DordtsePolitiek    Weet wat leeft in Dordrecht...

       contact       home       blog

  Standpunten #dgr2018

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Autobeleid o.a. binnenstad en 19e eeuwse schil

Het zware verkeer dient zoveel mogelijk uit de (binnen-)stad te worden teruggedrongen
*
Inzet van schone en kleinere bussen in de binnenstad
*
Afscheid nemen van pollersysteem; daarvoor in de plaats komt kentekenregistratiesysteem om doorgaand verkeer uit binnenstad te weren. Daarmee blijven we kiezen voor een autoluwe binnenstad.

Bevoorrading van onze binnenstad dient zoveel mogelijk plaats te vinden middels elektrisch vervoer

We zetten in op minder autobezit en betere luchtkwaliteit zonder dat dat ten koste gaat van de mobiliteit (Deelauto's)
*
Bij de herontwikkeling van het gebied tussen de Spuiboulevard en het station zetten we in op de uitbreiding van de autoluwe zone in het stadcentrum richting dit gebied.

Onze stad bereikbaar houden via de auto
*
Auto’s zullen ruimte in gaan leveren om wandelaars en fietsers de ruimte te geven.
*
het centrum van Dordt blijft autoluw.
*
Met woningcorporaties, projectontwikkelaars en ver. van eigenaren elektrische ‘shared car’ concepten stimuleren

Kiezen voor duurzaam en dus ook voor openbaar vervoer en de fiets

In drukke gebieden is de auto te gast.

Binnenstad zo veel mogelijk autoluw maken
*
Voorrang voor voetgangers, scootmobielen en fietsers.
*
Inzet van duurzaam OV: elektrische busjes. e-wheels.
*
Geen zwaar vrachtverkeer in/ door binnenstad

Verkeer in alle wijken moet veilig en prettig zijn
*
Effectiever beleid 30 km-zones en vervolgacties met bewoners

Dordrecht moet goed bereikbaar zijn met het OV en eigen vervoer

In binnenstad willen we veel minder auto's
*
Bewoners van autoluwe binnenstad en schil krijgen één gratis parkeerontheffing eneen pasje voor de pollers
*
Binnenstad is er vooral voor de voetgangers

Meer inzet van ‘vervoer op maat’ dan wel vervoer van deur naar deur. Niet alleen in het stadscentrum, maar ook in de woonwijken

Autobeleid o.a binnenstad en 19e eeuwse schil

Openbaar Vervoer

Gratis Bus voor 65+ voortzetten
*
Route van buslijn 10 om het centrum via de Grote Kerk opnieuw invoeren
*
Begraafplaats de Essenhof met het openbaar vervoer bereikbaar maken
*
Aandacht richten op de lightrail richting Rotterdam/Den Haag en de Intercity richting Breda. Hierover dient ook provincie benaderen.
*
Vervoer over water willen we waar mogelijk stimuleren.

Gratis OV voor 65+
*
Verbetering van het openbaar vervoer per spoor en op termijn via lightrail
*
Begraafplaatsen moeten per openbaar vervoer eenvoudig bereikbaar worden gemaakt en gehouden
*
Treinstation voor het gebied Leerpark / Gezondheidspark / Sportboulevard
*
Aanleggen Lightrail-verbinding tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht of een aansluiting op het metronetwerk

Kosten van de huidige OV-regeling voor 65+ers verlagen
*
Het Centraal Station ontwikkelt zich tot hoogwaardige OV-knooppunt
*
Meer verbindingen met andere bestemmingen

Positief tegenover plannen om Dordrecht via spoor te verbinden aan het OV-netwerk R'dam, mits niet ten koste van bestaande verbindingen
*
Kijken naar OV-verbinding met Leerpark
*
Waterbus gaat vaker en langer varen als uit proeven blijkt dat dit nodig is

Geen gratis OV voor 65+ maar ondersteuning in mobiliteit (fiets en/of OV) van Dordtenaren met een laag inkomen
*
Dordrecht centraal positioneren als OV-knooppunt
*
De vaartijden in de avonduren en het weekeinde willen we uitbreiden.
*
Onderzoeken of het leerlingenvervoer ook kan aansluiten bij Drechthopper.
*
Stadsbussen zijn voorzien van een elektrische motor

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer in Dordrecht om onze regiofunctie te versterken
*
Waterbus krijgt op jaarbasis meer flexibele uren

in de toekomst vanaf een extra transferium aan de rand van de stad bezoekers met een comfortabele pendel laten vervoeren

Beter en duurzaam Openbaar Vervoer: OV is niet alleen gericht van en naar het centrum, maar ook binnen en tussen wijken.Zo wordt o.a. de Essenhof beter bereikbaar
*
Vervoer per waterbus uitbreiden. Er moet een nieuwe proef komen in de vroege nachtelijke uren.

Blijven inzetten voor betere verbindingen tussen de Drechtsteden, bijv.door de lightrailverbinding vanuit Rotterdam door te trekken
*
Gratis OV voor mantelzorgers met een laag inkomen

Gratis busvervoer in Dordrecht voor 65+ handhaven
*
Wij pleiten voor een beter OV en steunen de plannen voor het doortrekken van de Rotterdamse metro naar Dordrecht
*
Het papieren kaartje in het OV moet beschikbaar blijven
*
Kwaliteit van de Drechthopper verbeteren

Niet knibbelen aan gratis systeem voor openbaar vervoer voor inwoners van 65-jr en écht gratis maken
*
Bezoekers komen met het openb.vervoer of parkeren hun auto aan de rand van het centrum en reizen verder per elektr.bus
*
In stad alleen nog met elektr.bussen rijden
*
Stadsbussen moeten ervoor zorgen dat bejaardencomplexen en alg.voorzieningen, zoals begraafplaatsen en ziekenhuis goed bereikbaar worden en blijven
*
Tijdens koopavonden en bij evenementen moet de waterbus ook ’s-avonds varen.

Gratis ov 65 plus
*
Mobiliteitsprobleem van ouderen en mensen met een beperking en de sociale minima kunnen worden verlicht door voor deze groep gratis openbaar vervoer aan te bieden
*
In de toekomst moet een eventuele lightrail vanaf Stadpolders en Sterrenburg/Amstelwijck verbindingen met Rotterdam en Den Haag zonder overstap optimaliseren.
*
Op korte termijn een bushalte nabij de Essenhof

Gratis openbaar vervoer is stigmatiserend. Het zet alle ouderen weg als armlastige mensen
*
Subsidie openbaar vervoer alleen voor ouderen die dat nodig hebben..

Openbaar Vervoer

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Verkeersmaatregelen en herinrichting wegen

De afstelling van verkeerslichten moet doelmatiger
*
Achterstallig wegenonderhoud voortvarend aanpakken
*
Eenduidige voorrangsregels op rotondes, zeker met betrekking tot (brom)fietsers
*
80 km beperking op de gehele N3
*
Fietsen op de Sarisgang als er geen markt is
*
Veilige en snelle fietsroutes en voldoende (gratis) stallingen.
*
Zo mogelijk een nieuwe fietstunnel tussen (nieuw)Krispijn en de binnenstad ter hoogte van het station met een ondergrondse stalling

Onveilige situaties bij de Eulerlaan en Groene Zoom moeten worden aangepakt
*
Verbod op quads, luidruchtige brommers en scooters binnen de bebouwde kom.

Gerichte aanpak op de Brouwersdijk, de Krispijnseweg, de Laan der Verenigde Naties en de Chico Mendesring.
*
Op het Leerpark krijgen fietsers voorrang van auto’s en bussen
*
Fietsverbinding tussen het leerpark en de Twintighoevenweg via de Romboutslaan wordt verbeterd
*
De Wantijbrug wordt niet verbreed
*
Verschillende soorten verkeersdeelnemers waar mogelijk gemengd. Dit is veiliger en vraagt minder verkeersborden en wegmarkering
*
80km rijden op de N3
*
de achterstanden in het wegonderhoud wegwerken

80 op de N3 : Betere doorstroming zorgt voor minder opstopping en daarmee schonere lucht
*
Aanleggen van (rood)geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrij liggende fietspaden met doorlopende routes maakt gebruik van de fiets aantrekkelijker.
*
Inwoners worden gevraagd om een top drie van onveilige plekken van hun wijk op te stellen en suggesties te doen om deze te verbeteren.

