DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht

       contact       home

Welkom,

Leuk dat u even komt kijken op deze site.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele berichten volg ons dan via twitter.

Brok.. burgemeester van Drechtstad?

Vorig jaar rond deze tijd kwam ik tot de conclusie, dat wat mij betreft, burgemeester Brok wel d Dordtenaar van het jaar' genoemd had mogen worden. De indrukwekkende toespraak in het stadhuis bij de moord op de cartoonisten in Parijs, de wijze waarop hij de stad toonde aan het Nederlandse volk n de koninklijke familie tijdens de eerste Koningsdag Nieuwe Stijl, maar ook zijn optreden tijdens de vluchtelingenkwestie, gaven mij hiertoe aanleiding.

Dit jaar was onze burgemeester wat minder opvallend aanwezig. Het meest in het oog springend was nog wel 'het op het matje roepen' van de directeuren van Chemours en DuPont voor de giflozingen van de afgelopen decennia en het sluiten van horecagelegenheden naar aanleiding van vechtpartijen of vondsten van drugs bij bezoekers. Niet te vergeten: 2016 werd tch nog het jaar, dat burgemeester Brok een persoonlijk twitteraccount opende. Tot nu toe nog nauwelijks gebruikt om een persoonlijke mening te geven, maar...het begin was er..

Uiteindelijk heeft hij aan het eind van het jaar toch nog de volledige aandacht op zich weten te vestigen. Hij is voorgedragen als Commissaris van de Koning in Friesland. Iedereen wist dat zijn hart lag bij deze provincie, waar hij al jarenlang woonde en werkte. Achteraf gezien waren dus de Drechtsteden het opstapje, dat hij heeft kunnen gebruiken om zijn droombaan te verwezenlijken.

Bij het actief volgen van de Dordtse politiek vanaf 2010, heb ik burgemeester Brok op vele manieren aan het werk gezien en heb daar ook veel bewondering voor gekregen. Zijn grote kennis van het besturen van een stad n van onze regio dwong veel respect af. Zoals het vrij laten van een pittige discussie tijdens het debat, maar ook het tijdig ingrijpen als dit dreigde te verzanden. Zelfs het onverwachte opstappen van de volledige oppositie tijdens een nachtelijk debat bracht hem niet van zijn stuk. Zijn rustig analyseren van de situatie en zijn altijd aanstekelijke humoristische opmerkingen zorgde ervoor dat de crisis niet uitgroeide van een smeulend vuurtje tot een grote brand. Ook zijn bezoek bij mijn ouders bij hun 60-jarig huwelijk en de ongedwongen en oprechte wijze waarop hij bij mijn ouders informeerde naar hun levensgeschiedenis was voor mij indrukwekkend.

Dit alles betekent overigens niet dat ik af en toe geen kritiek op hem heb. Persoonlijk vind ik zijn blik op de politiek soms wat t conservatief.. Zo heb ik hem meerdere malen in debatten horen zeggen, dat de manier van omgaan met de achterdeurkwestie bij coffeeshops hem ook niet beviel, maar dat dit voor hem geen reden is om hierin iets te ondernemen. Dat zag hij als taak voor de landelijke overheid en hij was niet van plan "om met twee benen in n broekspijp stappen... Bij een discussie over het al dan niet vormen van n Drechtstad, vond hij dat dit een zaak was van de raad. Dit typeerde de burgemeester. Zijn mening maakte hij ondergeschikt aan de mening van de volksvertegenwoordigers. Dit is in hem te prijzen, maar persoonlijk had ik toch graag gezien, dat hij op dit punt meer leiding had genomen in een wat verdergaande samenwerking.

Onze burgemeester had het blijkbaar nodig om iemand in de ogen te kunnen kijken om goed te kunnen communiceren want in tegenstelling tot zijn collega's maakte hij nauwelijks gebruik van de sociale media..Toen ik ooit iemand onterecht citeerde in een tweet over het functioneren van wethouder Reynvaan over de val van een lamp in het zwembad liet hij mij dit wel indirect merken tijdens een raadsvergadering, maar sprak mij hierover op twitter niet aan.

Persoonlijk vind ik het jammer, dat Arno Brok vertrekt naar het verre Friesland. Ik heb hem leren kennen als een innemende burgemeester. Met zijn eigenschappen zou hij bij uitstek geschikt zijn om onze Drechtsteden naar meer eenheid te kunnen leiden. Wat mij betreft zal hij ooit nog eens de burgemeester mogen worden van mijn gewenste Drechtstad. We kunnen hem alleen maar toewensen, dat hem zo'n lang leven wordt gegund.

bram | 29 december 2016|


Vertoont de democratie slijtageplekken?

Steeds vaker zie je berichten in de media, waarin openlijk getwijfeld wordt of de democratie nog wel goed werkt. Er zou niet meer naar de man in de straat worden geluisterd. de gang van zaken rond Brexit en de gekozen president Donald Trump in de Verenigde Staten voedt de discussie hierover. In ons eigen land houdt het Oekrane-referendum ons al maandenlang in de greep. Steeds vaker hoor je geluiden dat de mening van de gewone man wordt genegeerd. Het toppunt van politieke vervreemding is nu dat er zelfs in ons land een nieuwe partij wordt opgericht, die de niet-stemmers wil vertegenwoordigen. De enige verkiezingsbelofte die ze doen, is dat ze nooit vr of tegen een wetsvoorstel zullen stemmen.

