vorig jaar enigszins gerust. Zou deze schutter soms zijn leven nu hebben gebeterd? Of bleek het verscherpte toezicht bij de nieuwjaarsreceptie toch voldoende?

Twee dagen later stond het stadhuis al weer vol Dordtenaren. De aanleiding hiervoor was nu een schietpartij in Parijs waarbij cartoonisten en politieagenten in koelen bloede werden vermoord door een stel terroristen. Zoals in heel Europa kwamen mensen bij elkaar om gezamenlijk deze afschuwelijke daad af te keuren. "Is dit nu de schuld van de Fransen omdat dit voorval in Frankrijk gebeurde?" vroeg de burgervader zich in zijn toespraak hardop af. "Of is het de schuld van de islam, omdat de daders deel uitmaken van een groepering met een islamitische achtergrond?" Opnieuw wees hij ons er op dat dit soort daden niet komen vanuit een stad of land of geloofsgroepering maar vanuit enkele psychisch gestoorde geesten. Ook herhaalde hij de woorden van uit zijn eerder gehouden nieuwjaarstoespraak dat Dordrecht als stad in de geschiedenis een gewichtige rol had bij het verspreiden van het vrije woord. "Ruim 450 jaar geleden, op oudejaarsdag 1564, hield Prins Willem van Oranje tijdens zijn 'oudejaarsrede' voor de Raad van State een pleidooi voor gewetensvrijheid. Zijn ideeën over vrijheid en verdraagzaamheid vormden een basis voor de Nederlandse Opstand tegen Spanje." "Maar", voegde de heer Brok er aan toe, "tegenwoordig lijkt het met regelmaat belangrijker te zeggen wat je vindt, dan het vinden wat je zegt..."
Mijn interpretatie hiervan: een mening geven is één ding, maar heel goed nadenken over wat die mening betekent voor anderen moet ook gebeuren. Of anders gezegd: rekening houden met gevoelens van anderen is minstens zo belangrijk als het zo nodig kenbaar maken van je eigen mening. Laten we dan daar maar eens een goed voornemen van maken voor het nieuwe jaar. Proost!

bram | 14 januari 2015|  • laatste blog

  • actueel

  • jaar 2014

  • jaar 2013

  • jaar 2012

  • jaar 2011

  • basiswerk

  • standpunten