Wegen, rotondes en pleinen moeten worden ontworpen zodat ze in de praktijk veilig zijn, niet alleen op de tekentafel

Maximumsnelheid op de A16 in stedelijk gebied en op de N3 wordt 80 km/u
*
Bewegwijzering voor bezoekers verbeteren

Inzetten voor beter openbaar vervoer
*
Betere verbinding tussen Drechtsteden

Bij inrichting rekening houden met gebruikers rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens
*
Grote vrachtwagens en bussen in binnenstad vervangen kleine elektrische transportwagens
*
Snelheid op A16 tussen afslag N3 en Drechttunnel terugbrengen naar 80 km p.u.
*
Aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen terugdringen
*
Verbod invoeren op vervuilende auto’s en scooters in binnenstad
*
Autoluwe gebied binnenstad, afgegrendeld door de pollers, uitbreiden
*
Bestaande knelpunten bijv.div.onveilige rotondes Stationsgebied/Stadspolders oplossen
*
Stopverbod voor auto’s invoeren bij scholen

Bereikbaarheid van Dordrecht via de autosnelwegen moet sterk verbeterd worden

Moeten goede mogelijkheden zijn om, indien nodig ook met een auto, kinderen bij school af te zetten. Maar niet ten koste van de veiligheid van de schoolgaande kinderen.
*
Moeten verkeersmaatregelen getroffen worden om een groot verkeersinfarct bij aanpak N3 te voorkomen
*
Een tunnel onder de spoorwegovergang bij de Krommedijk
*
Echte groene golf op zowel de Laan der Verenigde Naties als de Provincialeweg.
*
Aantal verkeerslichten kan omlaag. Ook moeten de stoplichten worden uitgerust met slimme software
*
Vervangen van de pollers door een goedkoper en bewonersvriendelijker systeem met kentekenherkenning

Verkeersmaatregelen en herinrichting wegen

30km -zones

30km zones indien ze ook worden ingericht als 30 km zone en er ook op wordt gehandhaafd.
*
Waar fietsen niet is toegestaan, dient hierop ook te worden gehandhaafd
*
Noodzakelijke middelen moeten beschikbaar worden gesteld voor de inrichting van 30km zones.

Aanpassen van de 30km-zones waardoor het niet langer mogelijk is om daar harder te rijden dan toegestaan
*
30km-zones in woonwijken uitbreiden

Als nieuwe 30 km-zones nodig zijn, wordt de inrichting van de straat daarop aangepast zodat handhaving mogelijk is.

De 30 km-zones worden enkel gerealiseerd met echte fysieke maatregelen, die geen schade aan bebouwing aanbrengen
*
19e eeuwse Schil: In 30 km gebieden met echte snelheid remmende maatregelen
*
Van alle 30km wegen maken we fietsstraten

Er kan alleen sprake zijn van 30km zones als wegen als zodanig zijn ingericht. Dan is handhaving terecht en van groot belang.

30 km-zones worden zo ingericht dat er niet harder dan 30 gereden kán worden

Alle 30-kilometerzones moet zo worden ingericht dat harder rijden onmogelijk is

30 km zones alleen als handhaving van de snelheid mogelijk is

30 km/u = 30 Km/u Dan ook als zodanig inrichten en handhaven.
*
. Gemeente moet zuinig omgaan met het aanwijzen van dit soort gebieden

30km -zones

Parkeerbeleid

In samenspraak met de bewoners komen tot oplossingen voor de huidige parkeerproblematiek
*
Huidige fietsenstallingen beter aangeven
*
Parkeerzone tussen het Sportboulevard en het ziekenhuis aanpakken
*
Parkeerzone tussen Sportboulevard en het ziekenhuis op korte termijn aanpakken; handhaven van de lage parkeertarieven
*
Ook bij andere sportcomplexen moeten parkeerknelpunten worden aangepakt.Tarieven voor belanghebbenden moeten slechts kostendekkend zijn; geen andere kosten hierbij betrekken. Door automatisering kunnen de kosten omlaag

Moet visie komen over parkeren in de binnenstad, waarin een balans gevonden wordt tussen parkeren op straat en in parkeergarages
*
Betaald parkeren na 20 uur afschaffen
*
Onderzoeken hoe de parkeerdruk verminderd kan worden in Stadspolders en Sterrenburg
*
Goedkope parkeerplaatsen in combinatie met een vervoersbewijs voor het OV is een mogelijkheid is om de parkeerdruk in de binnenstad te verminderen
*
Auto’s van inwoners die 100% elektrisch rijden mogen in heel Dordrecht gratis parkeren

Zeer terughoudend met uitbreiding van het betaald parkeren
*
. Willen af van betaald parkeren op zondag.
*
Parkeren blijft gratis in Krispijn

Parkeerplaatsen en kiss en ride zones verder van school plaatsen, zo stimuleren we dat ouders hun kinderen wandelend of met de fiets naar school brengen
*
Deelfietsen krijgen speciale parkeerplaatsen
*
Aantal reguliere ‘fietsnietjes’ wordt uitgebreid
*
Tarieven voor parkeren en parkeervergunningen voor elektrische auto's verlagen
*
Meer parkeerplaatsen reserveren voor elektrische auto’s
*
Voor iedere wijk geldt parkeerbeleid op maat

Pleiten voor betaalbare parkeerplekken in de binnenstad
*
Goedkopere parkeergelegenheden buiten de stad, met goed openbaar vervoer naar de binnenstad

Waar mogelijk parkeergarages ‘van kleur laten verschieten’ (alleen nog maar voor bewoners zijn)
*
Voor bezoekers aan de binnenstad en toeristen een speciaal (laag) tarief in de parkeergarages aan de rand van het centrum

Autodelen stimuleren en faciliteren
*
Parkeergelegenheid vooral aan de randen van de stad. Daarop aansluitende fietspaden en OV.
*
Parkeren op eigen terrein en herinrichten van autoloze straten.

Wij pleiten voor lagere parkeertarieven en willen het mogelijk maken om gratis te parkeren bij het ziekenhuis en de sportboulevard

Twee ‘transferia’ buiten het centrum van de stad, die opgenomen moeten worden in de binnenstadroute van het openbaar vervoer
*
Parkeren en openbaar vervoer mogen geen inkomstenbron voor de gemeente zijn.
*
Parkeren op straat binnenstad alleen toestaan voor bewoners, hun bezoekers en mensen met een gehandicaptenparkeerkaart.
*
Geen verdere uitbreiding van de parkeergarages in de binnenstad
*
Parkeren op transferia en shuttlevervoer naar de binnenstad mogen geen inkomstenbron voor de gemeente zijn
*
Parkeergarage Visstraat wordt beschikbaar gesteld voor uitsluitend bewoners van de binnenstad

Gratis parkeren bij winkelcentra , ziekenhuizen,Sportboulevard en een verlaging van de parkeertarieven in de binnenstad kunnen bijdragen aan een beter imago
*
Voor gehandicapten zal parkeren in de gehele stad gratis moeten zijn.

Permanente parkeervoorziening bij het Steegoversloot
*
Alleen betaald parkeren waar het echt nodig
*
Parkeertarieven zijn geen melkkoe en dienen alleen kostendekkend te zijn
*
Parkeerplaatsen inrichten aan de rand van het woonerf

Parkeerbeleid

Brug Stadswerven

De Prins Clausbrug dient te worden gerealiseerd

Er komt een brug van Stadswerven naar het centrum

Brug Stadswerven

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Behoud Intercity's

Een goed bereikbare stad per trein, weg en water. De verbinding met Rotterdam en Breda dient versterkt te worden.We zullen ons blijven inzetten voor een volwaardige intercitykwaliteit

Verbinding met Breda moet worden hersteld

Belangrijk zijn frequente intercityverbindingen met België en steden zoals Breda, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Lobby hiervoor intensiveren.
*
Dordrecht moet in Den Haag meer gezicht krijgen. Een continue, sterke lobby bij andere overheden is noodzakelijk voor bijv. veiligheid langs het spoor, goede trein-, weg- en waterverbindingen en bedrijvigheid.

Meer intercityverbindingen op station Dordrecht
*
Dordrecht moet een intercitystation blijven met snelle verbindingen richting het Noorden en het Zuiden.
*
Lightrail ja, maar niet ten koste van intercity’s

Streven naar een structurele oplossing voor de spoorverbinding tussen Dordrecht, Breda en de rest van Brabant
*
Inzetten om Dordrecht en Breda vanaf 2019 te verbinden met een doorgaande en volwaardige Intercity-verbinding die minstens twee keer per uur rijdt.

Wij willen op de langere termijn het spoor onder de grond. Door de stad gaat dan alleen nog personenvervoer. Intercity’s, light-rail (of metro) en ‚stoptreinen’.

Intercityverbinding richting Rotterdam moet in stand blijven en de verbinding met Brabant en Den Haag Centraal moeten worden hersteld
*

We blijven lobbyen voor goede intercityverbindingen naar de andere steden in de Randstad. Ook blijven we ons inzetten voor betere verbindingen tussen de Drechtsteden, bijv. door de lightrailverbinding

In onderhandeling met NS nog duidelijker opstellen dan nu het geval is

Onderzoek instellen naar een kwartierdienst treinverbinding vanaf Dordrecht Centraal naar zowel Rotterdam als Breda

Dordrecht moet intercitystad blijven

Dordrecht weer de intercitystatus van voorheen krijgen

Behoud Intercity's
*
Daarnaast moet er betere nachtverbinding tussen Dordrecht, Breda en Rotterdam komen.

Fietsverkeer

Door toevoeging van een fietspad van ongeveer 4 km een 48 km lange recreatieve fietsroute realiseren in de Zuidwesthoek van het eiland
*
Een fietsstrook op de Sarisgang dient te worden overwogen op de tijden dat er geen markt gehouden wordt
*
Huidige fietsenstallingen kunnen beter worden aangegeven
*
Fietsverkeer dient verder gestimuleerd te worden door veilige en snelle fietsroutes

Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen.