Onze anders toch vrij conservatieve burgemeester Brok deed deze week ook een opmerkelijk voorstel. Hij opperde de mogelijkheid om weer bij wijze van proef digitaal te laten stemmen. Het lijkt erop of hij anders bij de eerstkomende verkiezingen een lage opkomst verwacht. Het volk toont een desinteresse voor de politiek en de kloof tussen politici en burgers wordt nog steeds niet kleiner. Onlangs zagen we een oproep van burgemeester Blase om met ideen te komen om de democratie met de actie 'Code Oranje' nieuw leven in te blazen. Met allerlei nieuwe initiatieven bij de gemeente zoals Nieuw Dordts Peil en Argu wordt tevergeefs geprobeerd de belangstelling van de burgers voor de politiek te wekken. Het lijkt vooralsnog op trekken aan een dood paard.

'De gewone man' voelt zich niet meer betrokken met het doen en laten van onze bestuurders. Binnen maar ook buiten de Drechtsteden is een oerwoud ontstaan aan allerlei verbanden die in de politiek keurig worden voorgesteld als 'verbonden partijen' of 'gemeenschappelijke regelingen'. Zo'n soortgelijk 'samenwerkingsverband' zagen wij onlangs compleet in de fout gaan bij het overkoepelende culturele opleidingsfenomeen ToBe. Een faillissement en een doorstart 'ToBe Nieuwestijl' was het gevolg. Dordrecht nam als centrumgemeente het voortouw door een grondig onderzoek door KPMG in te laten stellen naar de financile gang van zaken bij dit bedrijf. Verbazingwekkend- of niet- maar de verantwoordelijk bestuurder wethouder Marcel Doodkorte in Gorinchem liet het afweten... Hij bleek niet bereid om verantwoording voor zijn handel en wandel af te leggen.

Terecht stelde de heer Reumers van D66 in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag dat ToBe als voorbeeld kan dienen hoe wij met onze verbonden partijen om kunnen gaan. Hoe kunnen bestuurders ter verantwoording worden geroepen bij eventuele misstanden? Het zal toch niet zo zijn dat bestuurders hier gewoon mee weg kunnen komen? In dat geval is het begrijpelijk dat mensen niet meer gaan stemmen. Het heeft geen enkele zin, want de verkeerde besluiten kunnen toch worden gedaan door personen waarop niet kan worden gestemd en bij wanbeheer blijven ze gewoon zitten. Sterker nog: ze zijn niet eens bereid rekenschap van hun daden af te leggen.

Al eerder heb ik hier regelmatig mijn twijfels uitgesproken over de democratische legitimatie van de onze Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Het feit dat een groot deel van onze uitgaven in de Drechtsteden worden uitgegeven door mensen waar ik niet op kan stemmen stelt mij niet gerust. Met termen als verlengd bestuur en afgeleide politieke verantwoordelijkheid moeten burgers zich niet laten afschepen. Begrijp best dat er soms beslissingen moeten worden genomen die onze gemeentegrenzen te boven gaan. Maar zorg dan, dat f de gemeentegrenzen worden verlegd f biedt de mogelijkheid om de leden van de Drechtraad door burgers te laten kiezen.

Machtsspelletjes stellen mij zeker niet gerust. Gemeente Dordrecht maakte zich deze week hieraan bijna schuldig. Onder invloed van het CDA werd geprobeerd om het aantal Dordtse Drechtstedenbestuurders te stellen op minimaal 3. Tijdens het debat werd dit door het CDA teruggebracht naar 2. Het aantal stemmen hiervoor bleef-ondanks een vurig pleidooi van burgemeester Brok vr dit voorstel-steken op 18-18. Dinsdag zal dit punt dus opnieuw in stemming worden gebracht. Het valt te hopen dat het inzicht er dan is, dat de macht van het aantal bestuurders niet doorslaggevend is, maar de kracht van de kwaliteit.

Ook Beter voor Dordt liet zich deze week niet van zijn beste kant zien. De fractievoorzitter David Schalken vond dat hij na de begrotingsbehandeling weleens door RTV Dordrecht had mogen worden genterviewd. Hij wilde hiertoe zelfs een bepaling in het contract tussen RTV Dordrecht en de gemeente laten opnemen. Omdat ik dacht dat politiek en vrije nieuwsgaring volledig gescheiden moet zijn, is het bestaan van een contract tussen een gemeente en een lokale omroep al twijfelachtig. Misschien dat een belofte in een overeenkomst tot het informeren van de burgers over de politiek nog net kan, maar het kan toch nooit de bedoeling zijn dat een politieke partij zich inlaat met de inhoud van de programma's? En als dit zo is moet dit uitdrukkelijk worden vermeld in de aftiteling.

Gemanipuleerde meningen, machtsspelletjes en op afstand bestuurde verbonden partijen bevorderen de democratie niet. Omdat niet-stemmende Dordtenaren onze positie binnen de Drechtraad nadelig benvloeden zou het oprichten van een lokale partij van niet-stemmers nog het overwegen waard zijn. Maar als dan beloofd moet worden dat er nooit over voorstellen gestemd zal worden vraag ik me af of dit zin heeft. Maar eeeh..er is wel een pluspuntje... Het zou wl betekenen dat 'de stem van de gewone man' dan eindelijk eens gehoord kan worden.... Ben wel benieuwd wie de fractievoorzitter zou willen worden van de Partij van de Gewone Man (PvdGM). Zou dit eigenlijk ook een vrouw kunnen zijn, vraag ik me nu af.

bram | 20 november 2016|


Een burgemeester: boven de partijen f ervoor?

Afgelopen week kreeg een mededeling van burgemeester Blase plotseling landelijke aandacht. In het kort gezegd vroeg hij aandacht voor het tanende democratische gehalte van de lokale politiek. Een oplossing zou zijn: de gemeenteraad naar huis sturen en hiervoor in de plaats periodiek via loting 150 inwoners bij elkaar roepen om ze te laten stemmen over een voorstel van het stadsbestuur. De hele gedachte werd gepresenteerd met de waarschuwende hashtag #code_oranje.

Nu moet ik zeggen dat ik het best wel goed vind om niet altijd conform bestaande lijntjes te denken. Meer 'out of the box' op zoek gaan naar creatieve oplossingen is beter. De politici denken naar mijn mening al veel te veel in kadertjes. Maar of dit de oplossing is voor een beter democratisch gehalte van de lokale politiek waag ik toch wel te betwijfelen.
Voorlopig rijst bij mij nog de vraag: Wat gaat er nu eigenlijk niet goed in de lokale politiek of wat kan er gewoon beter?

Laat ik positief beginnen: wat gaat er goed? De burgers zijn naar mijn mening redelijk tevreden en vinden het allemaal wel best zo. Ze hoeven zich nergens mee te bemoeien en de meesten vinden dat alles keurig voor ze is 'geregeld'.
Wat kan er beter? De overheid weet eigenlijk niet meer wat de burgers eigenlijk nog willen. Waarom zijn ze zo passief? Waar loopt men eigenlijk nog warm voor? Maar vooral: Waar is hun betrokkenheid? En keer in de vier jaar komen de inwoners hun stem uitbrengen en zelfs dan komt niet meer dan de helft opdraven.

Natuurlijk, er zijn wel initiatieven, waaruit blijkt dat Dordtenaren meeleven met wat er speelt in de stad. Van oudsher waren dit bijvoorbeeld al de ingezonden berichten in de krant. Soms gaan er zelfs brieven naar de raad of er komen mensen inspreken bij een raadsvergadering. Maar verder dan de gebruikelijke hondepoep of zonnepanelen op daken in de historische binnenstad komt dit meestal niet. Wat willen de burgers eigenlijk cht met Dordrecht? En mag je van ze verwachten, dat ook zij nadenken over hoe hun stad erover pakweg 20 of 30 jaar uitziet?

Er zijn best wel wat nieuwe ontwikkelingen te zien waaruit enige betrokkenheid valt op te maken. Via de sociale media geven mensen steeds vaker aan wat er leeft. De ontwikkelingen bij een chemische fabriek als DuPont maken duidelijk dat burgers niet meer accepteren dat er met hun gezondheid wordt gesold. Dat mensen het niet langer toestaan dat zij zelf afval netjes moeten scheiden en een fabriek gevrijwaard wordt om jarenlang allerlei giftige troep in het milieu te lozen.

Vooral de sociale media zoals twitter geeft dan een prima mogelijkheid om korte bondige meningen weer te geven. En soms leidt dit tot aardige discussies. Ook blogs bieden nu mogelijkheden om meningen te ventileren. Dan is het eigenlijk vreemd te noemen dat los daarvan nu pas allerlei initiatieven door de politiek worden ontwikkeld om kunstmatig te komen tot een gecontroleerde soort 'inspraak' van de bevolking. Er zijn zelfs onlangs speciale sites zoals Argu.com en Nieuw Dordts Peil ontwikkeld. Shoutboxen zijn opgesteld in de stad waar korte filmpjes van mensen worden opgenomen die aangespoord moeten worden om wat te zeggen over hun stad. Maar hoe kan het toch de politieke partijen de bestaande kanalen als twitter of bestaande blogs zo links laten liggen? Het lijkt erop of de gemeente wel ideen wil verzamelen maar dat dit alleen 'gecontroleerd' en langs de ambtelijke route mag gebeuren. Dat het laatste veel duurder is neemt men dan gewoon op de koop toe. Is men soms bang dat men anders de grip gaat verliezen of zo?

Het heeft al te lang geduurd voordat burgemeester Brok zich inliet met onze shoutbox 'twitter'. Nu gebruikt hij het kanaal vooral om af en toe te laten zien waar hij mee bezig is maar zeker niet om zijn mening of visie te verspreiden. Zelfs op gestelde vragen via dit kanaal wordt door hem geen antwoord gegeven. Na een gehouden 'twittercursus' tijdens een besloten bijeenkomst lijkt het wel of de raadsleden steeds meer afstand houden van deze vorm van sociale media. Andere burgemeesters-ook in onze regio- nemen veel vaker het intiatief tot het opzetten van een vorm van gedachtenwisseling. Vermoedelijk vindt onze burgemeester dat hij bven de partijen moet staan zoals hij vaak zelf aangeeft.