Onze ambitie is dat Dordrecht in 2020 wordt uitgeroepen tot fietsstad van Nederland
*
Fietspaden krijgen een eenduidige en goede vormgeving, sluiten goed op elkaar aan en bieden voldoende ruimte voor snelle (elektrische) fietsen en bakfietsen
*
Fietspaden tussen wijken en langs de N3 moeten snelle doorgaande fietsroutes worden
*
positief to initiatieven voor deelfietsen bij belangrijkste knooppunten
*
Fietswegen herkenbaar en zonder barrières doorlopen tot het station
*
Naast historische wandelingen in het centrum ook fietsroute langs historische punten
*
Uitbreiding fietsenstalling bij station

Inzetten voor degelijke, toegankelijke en veilige fietsenstallingen met voldoende ruimte, ook op scholen
*
aanleggen van (rood)geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrij liggende fietspaden met doorlopende routes maakt gebruik van fiets aantrekkelijker
*
Groene golven, slimme kruispunten en verkeerslichten die fietsers vaker groen geven als het regent
*
bagagefietsenstallingen, met kluisjes voor hun bagage.
*
voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen bij winkelcentra en in fietsenstallingen
*
zoveel mogelijk brede fietspaden.

Vooral fietsroutes van en naar scholen zijn een aandachtspunt. Zeker kinderen moeten zich veilig kunnen verplaatsen.

Fietsvriendelijkheid van de stad moet verder worden vergroot, onder andere door betere afstelling van verkeerslichten
*
Komen fiets- en wandelroutes in en naar natuurgebied (De Biesbosch)
*
Snelfietspad tussen Dordrecht en Rotterdam, beter onder de aandacht brengen o.a. door bewegwijzering
*
Fietsenstalling en bagagekluizen bij de haltes van de waterbus

snellere fietsverbindingen tussen Dordrecht en Breda en andere nabij gelegen gemeenten
*
Pleiten voor goede fietspaden en aandacht voor fietsers bij de inrichting van wegen.

Stimuleren dat bewoners van wijken met fiets of het OV naar de binnenstad reizen. Daarom veilige fietspaden.
*
Parkeermogelijkheden voor fietsers op straat verbeteren

Doorstroming op lokale wegen moet worden bevorderd door betere afstelling verkeerslichten en aanleg van overzichtelijke rotondes.
*
Extra aandacht moet worden besteed aan het reduceren van snelheid in de wijken.

In de woonwijken hebben kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers prioriteit

Fietsverkeer

Spuiboulevard
Stationsgebied en Spoorzone

Bij herinrichting van de Spuiboulevard moet voldoende parkeercapaciteit beschikbaar blijven
*
versterking van de blauw/groene structuur en het autoverkeer minder dominant aanwezig
*
Voldoende parkeergelegenheid blijven
*
Komt zo mogelijk nieuwe fietstunnel tussen Krispijn en binnenstad ter hoogte van het station met een grote ondergrondse fietsenstalling

De Spuiboulevard kan een icoon voor onze stad worden, bijvoorbeeld als Spuihaven bevaarbaar wordt. Dit uiteraard alleen als de veiligheid van mensen op en om het water gewaarborgd is

Investeren in aantrekkelijke woningen en ruimte voor bedrijven passend bij schaal 19e-eeuwse schil.
*
Verscheidenheid aan woningen
*
Uitbreiding autoluwe zone in het stadcentrum richting dit gebied.
*
Ondertunneling Spuiboulevard heeft, mits betaalbaar, onze voorkeur

We pakken het gebied van de Spuiboulevard tot het station aan
*
We mogen we best in bouwhoogte variëren en tevens bouw hoger dan de Dordtse kerktoren toestaan
*
Het gebied Maasterras, Weeskinderendijk tot aan oprit Zwijndrechtse brug wordt opgeknapt
*
een fiets- en voetgangerstunnel in directe verbinding met de binnenstad met aan de achterzijde van het Centraal station een ondergrondse fietsenstalling.

Kiezen voor openbaar vervoer en de fiets, in het kader van duurzaamheid.

Waar woonhuizen komen geen doorgaand verkeer. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een nieuw Stadskantoor moeten bereikbaar zijn met de auto. Geen afsluiting

Bij besluitvorming over en uitvoering van ruimtelijke plannen worden belanghebbenden betrokken
*
Wordt een integrale afweging gemaakt met het oog op economie, milieu, gezondheid en leefbaarheid nu en in de toekomst.
*
Gaan voor circulair bouwen, zeker ook op de Spuiboulevard, en qua woningbouw voor bouwen naar behoefte voor diverse doelgroepen, waaronder vooral jongeren en starters

Gemeente moet invulling geven aan de nieuwbouw op de Spuiboulevard en dit niet aan projectontwikkelaars overlaten

Bij alle ontwikkelingen in de stad eerst kijken naar de wensen van bewoners en andere direct betrokkenen

Rechtvaardig en soc.profiel i.p.v.winstmaximalisatie v.d. projectontw.
*
Qua bouwstijl passen bij historische binnenstad
*
Woningen voor ieders portemonnee
*
Recreatie rond en op het water
*
Toegangspoort zijn
*
volop, veilig ingerichte ruimte voor fietsers, wandelaars en trimmers
*
Hoogbouw langs de Spuiboulevard voorkomen en tegengaan
*
Project Maasterras en als onderdeel daarvan De Dordtse Mijl heeft impuls nodig en verdient als eerste een aanpak

Spuiboulevard
Stationsgebied en Spoorzone

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Leegstand

Aanpak leegstand is een prioriteit. Dit kan door samenwerking met pandeigenaren, ondernemers(-verenigingen) en de gemeente.
*
Middelen blijven inzetten om de bestaande leegstand terug te dringen, evt door (revolverend) investeringsfonds maar ook door strikte aanschrijving bij verwaarlozing en beloning bij goed onderhoud dmv een gevelprijs

Bestemmingsplannen flexibel maken, waardoor er een combinatie ontstaat van wonen en werken
*
Per winkelzone moet in overleg met de winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden een plan gemaakt worden

Bestemmingsplannen moeten uitgaan van winkelclusters. Daarbuiten mogen eigenaren panden ook voor andere bestemmingen gebruiken
*
Zo spoedig mogelijk een invulling van het beeldbepalende V&D pand komen.

Stimuleren dat leegstaande (industrie)panden worden omgevormd tot bedrijfsverzamelgebouwen, waar zzp-ers en startups flexibel ruimte kunnen huren

Het flexibele bestemmingsplan in stand houden
*
Eerst bestaande bedrijventerreinen opknappen voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld.

Startups dienen meer aandacht te krijgen. Zij vormen staks samen ons nieuwe stadsbeeld
*
Afspraken maken om de huren aantrekkelijk te maken voor starters
*
Eerst bekijken waar er mogelijkheden zijn om van leegstaande (kantoor)panden woningen te maken, voordat we op zoek gaan naar nieuwe locaties

Woningen realiseren boven winkels makkelijker maken onder andere door de eis van ‘parkeren op eigen terrein (POET)’ te laten vervallen

Leegstand van bijv. winkel- en kantoorpanden tegengaan
*
Geschikte leegstaande ruimtes broedplaats maken voor nieuwe culturele initiatieven en kunstenaars door ze tijdelijk tegen lage prijs te verhuren

Aantal langdurig leegstaande panden moet beschikbaar worden gesteld aan jonge, creatieve ondernemers, tegen een geringe vergoeding met openstelling voor winkelend publiek
*
Gemeente moet actievere rol spelen in herontwikkeling van panden en straten, waarbij samenwerking wordt gezocht met bewoners en ondernemers
*
harder optreden achterstallig onderhoud in de binnenstad op basis van Leegstandverordening en beschermd stadsgezicht

Actief in gesprek gaan met de huidige eigenaren leegstaande panden

Complexen die nu leegstaan met een beperkte investering omzetten naar jongerenhuisvesting.
*
Tijdelijke verhuur van leegstaande panden moet gebeuren op basis van de leegstandswet in plaats van antikraak.

Verkrotting en leegstand winkelpanden in de binnenstad dienen met alle mogelijke middelen te worden bestreden.
*
Opleggen van dwangsommen aan pandeigenaren die hun bezittingen laten verkrotten
*
Detailhandel, dienstverlening en recreatie (horeca) gezamenlijk o.l.v.gemeente optrekken om imago binnenstad te verbeteren.

Meer studenten in het centrum van de stad. Bijv.in leegstaande panden zoals de oude V&D

Leegstand

Ondernemersfaciliteiten
& Koopzondag

Nog actiever en gerichter bedrijventerrein Dordtse Kil 3 promoten en monitoren ontwikkeling Dordtse Kil IV.
*
Koopzondag blijft gehandhaafd

Het kan niet zo zijn dat lokale winkeliers in de knel komen omdat ze verplicht open moeten zijn op zondag

Tenminste één locatie voor startende ondernemers en ZZP-ers in de maritieme en watersector, bij voorkeur op het Leerpark of op de Spuiboulevard.
*
Koopzondag zeer onwenselijk
*
Afspraken uit Winkeltijdenverordening worden gehandhaafd
*
Wil niet dat winkeliers worden verplicht of gedwongen om op zondag open te zijn en als ze die dag dicht blijven, behoren ze daarvoor geen boete te krijgen
*
I.s.m.Economic Board Drechtsteden onderzoeken of Dordrecht een succesvol ondernemerschapsprogramma kan aantrekken.
*
Initiatieven zoals het ondernemersfonds ondersteunen om de onderlinge samenwerking tussen ondernemers te versterken

Ondernemersloket in stand houden
*
Vergunningprocedures vereenvoudigen
*
Lastenverlaging door tariefdifferentiatie voor startende ondernemers.
*
Experimenteren verder met bedrijfsinvesteringszones (BIZ).
*
Aandacht voor de schuldproblematiek van kleine zelfstandigen
*
Gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant

Ondernemers moeten meer vrijheid krijgen om zelf te kunnen bepalen wanneer openstelling voor hen rendabel is.