Persoonlijk vind ik dat jammer en zou hij juist vr de partijen moeten staan. Zoals burgemeester Blase dus bijvoorbeeld nu doet. Je kunt het met hem eens zijn of niet maar hij heeft wel de guts om aan te geven hoe hij het ziet. Burgemeester Brok zou in onze stad de man met het vaandel moeten zijn en de richting aan moeten geven, waar hij met de stad naar toe wil. Laat hem bijvoorbeeld nou eens openlijk verklaren hoe hij denkt over een ontwikkeling naar een vorm van beter democratisch bestuur in de Drechtsteden. De politieke partijen in de regio en uiteindelijk de kiezers zullen dan wel aangeven of zij van mening zijn dat hij daarmee de juiste kant opgaat. En anders de man of vrouw op de sociale media wel.

bram | 2 november 2016|


Natte zadels en streekgevoel...

Het is de laatste tijd wat saai in de Dordtse politiek.
Een beetje allemaal van hetzelfde. Of dit nu eigenlijk goed of slecht voor Dordrecht is, daar ben ik nog niet uit. Vorig jaar zagen we nog spektakel aan het eind van de bespreking van de kadernota met het plotseling opstappen van de oppositie. Dit jaar was er niet veel te beleven.

Even dacht ik dat Nelleke de Smoker (D66) opnieuw wat spannends in gedachten had. Na middernacht riep ze plotseling de rayonhoofden bij elkaar. Onderling smoesden ze gezamenlijk iets over de jaarrekening 2015, die om onduidelijke redenen niet vastgesteld kon worden. Maar dat was dan ook het enige enerverende rimpelingetje tijdens het twee dagen durende Motiefestival, dat viel te ontdekken.

Er was wel duidelijk geleerd van vorig jaar, toen het debat al in de kiem werd gesmoord. Nu waren er best wel af en toe levendige woordenwisselingen. Vooral de discussie na een ingebrachte motie van woordvoerder Inge Mous (en toekomstig fractieleider van het CDA?) over het al dan niet stimuleren van een regionale televisieomroep zorgde nog voor wat opschudding links en rechts. Het ontlokte de tegenstander hiervan, Margret Stolk van de Senioren Partij tot de opmerking dat er niet genoeg 'streekgevoel' heerst hiervoor. Daar had ze wel een punt. Je merkt nog steeds dat er te weinig sympathie en vaak onbegrip is voor elkaars standpunten over en weer in de regio. Maar al te vaak wordt argwanend naar het grote Dordrecht gekeken waarbij men dan vooral bang is om autonomie te verliezen. Maar als samenwerking niet lukt op het punt van een regionale nieuwsgaring waarom zou dit dan wel lukken op andere terreinen?

En als dan het probleem is dat er onvoldoende gemeenschappelijk gevoel heerst, is het dan niet een extra stimulans om te zorgen dat het streekgevoel zich wel ontwikkelt? En zou dan een streekomroep niet het beste middel zijn om dit wat te bevorderen? Je mag je wel afvragen of dit gevoel opgelegd moet worden van bovenaf of dit vanuit de mensen zelf moet komen. Hier zijn we dus bij het kip-of ei vraagstuk terecht gekomen.

Later op de avond kon je merken dat het twee dagen urenlang vergaderen zijn tol ging eisen. De onderwerpen in de 61 moties over fietsdoorsteekjes, al dan niet kleurrijke dozen in de binnenstad of de tuin van de Holland waren dan ook niet zo geschikt om een vurig pleidooi vr of tegen te houden. De motie 'geen natte zadels meer' van Bert Staat was nog wel het laatste hoogtepuntje. Zelfs de motie vreemd aan de orde van de dag zorgde niet meer voor veel beroering. Alle partijen hadden geen zin om tot 'the bad guys' te horen en stemden daarom unaniem voor de gratis bloedtest voor mensen met een minimuminkomen op eventueel aanwezigheid van PFOA in het bloed van mensen in de Merwedepolder.

"It's getting better all the time", zei Piet Sleeking onlangs nog toen bekend werd dat Dordrecht flink was gestegen op de lijst van aantrekkelijke gemeenten om in te wonen. En misschien zorgt dat ook wel voor de gezapigheid in de politiek.. Het gaat best goed met onze stad. Al zijn er nog veel problemen op te lossen. Maar daar hebben we het dan een andere keer wel weer over..

bram | 1 juli 2016|


Het is maar een getalletje..

Afgelopen dinsdag was er in het Stadskantoor een thema-avond over de verontrustende ontwikkelingen bij DuPont/Chemours. Feitelijk was het niet veel meer dan een priv-inloop voor gemeenteraadsleden die de bijeenkomst in het Postillion hotel hadden gemist. Dezelfde sprekers zoals de heer Meijer van Chemours en Traas van het RIVM waren uitgenodigd. Precies hetzelfde verhaal werd afgestoken door de verschillende gasten.

Helaas werd vanaf het begin duidelijk gemaakt aan de aanwezige raadsleden dat het niet de bedoeling was om met elkaar te debatteren. Er mochten alleen vragen na afloop van de presentaties worden gesteld. Enige vorm van debat werd door de voorzitter mevrouw Jager direct afgekapt: "het is geen politieke bijeenkomst, dat volgt allemaal nog."

Wel ontstond er nog enige discussie met de sprekers of er wel of geen bloedonderzoek zou moeten komen en wie dat dan zou moeten betalen. Na de geruststellende woorden dat gewerkt wordt aan 'een steekproef' gaf ook de wethouder van der Linden aan dat het allemaal feitelijk niet zo zinvol was. "Als mensen weten welk getal aan perfluoroctaanzuur (PFOA) in je bloed zit, weet je nog niet wat je daaraan kan doen. Het is maar een getalletje en daar doe je verder niet veel mee."

Persoonlijk vind ik dit onbegrijpelijk. Volgens mij moet zo snel mogelijk duidelijk worden hoe ernstig de situatie is. Dit kun je alleen maar vaststellen als je weet hoeveel PFOA er in het bloed van omwonenden aangetroffen wordt in de omgeving van de fabriek in vergelijking met een ver van de fabriek gelegen plek. Neem bijvoorbeeld het paleis Soestdijk bij Apeldoorn maar als uitgangspunt. Trek een cirkel op 50 km afstand rond de middelpunten van beide gebieden. Verdeel de cirkel in 8 compartimenten waarbij de lijnen worden getrokken van Noord naar Zuid, Oost naar West, Noordwest naar Zuidoost etc. Zorg dat je in elk deel minimaal 500 bloedproeven doet in het gebied Dordrecht en Apeldoorn. Selecteer daarna de personen aan de hand van een in te vullen enqute. Ga na of deze mensen binnen een straal van 10 km binnen die postcode 30 jaar hebben gewoond en gewerkt. Geef met een kleur van de stip -van lichtblauw tot donkerrood- aan hoe hoog het gehalte PFOA in het bloed is dat wordt aangetroffen. Blijkt dan dat uit de 8000 bloedproeven er geen of nauwelijks verschil is in beide gebieden dan is een vervolgonderzoek niet nodig.

Als blijkt dat er wel degelijk een verschil is, zal aangetoond zijn dat het verschil in bloedwaarde veroorzaakt is door de jarenlange uitstoot van de fabriek. Mocht later duidelijker worden welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid van de omwonenden kunnen zorgkosten worden verhaald op de fabrikant. Nu al worden op eigen houtje onderzoeken gepleegd door verontruste mensen. Onlangs zag ik een oproep van de lokale krant die alle gegevens verzamelt. Waarom verzamelt de gemeente Dordrecht deze gegevens niet?

Het gaat er om, dat vastgesteld moet worden welke gevolgen het eventuele PFOA gehalte heeft voor de gezondheid van mensen. Wellicht wordt er in de nabije toekomst een verband aangetroffen tussen vaak voorkomende ziekte bij een bepaald percentage PFOA in het bloed. Voorlopig is alleen maar met zekerheid vastgesteld dat de lever kan worden aangedaan en dat de kans 1 op de miljoen is om kanker te krijgen. Een vervolgonderzoek zou dan uit kunnen wijzen, of deze veronderstelling klopt.

Tot op de dag van vandaag zijn nadelige effecten alleen nog maar onderzocht op proefdieren. Het gaat hier dus om dat recht wordt gedaan aan alle mensen die nu al aan een ziekte lijden of zullen gaan lijden. En die kosten van zo'n bloedonderzoek betaalt de overheid dan maar. Het Toezicht vanuit dezelfde overheid heeft namelijk al die jaren gefaald. De Omgevingsdienst vermeldde tijdens de bijeenkomst dat zij in al die jaren nooit hebben gemeten. "Er waren bij DuPont te veel pijpjes.. ". Men werkte met toezicht alleen maar aan de hand van ingevulde registratieformulieren.

Ondanks die boekhouding was niet opgevallen dat er nog een derde fabriek in werking was, waarbij illegaal jarenlang het gevaarlijke goedje werd uitgestoten. De kosten van deze operatie kan de overheid met gemak weer terughalen bij de vervuiler. De boete tientallen jarenlang illegaal gif verspreiden over een woonomgeving mag toch minimaal worden ingeschat op 1 miljoen. Zo duur zijn die 8000 bloedproeven vast niet. Dat komt met een natte vinger op 8000 maal 82 euro = slechts 656.000,-.
Trouwens; Wat is dat nou 656.000...
Het is maar een getalletje...

bram | 15 april 2016|


Binnendringen..
't zou verboden moeten worden..

De informatiebijeenkomst over de langdurige emissie van een gevaarlijke stof bij DuPont vond gisteren plaats. Het ging hierbij om perfluoroctaanzuur oftewel kortweg PFOA en voor de duidelijkheid ook nog wel met C8 aangeduid. Een hulpmiddel bij de fabricage van Teflon.