Upgrade van het ondernemersloket noodzakelijk
*
Iedere ondernemer krijgt een vaste contactpersoon bij de gemeente toegewezen die vergunningstrajecten tot aan de (her)opening begeleidt
*
De openingstijden laten wij over aan de ondernemers zelf

Wij willen een collectieve verzekering voor loondoorbetaling voor werkgevers met weinig werknemers.
*
Loonkosten voor laagbetaalde arbeid verlagen zodat bedrijven meer mensen in dienst kunnen nemen.
*
Groene start-ups financieel stimuleren met belastingvoordelen

Wil dat ondernemers een duidelijk aanspreekpunt krijgen bij vragen of problemen. Dat kan een fysiek loket zijn of een vast aanspreekpunt
*
Uitgangspunt bij aanvraag vergunning moet zijn ‘ja tenzij’ bij alle gemeentelijke diensten

Eén loket voor alle ondernemerszaken

Vestigingsbeleid voor ondernemers moet aantrekkelijk zijn in onze stad en regio, zodat jong en oud werk kunnen vinden

Nieuwe economische visie opstellen
*
een ambtenaar met doorzettingsmacht als ambassadeur voor het bedrijfsleven aanstellen

Ondernemersfaciliteiten
& Koopzondag

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Winkelaanbod

Experimenten in de binnenstad zoals pop up stores, gemengde functies (winkel met ondersteunende horeca etc.) zijn welkom

Belangrijk dat de winkelpleinen in de wijken behouden blijven en voorzieningen bieden die voor die omgeving nodig zijn

Meer ruimte bieden voor ombouwen winkels en kantoren naar woningen of andere bestemmingen
*
Meewerken aan snelle uitbreiding Winkelc.Sterrenburg waarbij ook parkeerproblemen worden opgelost. Voorwaarde is wel dat winkeliers niet gedwongen worden op zondag te openen.

Meer ruimte voor functievermenging, bijv. met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg
*
Inzetten op kleiner kernwinkelgebied.

We moeten op zoek naar ondernemers die Dordrecht haar regiofunctie terug kan geven

Vergunningen verstrekken binnen een week na afronding van de wettelijke termijn waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Dit geldt ook voor vergunningen die aangevraagd worden door andere bedrijven dan winkels.

Vele mogelijkheden voor verlevendiging, aantrekkelijker en duurzamer maken van de stad ontwikkeld in het kader van Nieuw Dordts Peil. Dit gebruiken als inspiratiebron

In stand houden en stimuleren authentiek winkelaanbod ( “couleur locale”).
*
vermenging winkelfunctie en horeca

Meer doen om lokale middenstanders de gelegenheid te geven specialiteitenzaken te beginnen
*
Meer gevarieerd winkelbestand, met voldoende openbare toiletgelegenheden voor mannen en vrouwen, die ook rolstoeltoegankelijk zijn

Scheppen van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels zodat de Dordtse economie verder kan doorgroeien.
*
Geen verschuiving van het kernwinkelgebied, maar eerder een compacter indeling

Winkelaanbod

Levendige Binnenstad
& Toerisme

Stevig blijven inzetten op de promotie van onze stad, zodat meer en meer toeristen Dordrecht weten te bereiken
*
Meerdaagse programma’s cultuurtochten binnen de stad en daarbuiten ontwikkelen
*
Sterk voorstander van een goed toegeruste camperlocatie;

Door huidig hogere onderwijs uit te bouwen of door nieuw hoger onderwijs aan te trekken komen er meer jonge mensen in onze stad wonen, vestigen zich meer winkels en horeca en komen er meer culturele activiteiten
*
Levendige vaarroute tussen de Riedijkshaven en de Kalkhaven
*
Meer ligplaatsen bij aantrekkelijke plaatsen waar toeristen en dagjesmensen graag vertoeven

Activiteiten op en rondom het water worden meer gestimuleerd. Ondernemers, rondvaartbedrijven en bootverhuurbedrijven moeten de ruimte krijgen om toeristen ook dat stuk Dordrecht te laten zien
*
In de rest van Europa meer promotie nodig van de waterrijkdom van de stad Dordrecht en de Biesbosch.
*
Onderzoek naar samenvoeging van VVV en Dordrecht Marketing
*
De Spuiboulevard ontwikkelt zich tot een levendig woonwerkgebied, een kroonjuweel van Dordrecht.

De historische binnenstad moet meer gaan bruisen.
*
Voor de invoering van toeristenbelasting
*
Meer B&B’s en een hotel/horecafunctie in het voormalige V&D pand

In een te ontwikkelen toeristisch patform komen alle partijen op het gebied van toerisme in Dordrecht, VVV, horeca, hoteliers, musea en de gemeente, samen

De gemeentelijke subsidie die nu naar het ondernemersfonds gaat via Dordrecht Marketing een bestemming geven binnen de algehele promotie van de stad.

Een bescheiden toeristenbelasting instellen, om zo te kunnen investeren in de stad voor inwoners en gasten
*
Bagagekluizen beschikbaar stelllen zodat bezoekers hun bagage veilig kunnen opbergen

Vier maatregelen moeten zorgen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers in Dordrecht. Ze moeten leiden tot een levendiger binnenstad.
**
Geef horeca de ruimte
*
Betere en snellere dienstverlening aan ondernemers
*
Geef jonge creatieve ondernemers de ruimte in leegstaande panden
*

Meer ondernemen richting het aantrekken van Hoger Onderwijs plus een goede bereikbare binnenstad, dan zullen jongeren vaker hun vrije tijd besteden en zorgen voor een meer kleurrijke en levendige binnenstad
*
Onderzoek naar reden van de achterstand van het verblijfstoerisme t.o.v. ééndagstoerisme
*
Vestigen van een jongerenhotel in de Berckepoort op de Voorstraat

Versoepeling van het terrassenbeleid, afschaffing van de precariobelasting en versimpeling van regelgeving en vergunningenverlening

Studenten bevorderen levendigheid van de stad. Bovendien blijven uitwonende studenten vaak plakken in de stad.
*
Ter bevordering van de levendigheid een soepel horerecabeleid
*
Meer mogelijkheden voor terrassen op het water
*
Voortzetting stadspromotie: verder samengaan van VVV en Dordrecht Marketing onderzoeken
*
Wenselijk dat er in het centrum een hotel uit het betere segment met voldoende capaciteit bij komt

Levendige Binnenstad
& Toerisme

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Onderwijs Algemeen

Staan voor het recht op onderwijs en blijven het belang van de diversiteit van het onderwijsaanbod benadrukken.
*
We steunen de aanpak om ‘thuiszitten’te voorkomen. Het behalen van een startkwalificatie is voorwaarde voor een goede kans op de arbeidsmarkt
*
Opleidingen aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.
*
Voortijdig schoolverlaters die thuis zitten, zijn ook onze zorg. Deze jongeren moeten zo snel mogelijk weer deelnemen aan het onderwijs
*
Meer rekening houden met laaggeletterdheid en digibeten.
*
Het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen blijven stimuleren

Schoolzwemmen moet blijven en sportmogelijkheden moeten worden uitgebreid door meer ondersteuning van clubs/verenigingen
*
inclusief, passend onderwijs voor onze kinderen. Een kind hoort vlakbij huis naar school te kunnnen gaan.

Zonodig zorgen voor leerlingenvervoer
*
extra aandacht voor taalachterstanden bij allochtone bevolkingsgroepen
*
Inzetten op één structureel gefinancierd programma voor techniekpromotie onder jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs

Gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid met kracht voortzetten
*
In iedere wijk een publieke gelegenheid voor kinderen om onder begeleiding en in alle rust huiswerk te maken.
*
Basisscholen, het voortgezet onderwijs en mbo-instellingen toegang tot zorg aanbieden.
*
kleine klassen, meer onderwijsondersteunend personeel en een betere beloning
*
jaarlijks een verkiezing voor de leraar en conciërge van het jaar
*
Stimuleren partnerschappen tussen het onderwijs en de bedrijven

Schoolzwemmen komt terug in het programma.

Onderwijs en opvang, incl. vroeg- en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang toegankelijk en betaalbaar voor iedereen
*
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten actief tegengaan
*
De gebouwen, inrichting en locatie van scholen zijn duurzaam, groen, gezond en veilig, ongeacht de wijk waar ze staan
*
Scholen zo snel mogelijk CO2-neutraal krijgen groene schoolpleinen en moestuintjes
*
Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past
*
Leerkrachten krijgen, door kleinere klassen, verlaging van de werkdruk en meer deskundige ondersteuning, tijd en ruimte voor het herkennen van oorzaken van stagnatie in ontwikkeling en voor het bieden van een passend aanbod.
*
Leerkracht(en), ouders en het kind zelf optimaal bij de inrichting van passend onderwijs betrekken

Blijven investeren in de combinatie van leren en innoveren in de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark

Het respect voor de meester en juf moet terugkeren, geen "je" en "jij"maar "meneer", "mevrouw" en U.
*BR>De klassen moeten kleiner worden
*
Gym-en zwemlessen zijn een belangrijk deel van het onderwijs.
*
Zwakke scholen moeten streng gecontroleerd worden en waar nodig gesloten
*
Spijbelen en afwezigheid op Islamitische feestdagen moet streng bestraft worden

Investeren in kwaliteit van het onderwijs
*
De vorming van witte en zwarte scholen moet actief worden tegengegaan
*
meer faciliteiten moeten beschikbaar voor techniek, sport en schoolzwemmen in het basis- en voortgezet onderwijs
*
Geldt ook voor natuur-, cultuur- en kunsteducatie
*
Aanpakken van schooluitval en voldoende aanbod van stageplaatsen
*
Zeggenschap over onderwijshuisvesting blijft of komt terug in handen van de gemeente
*
Hoger technisch onderwijs en een ICT school opstarten
*
Een of meerdere van de grotere “natte” bedrijven in de Drechtsteden moet de campus adopteren.

Schoolgebouwen dienen te voldoen aan moderne eisen en voldoende uitgerust te zijn om onderwijs in alle vormen te kunnen faciliteren
*
Lichamelijke opvoeding en zwemonderwijs door vakleerkrachten moeten worden gestimuleerdL
*
Leerlingenvervoer dient geregeld te zijn
*
Van groot belang om onderwijs en bedrijfsleven op elkaar af te stemmen.

Scholen stimuleren om jong en oud samen te laten tuinieren in een generatietuin

Onderwijs Algemeen

Basisonderwijs

Inzet op cultuureducatie gericht op basisschoolleerlingen voortzetten
*
Aanpak taalachterstand in vroeg stadium continueren zodat kinderen op de basisschool een betere start hebben.
*
Alle kinderen op hun 8e jaar een zwemdiploma

Inzetten op goed onderwijsachterstandenbeleid, te beginnen bij de allerkleinsten.Extra, laagdrempelig peuteronderwijs

Inzetten op één structureel gefinancierd programa voor techniekpromotie onder jongeren

Investeren via het Dordtse basis- en voortgezet onderwijs in gelijke kansen voor alle kinderen
*
extra aandacht voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen
*
extra aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken
*
aandacht voor sport en de mentale ontwikkeling.
*
Het schoolzwemmen nieuwe stijl blijft bestaan
*
Dordtse verenigingen verbinden aan de scholen.

We werken talent- en toekomstgericht.

Dat is primair rijksbeleid. Wij willen de jeugd een goede start bieden en stimuleren basisscholen waarin een totaalconcept met opvang, sport, onderwijs en (jeugd)zorg wordt aangeboden

Zwemles komt weer terug op de basisschool
*
Ook educatie over de natuur en gezonde voeding
*
Schoolkantines bieden zelf ook gezonde voeding aan
*
Leren over diversiteit in de breedste zin van het woord en cultuur- en muziekeducatie op scholen stimuleren
*
Kinderen migranten evenveel kansen op onderwijs als andere kinderen in Dordrecht.

Verplichte zwemles voor iedereen op de basisschool en geen gescheiden zwemmen
*
1x per week schoolfruit op de basisschool
*
Regelmatig voorlichting over gezond eten en sporten
*
De 3 uur lichamelijke oefening op school

Egoïsme, pesten en discriminatie worden actief bestreden, samenwerking en oplossingsgericht denken en werken worden actief bevorderd
*
Techniek en handvaardigheid in het basisonderwijs moeten worden bevorderd
*
Schoolzwemmen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd wordt weer mogelijk gemaakt, incl. vervoer naar en van het zwembad
*
Werken aan gedragsbeïnvloeding op scholen gericht op duurzame voedselproductie en gezonde voeding.

Zwemmen op de basisschool terug

Basisonderwijs

Voortgezet en Hoger Onderwijs

Inzetten op de verdere kwalitatieve uitbouw van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en zich hard maken voor de ontwikkeling van een hogere beroepsopleiding (HBO)
*
Kwalitatief versterken van het MBO en hard maken voor de ontwikkeling van een HBO speciaal toegerust op toekomstige logistieke en IT ontwikkeling

Zowel in de maritieme als technische sector moeten gespecialiseerde opleidingen gerealiseerd worden
*
Plannen om te komen tot een campusontwikkeling ondersteunen
*
Het aantrekken van meer hoger onderwijs blijft een speerpunt voor het CDA
*
Invoering van de Dordt - beurs: een tegemoetkoming in de studiekosten voor jongeren die tijdens en na hun studie in Dordrecht blijven wonen.

Er aan werken dat Dordrecht in alle onderwijssectoren op de kaart staat. Juist ook het hoger onderwijs blijft een belangrijk streven
*
De zorg en technische sectoren zijn in Dordrecht speerpunten van het onderwijsbeleid en promotie.

We streven naar het aantrekken van meer HBO- en WO-opleidingen
*
Voorkeur gaat uit naar opleidingen die aansluiten bij de zorg, techniek en ICT
*
Werken aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
*
bestaande Hbo-opleidingen (PABO en HBO Drechtsteden) behouden

Een krachtige lobby om HBO naar Dordrecht te halen

Gemeente zorgt dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven
*
Faciliteren van samenwerking tussen scholen en het lokale en regionale bedrijfsleven en door stimuleren van stageplekken en werkplekken voor starters. Hier ligt een rol voor de Duurzaamheidsfabriek

Inzetten voor onderwijsmodules op hbo-niveau
*
zoeken naar mogelijkheden om het hoger-onderwijsaanbod uit te breiden, bijv. via aanbieden van korte op de praktijk gerichte hbo-opleidingen

Meer voorlichting over de gevaren van drugs er alcohol geven
*
moeten EHBO- en reanimatie lessen komen

Ambachtelijk praktijkonderwijs voor jongeren moet weer worden ingevoerd
*
In samenwerking met het onderwijs worden laagdrempelige activiteiten op gebied van muziek, kunst en taal georganiseerd
*
Uitval in het onderwijs bestrijden met intensievere begeleiding
*
Mensen met een beperking en 45 plussers hebben nog steeds geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, aandacht blijft hier nodig
*
Overheid moet een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in haar werknemers samenstelling
*
Uitbuiting van Midden- en Oost-Europese werknemers is onacceptabel

Hecht grote waarde aan goed onderwijs en van uitzonderlijk belang om Hoger Onderwijsinstellingen in Dordrecht gevestigd te krijgen

Voor meer hoger onderwijs in Dordrecht
*
VMBO met kwalitatief, goed onderwijs dat beter aansluit op de vraag van het bedrijfsleven.

Voortgezet en Hoger Onderwijs

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Financiën

Bereid om geld vrij te maken voor oplossing parkeerproblemen
*
Participatiebeleid: Moeten meer geld inzetten voor mensen die het zonder een zetje in de rug niet redden
*
Indien nodig extra middelen beschikbaar stellen ivm regelgeving en kosten beveiliging evenementen.
*
Extra middelen beschikbaar stellen om in elke wijk extra aandacht te kunnen geven aan schoon, heel & veilig; met name voor de aanpak van het zwerfafval, kauwgumresten en het verwijderen van graffiti
*
Sluitend meerjarig perspectief.
*
Houden vast aan lage lokale lasten met max. stijging met de inflatie of indexering.
*
Heffing afvalstoffen voor eenpersoonshuishoudens verlagen

Tekorten jeugdzorg moeten door andere werkwijze én door meer geld van het Rijk worden opgelost
*
Scherp sturen op overhead van zorgorganisaties en de salarissen van de bestuurders, zodat er meer geld is voor de zorgverlening
*
collectieve zorgverzekering via de gemeente dient tot tenminste 30% boven bijstandsinkomen beschikbaar te blijven
*
Financiële middelen vrijmaken voor accommodaties en/of bereikbaarheid van o.a. VV Dubbeldam, DVO en Oranje-Wit
*
Organisaties die zich bezig houden met bv. armoede terugbrengen, geletterdheid bevorderen ondersteunen met subsidies of huisvesting
*
onderzoeken of we de Dordt-beurs in kunnen voeren om Dordtse jongeren tegemoet te komen in de kosten
*
Lastenverlaging voor (kleinschalige) detailhandel en horeca.
*
Voor basisschoolleerlingen entree gratis van alle musea. Voor alle Dordtenaren moet een bezoek aan de Dordtse musea gratis zijn
*
hondenbelasting mag niet meer dan kostendekkend zijn
*
Onderzoeken invoering van toeristenbelasting bij de grotere hotels in onze stad.