'Goed georganiseerd' is mijn eerste conclusie. Niets was aan het toeval overgelaten. Automobilisten kregen keurig een parkeerplaatsje aangewezen. De koffie stond klaar. De burgemeester heette iedereen bij binnenkomst vriendelijk welkom. Ook de sterke arm was ingehuurd voor het geval dat..

De grote zaal was gereserveerd voor belangstellenden, die van het RIVM wilden horen wat hun bevindingen waren. In aparte zaaltjes waren deskundigen die over onderwerpen als water, lucht, bodem, aan de tand gevoeld konden worden. Niet alleen de directeur van Chemours (voorheen DuPont), de heer Meijer, maar ook de Amerikanen van 'Keep your Promises' kregen de gelegenheid hun zegje te doen en antwoord te geven op alle vragen. Kortom een goede bijeenkomst met een behoorlijke opkomst van ruim 400 mensen, waarbij ook zinnige vragen werden gesteld. Wel jammer, dat bij het Postillion hotel geen openbaar vervoer komt en daarom lastig was te bereiken voor bijvoorbeeld de mensen uit Sliedrecht.

Het RIVM maakte direct duidelijk, dat niet bekend is hoe groot de uitstoot precies is geweest in de afgelopen decennia en dat het onderzoek zich heeft toegespitst op de gevolgen voor de omwonenden en niet voor de (voormalige) werknemers bij DuPont. Verschillende scenario's op basis van veronderstellingen waren opgesteld om na te gaan f en zo ja, in welke mate de grenswaarden van het PFOA in het bloed van omwonenden wellicht zou zijn overschreden.

Persoonlijk vind ik dit al een flinke stap te ver. Waarom zou het acceptabel moeten zijn, dat in bloed van burgers- ook al is het maar 0,000001 nanogram- van deze onnatuurlijke stof wordt aangetroffen? Dit hoort gewoon van nature niet in ons lichaam thuis en daarom zie ik dit gewoon als een vorm van ongewenst binnendringen bij een persoon. En voor zover dat nog niet juridisch verboden is, zou het wat mij betreft onmiddellijk verboden moeten worden. Zeker als het RIVM zelf aangeeft dat de stof 'mogelijk' kankerverwekkend is. Dus waarom zou je daar sowieso grenswaarden voor moeten gaan opstellen?

Een chemische fabriek, waarbij tijdens het fabricageproces zeer slecht afbreekbare stoffen vrijkomen in het milieu en zelfs in het bloed van mensen terecht kunnen komen, moet gewoon stoppen of een ander productieproces verzinnen. Van chemici mag worden verwacht dat zij deskundig genoeg zijn om te weten met welke elementen zij kunnen werken en dat zij weten in hoeverre deze al dan niet op natuurlijke weg in het milieu worden afgebroken. De heer Meijer verontschuldigde zich door te zeggen dat DuPont niet de enige was die werkte met deze stof. Ook in pizzadozen en bekabeling zit PFOA. In Azi zou er zelfs nog steeds mee worden gewerkt. Nou en? Betekent dit dan dat het allemaal niet zo erg is? Dekt de heer Meijer zich hiermee alvast in voor eventuele aansprakelijkheid?

In grote hoeveelheden ligt deze zeer gevaarlijke stof nu als afval opgesloten tussen allerlei andere chemische troep in de Merwedepolder. De gemeente Dordrecht verantwoordelijk voor de bodem heeft daarmee een groot probleem in huis. Dit zal toch gesaneerd moeten worden. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn bij een eventuele overstroming op ons eiland..

Blijkbaar is de directie van DuPont zelf ook al tot de conclusie gekomen, dat het productieproces moet worden aangepast en gebruiken zij in plaats van PFOA tegenwoordig de stof Gen-X. Maar op de vraag van een bezoeker wat de volledige naam was van deze stof moest de directie van Chemours het antwoord schuldig blijven. Ook zijn meegenomen deskundige medewerker wist het antwoord niet op deze vraag. Het stelt mij in ieder geval niet gerust. Als men nog niet eens weet wat de naam is, kent men dan wel de nadelige gevolgen van het vervangingsproduct?

Op mijn vraag aan het drinkwaterleidingbedrijf Evides over het gebruik van het spaarbekken de Grote Rug op enkele honderden meters van het bedijf Chemours kreeg ik het geruststellende antwoord dat men nu overweegt om het spaarbekken te sluiten. Het lijkt mij een juiste gevolgtrekking. Maar liever nog hoorde ik van de heer Meijer van Chemours de navolgende conclusie:
We stoppen met deze chemische fabriek midden in deze stedelijke omgeving.

bram | 6 april 2016|


Steekhoudende argumenten..

Afgelopen dinsdag stond er een interessant puntje op de agenda
bij de Commissie Bestuur en Middelen in Dordrecht. Onder punt 8:
'Aangaan van een pilot met discussieplatform Argu - motie Burger beslist mee'. Eerder al had GroenLinks de motie ingediend om burgers meer te betrekken bij de lokale politiek. En omdat deze met meerderheid van stemmen was aangenomen, onderzocht het college de mogelijkheden hiertoe.

Het verzoek van GroenLinks om de website van de gemeente Dordrecht hiervoor te gaan gebruiken werd afgewimpeld. ICT-regelgeving vanuit de Drechtsteden zou dit beletten. Vreemd, omdat de Drechtraad deze week precies 10 jaar geleden was opgericht met de leus: 'lokaal doen wat lokaal kan en regionaal wat moet'. Als er tegenwoordig iets lokaal kan, is het toch wel via een site de beweegredenen binnen een debat netjes op een rij zetten en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Vandaag de dag kan dit ook eenvoudig via de sociale media zoals twitter en facebook. Maar het moet gezegd, dat wanneer iedereen zich met een discussie gaat bemoeien het weleens voor zou kunnen komen dat een debat ontaardt in een scheldpartij of leidt tot bedreigingen. Dit alles heeft tot gevolg dat raadsleden en vooral bestuurders op de sociale media zich vaak beperken tot nietszeggende constateringen zoals: "Vandaag een nuttige en aangename bespreking gehad". Wat er dan zo zinvol en plezierig was, moet je dan maar naar gissen. Soms zijn onze volksvertegenwoordigers bereid iets meer het achterste van hun tong te laten zien, maar dat is dan meestal alleen na een vurig gehouden raadsdebat, waarbij nog wat stoom moet worden afgeblazen.

Daarom vond ik het een mooi burgerinitiatief op de site 'de Schapenhoeder.nl' om alle uitingen door politieke partijen en meningen van burgers en politici te verzamelen en te publiceren, waarbij dan bovendien interactie werd toegestaan. Helaas; afgezien van Arno Janssen, een lokale politicus uit Papendrecht, wordt hier door de plaatselijke politici nauwelijks gebruik van gemaakt.

Om tegemoet te komen aan de wens van GroenLinks is dinsdag dus het voorstel gelanceerd om voor een jaar bij de website Argu.co wat ruimte te huren voor 20.000. Voor dit geld wordt dan ook nog eens een heuse moderator aangesteld die tot taak krijgt het debat een beetje binnen de perken te houden. Daarbij ligt dan tevens een gevaar op de loer. Immers, we kennen het spreekwoord: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Theoretisch kan het zijn dat deze moderator instructies krijgt de tekst wat af te zwakken of juist wat aan te dikken.. Als je wat langer de politiek volgt, word je soms wat achterdochtig....

Al met al vind ik het samen optrekken met burgers en politici in een discussie op basis van argumenten een loffelijk streven. Ben ervan overtuigd dat ook niet-raadsleden af en toe zinnige argumenten kunnen aandragen vr of tegen een voorstel. Daarom ben ik er voorstander van om gebruik te maken van de diensten van Argu.co. Tsja, het had gratis kunnen zijn als er op de website van de gemeente de volgende link zou staan bij het hoofdstuk burgerparticipatie: Voor een debat over politieke onderwerpen ga naar:www.schapenhoeder.nl.

Maar goed, als burgemeester Brok nu wel bereid is mee te debatteren op de site van Argu, dan is dt toch zeker de prijs van die lousy 20.000,- dubbel en dwars waard ? Voor een gat in een brug betaal je tegenwoordig al 8 ton.

bram | 12 maart 2016|


Follow the Money

Wie is er de baas van de stad?
Als kind dacht ik dat het de burgemeester was. Want hij droeg altijd een zilveren ketting. Later werd je op school geleerd, dat de gemeenteraad nog meer gezag had, omdat de raad de bestuurders van de stad controleerde en de macht had om de notabelen zonodig naar huis te sturen.

Toch heb ik gemerkt dat het bij nader inzien veel ingewikkelder ligt. Als de Spuiboulevard moet worden heringericht kan de gemeenteraad namelijk niet zomaar besluiten om elk bedrijf toe te laten zich hier te vestigen. Bij de Provincie en tot aan Europa toe wordt erop gelet of er niet te veel concurrentie is. Achter de gemeenteschermen houdt er dus iemand in de gaten welke bedrijven zich hier gaan vestigen en kan dit tegenhouden.

Burgers mogen petities indienen ... De raadsleden kunnen hoog of laag springen.. De wethouders kunnen op bezoek gaan naar de Tweede Kamer ..of naar de Nederlandse Spoorwegen... De Tweede kamer kan het lokale bestuur gelijk geven... maar ergens-diep verscholen- zit er een mannetje, die aan de touwtjes trekt. Er valt veel meer te verdienen aan zware goederentransporten en dus moeten de burgers van Dordrecht zich maar met een boemeltje tevredenstellen. Argumenten dat het weleens gevaarlijk kan zijn om door een stedelijk gebied gevaarlijke stoffen te vervoeren doen verder niet ter zake. Het mannetje vindt namelijk geld veel belangrijker dan veiligheid. Het onzichtbare ventje is dus veel machtiger dan de burgemeester of gemeenteraad.