Onderzoeken of gemeente 'steen eruit groen erin' kan stimuleren via korting op rioolbelasting.
*
De opbrengst van parkeergelden komt ten goede aan de bereikbaarheid van de stad
*
Bij financiële tekorten jeugdzorg wordt eerst binnen het sociale domein gekeken. Alleen in uiterste noodzaak zet de gemeente extra geld in bovenop de rijksmiddelen
*
tegen subsidieconstructies waarbij instellingen bij tegenvallers kunnen terugvallen op de stad.
*
Voor beroepssport geen subsidie (direct of indirect) en niet voorzien niet in borgstelling
*
Onderzoek naar besparingsmogelijkheden op het ambtelijk apparaat van de Drechtsteden om zo geld vrij te spelen
*
Weerstandsratio tenminste 1
*
Als bezuinigingen nodig zijn, doen verbonden partijen en gem.regelingen mee
*
Tegenvallers binnen een begrotingsonderwerp worden binnen dat domein opgevangen

investeren extra in het snel signaleren en aanpakken van ontwikkelings- en taalachterstanden
*
Inzetten op lastenverlaging door tariefdifferentiatie voor startende ondernemers
*
Experimenteren verder met bedrijfsinvesteringszones (BIZ).
*
voorstander leenfonds waaruit de gemeente verduurzamende maatregelen voor woningen en sportverenigingen voorfinanciert
*
Vervuiler betaalt door te regelen dat de afvalstoffenheffing per kilo grijs vuil afgerekend wordt
*
Voorstander van de blijverslening, waar inwoners een bedrag voor een kleine verbouwing (gericht op langer thuis wonen) uit kunnen financieren
*
We introduceren de Dordtse cultuurkaart.Differentiëren in het tarief, zo wordt cultuur ook voor mensen met een kleine portemonnee betaalbaar
*
voor invoering van toeristenbelasting.
*
bestaande structurele begrotingsevenwicht in stand houden
*
Als er geen/minder geld uit Den Haag komt, zal de activiteit aangepast/verminderd worden
*
Subsidies zijn altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd

Onze digitale stadsbegroting is voortaan geen collegeprogramma meer, maar ons huishoudboekje
*
Big Rivers, Dordt in Stoom en de Kerstmarkt mogen niet verder gekort worden op de Gemeentelijke bijdragen
*
Pleiten voor het halveren van de parkeerkosten in de binnenstad voor marktkooplieden en invaliden

Duidelijke regel voor het compenseren van ondernemers voor geleden omzetverlies die buiten het ondernemersrisico ligt
*
De reclamebelasting voor ondernemers in kernwinkelgebied wordt afgeschaft

10% v.d. begroting voor sociale zaken wordt “regelvrij”;
d.w.z. gebruiken voor oplossen van complexe problemen van bewoners die niet meteen in ambtelijk format passen
*
Meewerken aan experimenten met basisinkomen
*
Bij inwoning ten behoeve van zorg wordt niet op de uitkering gekort
*
Mensen met een beperking, een chronische ziekte of een psychosociaal probleem ontvangen ondersteuning die passend is om aan de samenleving te kunnen blijven meedoen en zo mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
*
Samenwerkingsverband van scholen in Dordrecht en de gemeente moeten voldoende kennis en middelen hebben en beschikbaar stellen om voor ieder kind een passende onderwijsplek te realiseren
*
Extra geld voor de energietransitie
*
Kosten voor energietransitie eerlijk verdelen
*
Bescheiden toeristenbelasting
*
openb. subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie ontvangt

Voor zorg is altijd geld.
*
gemeente moet bijspringen als de rijksbijdrage voor de zorg onvoldoende is
*
meer mensen moeten gebruik kunnen maken van allerlei bestaande (kind)regelingen en toeslagen
*
gemeente moet huisvestingskosten van verenigingen gaan dragen
*
stimuleringsfonds voor amateurkunst en kunst in de wijk in het leven roepen
*
investeren in de combinatie van leren en innoveren in de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark
*
eerder investeren in mensen dan in infrastructuur
*
proef starten voor gratis openbaar vervoer voor mantelzorgers met een laag inkomeninvoering van een Drechtstedenpas voor veelal gratis gebruik van voorzieningen
*
Programma voor regionale duurzame groei

Geen subsidie voor cultuur sensitieve zorg of diversiteitsbeleid
*
Niet bezuinigen op gehandicaptenvoorzieningen
*
Behoud van de bestaande dienstcheques voor hulp.
*
Een stop op de subsidie voor gescheiden zwemmen in het zwembad ''de Dubbel''

Lagere gemeentelijke lasten.
*
Gemeentelijke belastingen mogen niet verder stijgen dan de inflatie
*
Verlaging van de hondenbelasting en indien mogelijk afschaffing
*
Meer transparantie over de gemeentelijke begroting.
*
Precariobelasting fors verlagen en indien mogelijk afschaffen
*
Het ophalen van grofvuil blijft gratis
*
Pleiten voor een gevelfonds
*
Minder inhuur van dure externen

Als er te weinig geld is om de zorg te leveren, dan moet gemeente zelf bijpassen
*
Iedereen die onder het minimabeleid valt kan alle noodz. ziektekosten die niet gedekt worden vanuit basisverz., laten vergoeden uit bijz. bijstand
*
Eigen bijdragen WMO voorz. afschaffen voor iedereen die onder minimabeleid valt
*
Particulieren die het herstel van hun fundering niet kunnen financieren moeten terecht kunnen bij een gem.fonds
*
Museumbezoek vanuit scholen gratis maken
*
Kortingen op subsidies kleine verenigingen terugdraaien
*
Financiële ondersteuning voor sportverenigingen die efficiënt gebruik maken van hun accommodaties
*
1e 2 uur gratis parkeren bij de Sportboulevard voor deelnemers aan sportactiviteit
*
Het gratis OV wordt uitgebreid naar mensen met een uitkering en jongeren tot 18 jaar
*
Woningisolatie sociale huurwoningen en koopwoningen van huishoudens met laag inkomen financieel ondersteunen vanuit duurzaamheidsfonds
*
streven naar afschaffing van de hondenbelasting
*
De SP wil ter bevordering van het MKB (midden- en kleinbedrijf) de binnenstadsbelasting afschaffen

Financiële middelen moeten worden gevonden om modernisering van de sportparken te realiseren
*
Blijvend een vinger aan de pols houden om de gemeentelijke uitgaven rechtvaardig en functioneel te besteden
*
Naar vermogen bijdragen aan de financiering van de leefbaarheid van de stad.
*
Lokale belastingen de komende periode slechts verhogen met de inflatiefactor
*
Een basisinkomen voor mensen boven de 65 jaar
*
Geld voor de zorg moet uitgegeven worden aan de zorg
*
Moet een plan komen waarin staat welke middelen er worden ingezet voor de zorg en welke doelen er bereikt moeten worden
*
Geen bezuiniging op mantelzorg
*
Streven naar het betrekken van het water in de binnenstad bij recreatie moet wel gedegen financieel onderbouwd zijn en niet leiden tot megalomane, geldverslindende projecten die een aantasting zijn van cultureel erfgoed
*
De controle op geld van de Drechtsteden moet veel beter en eerder en helderder aan de gemeenteraad gepresenteerd worden
*
Voor het afschaffen hondenbelasting

Voor het saneren van asbestdaken moet vergelijkbare verordening gelden als bij paalrot
*
Heffing afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens verlagen
*
Kwijtschelding van afvalstoffenheffing voor lagere inkomens afschaffen
*
Reclamebelasting kan vervallen
*
Doorgaan met de Duurzaamheidsfabriek, maar zonder extra Dordts geld.
*
Wat betreft de financiering van kunstgrasvelden moeten sportverenigingen gelijk worden behandeld
*
Subsidiestroom naar de verschillende instellingen moet onder de loep worden genomen en in lijn worden gebracht met het beleid en de doelstellingen
*
Besparen op de bedrijfsvoering van de gemeente
*
Wil af van de hondenbelasting

Financiën

Onroerende Zaak Belasting

Startende ondernemers wat meer financiële ondersteuning geven, door bijv. vrijstelling van OZB gedurende een bepaalde periode
*
Lage lokale lasten; geen extra verhoging van de OZB maar alleen een inflatie correctie

OZB niet meer laten stijgen dan de inflatie

Belastingen worden met inflatie verhoogd en gelden in beginsel voor iedereen.

De eerste 3 jaar betalen startende ondernemersj geen of minder onroerendezaakbelasting
*
Korting op de OZB wanneer eigenaren investeren in vergroenings- en verduurzamingsmaatregelingen
*
Bij bezuinigingen eerst naar uitgaven kijken, voordat de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt verhoogd

Lastenverzwaring niet aan de orde. Mocht het in de toekomst onverhoopt nodig zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan verhoging van de OZB, omdat dit de enige belasting is die door de koppeling aan de waarde van het bezit rekening houdt met draagkracht.

Geen voorstander van het verhogen van de OZB. Lasten omlaag

huurders van bedrijfspanden tegemoet komen door OZB voor hen af te schaffen, waarbij de wegvallende opbrengst wordt doorgeschoven naar de eigenaren
*
Precariobelasting volledig afschaffen en de netto wegvallende opbrengst verdisconteren in de OZB

De Dordtse woonlasten behoren tot een van de laagste van Nederlandse gemeenten. Wat ons betreft blijft dit zo

Onroerende Zaak Belasting

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Economie en Werkgelegenheid

Bestaande bedrijven voor de stad behouden en nieuwe bedrijven faciliteren om de werkgelegenheid een impuls te geven
*
Chemours en Dupont zijn een van de belangrijke werkgevers op het eiland, daarom van groot belang om het vertrouwen in deze bedrijven te herstellen
*
Streven naar flexibele schil voor de gemeentelijke organisatie om adequaat te kunnen reageren op vragen en opgaven uit de samenleving
*
Meer mogelijkheden voor lokale aanbesteding gericht op werkgelegenheid
*
Dordtse Kil IV moet vooral voor logistieke bedrijven beschikbaar zijn met nadruk op het realiseren van arbeidsplaatsen
*
Na uitvoering van fase I dient wat ons betreft opnieuw een afweging te worden gemaakt voor fase2 en 3
*
Stimuleren dat meer medewerkers van de gemeente zich in Dordrecht of de directe omgeving vestigen;

Gemeentelijke aanbestedingen zo vormgeven dat lokale ondernemers meer kans maken
Laagopgeleiden zonder startkwalificatie en 50+’ers verdienen speciale aandacht
*
Instellingen waar belastinggeld niet wordt uitgegeven aan personeel op de werkvloer maar aan bestuurderssalarissen boven de Balkenende-norm mogen niet deelnemen aan overheidsaanbestedingen

We willen extra banen in de stad en de regio
*
Jongeren en werkzoekenden helpen om met een goede opleiding werk te vinden
*
Er is meer in het leven dan werk, geld en economische vooruitgang.De samenleving is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment.
*
De economische visie Drechtsteden wordt herijkt en concreet uitgewerkt. Daarbij moet werkgelegenheid een van de belangrijkste aandachtspunten zijn
*
De jeugdwerkloosheid aanpakken in samenwerking met het bedrijfsleven

We zetten ons in voor meer banen
*
In een convenant tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente zorgen dat jongeren en statushouders de vaardigheden aangeleerd krijgen die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt
*
Mentorprogramma’s waarbij werkenden, studenten en scholieren aan elkaar worden gekoppeld
*
Voor mensen met arbeidsbeperking die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, creëren we samen met het bedrijfsleven passende werkplekken
*
Steunen ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oevers. Hier komt o.a. op Kil IV nieuwe industrie, duurzaam en op de toekomst ingericht.
*
Lobby provinciaal en (inter-) nationaal om zo meer geld en werk naar de stad en de regio toe te halen

Bij openbare aanbestedingen moet de voorkeur liggen bij lokale ondernemers die de opdracht kunnen binnenhalen
*
Door burgers bij projecten van andere burgers en de overheid te betrekken en door lokaal aan te besteden, kan er zeker voor 1.000 mensen werk gerealiseerd worden
*
Zetten in op meer mogelijkheden om werkgelegenheid te scheppen, waarbij de lokale overheid zijn verantwoordelijkheid neemt door mede-eigenaarschap

Verwacht van bedrijven en organisaties mensen aan te nemen die voor minder dan 100% inzetbaar zijn.
*
Voor mensen met minder goede opleidingen of die minder dan 100% inzetbaar zijn moet ook gemeente het goede voorbeeld geven
*
Gemeente moet een zogenaamd generatiepact aanbieden aan oudere (62+) werknemers.
*
Bij langdurige ziekte moet gemeente als werkgever ervoor zorgen dat salaris wordt aangevuld

Investeren in overgang van opleiding naar werk
*
Met bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, laaggeschoolden en mensen met een beperking
*
Gemeente geeft het goede voorbeeld in het eigen personeelsbeleid.
*
Schone energie en een circulaire economie biedt Dordrecht en regio kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, o.a. duurzame maritieme technologie.
*
Komt een interactief Kenniscentrum Circulaire Economie
*
Geen voorbereidende activiteiten en budgetten voor Dordtse Kil IV
*
Bij de gemeente wordt anoniem solliciteren de norm
*
Naast banen in de duzaamheidssector extra werkgelegenheid realiseren in het groenaanleg- en onderhoud

Horeca- en winkelfunctie vermengen en regels verlichten
*
Fysiek of vast aanspreekpunt voor ondernemers instellen voor vragen of problemen
*
Kil IV-gebied wordt ingericht als logistiek bedrijventerrein
*

*
Stimuleren van regionale groei en een duurzame economie
*
- Programma van afspraken voor duurzame groei over investeringen in innovatieve projecten in kansrijke sectoren onder leiding van aanjager voor 4 jaar
*
- Samenwerking in de regio en financiële mogelijkheden benutten die Rijk en EU bieden
*
Wijkteams creëren banen voor mensen uit de bijstand

Stadswachten moeten in dienst van de gemeente werken
*
Onderzoek naar het huidige generatiepact en bij onvoldoende resultaat hiervan kijken we of we het kunnen verbeteren

De gemeente stimuleert waar mogelijk lokale werkgelegenheid
*
De gemeente geeft eigen medewerkers zoveel mogelijk een vaste aanstelling, en eist dat ook van organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren van zorg en welzijnswerk tot groenvoorziening
*
Bij uitbesteding en aanbesteding van werk het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meenemen als criterium bij het gunnen van contracten of het beoordelen van inschrijvingen
*
De gemeente moet hulp aan werkzoekenden zelf organiseren in plaats hiervoor re-integratie- of uitzendbureaus in te huren
*
Kinderen van migranten zijn meer dan gemiddeld werkloos. Pakken wij beter aan
*
Gem.personeel krijgt na een evt korte tijdelijke aanstelling vaste aanstelling

Actieve ondersteuning van 45-plussers op de arbeidsmarkt
*
De zorg voor een goede re-integratie voor arbeidsgehandicapten is een speerpunt
*
Kleinschalige ambachten en startups moeten in de wijken hun bestaan kunnen vinden

Albert Schweitzer Ziekenhuis grootste werkgever in Dordrecht. Dit biedt verdere kansen en mogelijkheden om Dordrecht te ontwikkelen in de zorgeconomie en het zorgonderwijs
*
Zo veel mogelijk bedrijven met hun werknemers te verleiden om naar ons eiland te komen
*
binnen grenzen wet opdrachten verstrekken bij voorkeur aan Dordtse ondernemers.

Economie en Werkgelegenheid

Ruimtelijke Inrichting en Beoordeling

Meer gemengde functies toestaan in de binnenstad (wonen en ondernemen)
*
Huisvesting voor de gemeentelijke diensten dient gericht te zijn op kosten efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid
*
Niet bouwen niet in de polders; onze polders krijgen een beschermde status
*
Kwaliteit van het openbaar groen in stand houden en waar mogelijk versterken
*
Bij de uitwerking van de regionale woonvisie gaan we met de stad mogelijke locaties bespreken

Makkelijker worden om woningen aan te passen of extra bebouwing toe te staan ten behoeve van huisvesting van families van meerdere generaties (kangoeroewoningen)
*
De spoorzone biedt volop ruimte om leuke woningen te bouwen

Kennis bundelen en delen: Gezondheidspark en Leerpark
*
Op gezondheidspark passen activiteiten gerelateerd aan zorg, beweging en sport. Andere vormen van bedrijvigheid kunnen elders een plek krijgen
*
Terughoudend met de uitgifte van grond voor nieuwe bedrijventerreinen
*
Omgevingswet benutten om bewoners meer regie op de eigen leefomgeving te geven en een gezond ondernemersklimaat te bevorderen

Wijkgroen, speelplaatsen, fiets- en wandelpaden verdienen meer ruimte
*
Streven naar gemengde wijken met koop- en huurwoningen in verschillende segmenten en prijsklassen
*
Geen bebouwing in het buitengebied
*
In de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen en welke gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we met elkaar willen samenleven

Bouwkavels op de Dordtse Kil beschikbaar maken voor stadslandbouw

De welstandscommissie wordt afgeschaft
*
Nieuwe plannen kunnen getoetst worden aan een bestemmingsplan waarin de belangrijkste eisen om te bouwen zijn vastgelegd.

Vestiging nieuwe bedrijven: primair gebruik maken van ruimte die er nog is op bestaande industrieterreinen
*
Prioriteit voor duurzame bedrijven

Werken aan herstructurering van wijken die toe zijn aan vernieuwing zoals Crabbehoff en deel Sterrenburg

Geen enkele moskee er meer bij
*
Oude bedrijventerreinen eerst inrichten voor er gestart kan worden met de bouw van nieuw

De gemeente richt een eigen leer- en werkbedrijf op. De gemeente besteedt werk, waar mogelijk, niet meer uit en gunt dit het leer- werkbedrijf

De binnenstad en de woonwijken moeten zodanig worden ingericht dat ouderen en jongeren op een natuurlijke en prettige manier, in een milieuvriendelijke buurt, bij elkaar kunnen wonen en leven

Moet mogelijk zijn om historische panden te moderniseren met behoud van het karakter zonder beknellende regels.
*
Op enkele locaties in de stad moet het mogelijk zijn hoger te bouwen.
*
In meer wijken ondergrondse containers, hiermee vervalt de grijze bak
*
Inzetten op nieuwe technologieën zoals smartcity.