Als een chemische industrie zich hier gaat vestigen dan gaat dit de kennis te boven van alle raadsleden en wordt het toezicht overgelaten aan een 'Omgevingsdienst'. Die geven vergunningen af en houden toezicht. Dan kun je je afvragen of daar ook het geldmannetje bij betrokken is. Hoe is het anders mogelijk dat er een vergunning afgegeven wordt om jaarlijks duizenden kilo's kg gif te mogen lozen. Dat kan toch niet gebaseerd zijn op gezond verstand en goed bestuur? En dat het mogelijk is geweest, dat jaarlijks over de hoofden van burgers dit gif in het milieu werd verspreid met in de nabijheid een waterbekken waar ons drinkwater in geval van nood moet worden gehaald.

Dan lees je vandaag in de krant dat Proav, de eigenaar van de Derde Merwedehaven eist van de gemeente Dordrecht dat ze toestemming krijgen om daar zware staalindustrie te mogen vestigen. Met droge ogen wordt dan beweerd dat het de schuld is van de gemeente dat ze nu geld te kort komen. Ze mogen namelijk geen asbest meer storten. En ja, dat was zo'n lekker winstgevend klusje. Daar moet wel wat tegenovergesteld worden. Blijkbaar hebben ze van de gemeente nog geen goed bericht ontvangen, want vandaag wordt deze kwestie bij de Raad van State behandeld.

Laten we er nu maar op hopen dat het geldmannetje ook niet bij deze instelling is genfiltreerd. Want het valt wel op dat dit soort kwesties altijd uiteindelijk beklonken worden bij dit hoogste gezag: de Raad van State.


Zou het geldmannetje soms de baas zijn van de stad?
We gaan het volgen....
Follow the Money...

bram | 15 februari 2016|


Denkfout ?Het nieuwe jaar 2016 is al weer enkele weken oud.
De eerste vergaderingen van de adviescommissies hebben we achter de rug.
Raads-en bestuursleden zijn weer in hun vertrouwde stellingen gekropen.
Zoals te verwachten hebben de raadsleden van Groen-Links en PvdA geen enkele moeite om het cannabisbeleid te versoepelen, terwijl partijen als CDA en CU/SGP het liefst dit soort 'geestverruimende middelen' direct de wereld uit willen helpen. Burgemeester Brok verduidelijkte nog eens, dat de wietregeling afgesproken in Den Haag en Brussel weliswaar niet op alle punten deugt, maar dat hij de man er niet naar is om met beide benen in n broekspijp te stappen. Dus er verandert op dit punt voorlopig helemaal niets in Dordt.
Allemaal een beetje saai en voorspelbaar dus..

Maar dat was het niet deze week in Sliedrecht.
Daar vond een vergadering plaats waarbij volgens burgemeester van Hemmen "de kaders moesten worden besproken, waarbinnen het college de opvang van een aantal vluchtelingen kon regelen". Bij het op afstand volgen van deze vergadering bleek dat de burgemeester geen halve maatregelen had genomen. In verband met de ordehandhaving was de politie in ruime getale opgeroepen. De vergadering verliep verder gelukkig zonder problemen. Tijdens het debat kwam wel een opmerkelijk feit aan de orde. Van Hemmen gaf toe, dat hij persoonlijk opdracht had gegeven aan de politie om eens langs te gaan bij een lokale inwoner. Deze persoon had via twitter overduidelijk te kennen gegeven dat hij een fel tegenstander was van de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht. Hij had zelfs de hashtag #kominverzet van die populaire geblondeerde politicus uit de Haag gebezigd. En de burgervader wilde via de lokale bromsnor deze persoon op het hart drukken dat hij hiermee moest oppassen. Daarmee maakte de burgemeester volgens mij toch een denkfout. Het is namelijk in ons land toegestaan om in dit land te zeggen wat je vindt. En dat is een groot recht. Was het niet exact een jaar geleden dat wij nog allemaal Charlie waren?

Beter was geweest als hij de Sliedrechtse rebel persoonlijk had opgebeld en hem had aangesproken. Of nog beter ...hij had hem op twitter openlijk van repliek kunnen dienen. Maar de politie op iemand afsturen suggereert dat er sprake is van een criminele handeling en dat was hier volgens mij zeker niet het geval. Dit is een vorm van machtsmisbruik, dat in ons land niet thuishoort.

Neemt niet weg dat ik begrijp, dat een burgemeester alles in het werk stelt om de vergadering in zijn dorp zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. En alle begrip dat hij zich soms uitgedaagd voelt om op basis van opruiende berichten via de sociale media stevige maatregelen te nemen. Maar de sterke arm erbij betrekken moet hij volgens mij toch echt voor het allerlaatst bewaren. Twitter is een krachtig medium. Het is een spreekbuis voor iedereen. Dat er veel beschamende onzin overheen gaat zullen we mee moeten leven. Mensen die in staat zijn om anderen op basis van argumenten te overtuigen, hoe het er in een beschaafd land eigenlijk zou moeten toegaan, zullen het toch uiteindelijk winnen. En tot n van die mensen reken ik toch zeker de twitterende burgemeester van Sliedrecht.

bram | 22 januari 2016|


  • laatste blog

  • actueel

  • jaar 2015

  • jaar 2014

  • jaar 2013

  • jaar 2012

  • jaar 2011

  • basiswerk

  • standpunten