Ruimtelijke Inrichting en Beoordeling

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Wonen

Voldoende gevarieerde woonmilieus bieden
*
Bij vertrek van Yulius ontstaan er nieuwe mogelijkheden om een aantal stadswoningen toe te voegen
*
inzetten voor het behoud vanpolderlandschap, dus geen nieuwbouwwijken in onze polders
*
Levensloopbestendig bouwen, vergemakkelijken van doorstroom naar een aangepaste woning en de blijvers-regeling
*
wegnemen van de onveilige situatie rond het spoor en de bestaande beperkingen met betrekking tot geluidsbelasting
*
Geen bebouwing in de polder en in de stadsparken

Meer huurwoningen vanaf € 700 en meer koopwoningen en – appartementen vanaf € 225.000
*
Meer studentenhuisvesting
*
duurdere segment (+€500.000) bijbouwen
*
op de plek van het oude Refaja-ziekenhuis in de nieuwe woonwijk Amstelwijck kunnen woningen worden gerealiseerd
*
De Staart moet grondig gerenoveerd worden.
*
Investeren in woningcorporaties om tot verduurzaming van huurwoningen te komen in ruil voor een lagere huur voor de huurders.

Onderzoeken welke wijken in aanmerking komen voor herstructurering voor nieuwe woningen.
*
Voor dak- en thuislozen moet voldoende opvang zijn. Betrokken partijen en de gemeente moeten goed inspelen op situaties met complexe problematiek
*
Kwaliteit gaat boven kwantiteit. De 10.000 nieuwe woningen is dus geen streefgetal.
*
Als er dus veel extra woningen bij komen, is ook een extra park nodig.

Economie stimuleren door bouw van woningen in het duurdere en middensegment
*
Toekomstbestendig bouwen. Uitgangspunten zijn demografische ontwikkelingen, de sociaaleconomische positie van de stad en de woonbehoefte
*
Meer woningen in het middensegment nodig
*
Steun aan alternatieve vormen van bouwen, zoals (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
*
duurdere woningen mogelijkheden in Stadswerven, locatie Noordendijk (voormalig scholencomplex) en Wilgenwende.
*
Meer studentenwoningen en woningen voor jongeren in binnenstad

We bouwen betaalbare woningen
*
Meer variatie in onze stad door woningen samen te voegen en bedrijfsruimten en kantoren een nieuwe bestemming te geven
*
Stimuleren het ontstaan van collectieve woonvormen en kleine corporaties..

Moet allereerst gezorgd worden voor voldoende betaalbare huizen voor starters, studenten en ouderen met alleen AOW
*
Om te voorkomen dat er teveel verdicht wordt kiezen wij ook voor hoogbouw in de 19de eeuwse-schil.
*
Projectontwikkelaars die duurdere huizen bouwen moeten verplicht worden om op een andere locatie in de stad sociale (huur)woningen te realiseren

Beperkte groei. Een taakstelling van 30.000 woningen in de regio en 10.000 in Dordrecht past daar niet in
*
Voldoende woningen in alle prijsklassen die aansluiten bij de behoeften.
*
Zoveel mogelijk levensloopbestendig bouwen
*
Er komen woonvoorzieningen voor ouderen die het gat dichten tussen thuis wonen en verpleegzorg
*
De gemeente zal ruimte creëren voor tiny houses en 'skeave huse'
*
Nieuwe woningen worden niet op gas aangesloten en in bestaande woningen wordt de gasaansluiting geleidelijk door alternatieven vervangen
*
Met bedrijven afspraken maken over duurzaam bouwen en groene daken.

Zoveel mogelijk nieuwbouw binnen de bestaande grenzen van de bebouwde kom
*
Bouwen naar behoefte, niet voor leegstand, er zijn maar tussen 4.000 en 5.000 woningen nodig
*
Verbouwen van leegstaande kantoren in de binnenstad naar starterswoningen
*
Schoon, heel en veilig” is uitgangspunt. Sociaal programma met wijkbrigades ondersteunt dit doel
*
Bij sloop van sociale huurwoningen moet op andere plekken sociale nieuwbouw terugkomen.

Er wordt in onze polders niet gebouwd, alleen binnen stedelijk gebied

Aantal betaalbare sociale huurwoningen moet op pijl blijven
*
Sociale woningen niet meer afbreken en vervangen door dure koopwoningen
*
Mengeling komen van sociale huur, huurwoningen voor middeninkomens, en koopwoningen van betaalbaar tot iets duurder
*
Wij zien niets in het plan om 10.000 woningen te bouwen
*
Jaarlijks overleg met en maken/continueren van prestatieafspraken met woningcorporaties en eigenaren in de particuliere verhuur over huurstijgingen
Huurwoningen mogen eigenlijk helemaal niet verkocht worden
Betaalbare woningen voor jongeren realiseren
*
Om betaalbare soc. huurwoningen te realiseren grondprijs op nieuwe manier bepalen

Zwaar blijven inzetten op een socialer beleid bij de realisatie van nieuwe woningen.
*
Starters en minderdraagkrachtigen moeten de gelegenheid krijgen om eerder dan nu in aanmerking te komen voor goede, passende en betaalbare huisvesting
*
Voor het ontwikkelen van meer levensloopbestendige woningen.
*
Bereid om politieke ondersteuning te bieden aan initiatieven op het gebied van de duurzame ontwikkeling van Tiny Houses
*
Voor de ontwikkeling van kleine zorginstellingen in de stad
*
Onderzoek starten naar de mogelijkheid om de ruimte langs de rivier bij Dordtse Mijl te benutten voor woningbouw

Aandeel sociale woningen te hoog. Dit aantal moet teruggebracht worden, ten gunste van vrije sector huur- en koopwoningen .
*
Scheefwonen aanpakken zodat er sociale woningen beschikbaar zijn voor mensen met lagere inkomens.
*
Oude Refajaziekenhuis verbouwen of vervangen door nieuwe aantrekkelijke koopwoningen
*
Huidige meldplicht voor woningverbetering kan worden uitgebreid.

Wonen

Bibliotheek

Ervoor zorgen dat ook op langere termijn een gezonde exploitatatie mogelijk is.
*
Inzet op cultuureducatie gericht op basisschoolleerlingen voortzetten en zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met de culturele voorzieningen in onze stad

Leescultuur bevorderen door de huidige bibliotheken open te houden en hun contacten met scholen te intensiveren

Bestaande wijkfilialen, naast de centrale bibliotheek, behouden

De bibliotheek speelt een centrale rol in het vinden en verbinden van informatie, mensen en organisaties. Tevens vervult de bibliotheek een functie als inspiratiebron van vernieuwing en platform voor kritisch denken

bibliotheek is belangrijk voor Dordrecht, hier wordt niet op bezuinigd

Bibliotheek

Communicatie

Effectiever o.a.via soc.media informeren over veranderingen in omgeving, bijv. bij omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen.
*
Laaggeletterdheid en digibeten: onderzoeken hoe we deze Dordtenaren nog beter kunnen bereiken en ze de informatie duidelijk kunnen maken
*
Voorstander van een streekomroep waarvan RTV Dordt ook deel kan uitmaken
*
Beter dan voorheen bij burgerinitiatieven toelichten binnen welke kaders dit soort initiatieven al dan niet te realiseren zijn
*
Zoveel mogelijk inwoners op een actieve wijze te betrekken bij de ontwikkelingen in onze stad

Brandweer moet meer voorlichting geven over de gevaren van brand; met name binnen ouderencomplexen.
*
Het contact tussen de inwoners van Dordrecht en de gemeente moet laagdrempeliger, klantvriendelijker en kundiger
*
RTV Dordrecht dient zich door te ontwikkelen tot een streekomroep voor de Drechtsteden
*
Zo goed mogelijk vertellen wat er gebeurt als dijken overstromen of als er steeds meer plensbuien vallen, zodat men zich bewust wordt van de gevolgen van klimaatverandering en dus ook zelf hun steentje bijdraagt aan maatregelen.bijv niet langer volstraten van tuin

We onderzoeken de behoefte aan extra voorlichting op scholen en aan ouders over digitale veiligheid.
*
Nog steeds ruim 17.000 laaggeletterden. Met een gerichte aanpak moet dit aantal dalen
*
Extra aandacht voor taalachterstanden bij allochtone bevolkingsgroepen

Er naar streven om conflicten op te lossen zonder juridische procedures dus aan de voorkant het gesprek aangaan om uit te zoeken waar het probleem zit
*
Goede informatie, actieve openbaarmaking en geen misbruik van WOB-uitzonderingsgronden
*
De gemeente zorgt voor voorlichting aan inwoners, scholen en bedrijven over hoe zij hun digitale veiligheid kunnen verhogen
*
Baliefuncties blijven bestaan

Burgers moeten permanent voorgelicht worden over hoe hun belastingcenten op het stadskantoor worden besteed
*
Het moet uit zijn met ambtelijk jargon en juridische taal in brieven en e-mails van de overheid aan burgers
*
De informatie m.b.t. duurzaamheid moet in de wijk beschikbaar zijn voor iedereen.
*
M.b.t. armoedeprobleem meer informatie en voorlichting nodig, zodat deze meer mensen bereikt die nu geen gebruik maken van de voorzieningen

kiezen ervoor inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij veranderingen in hun directe leefsituatie of (woon)omgeving waarbij we ook eerlijk zijn als iets niet kan en doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken
*
Plannen altijd in het voortraject bespreken met de mensen in de buurt voor zoveel mogelijk draagvlak
*
Om de emancipatie van (jonge) LHBTI’s te bevorderen blijft de gemeente inzetten op voorlichting bij scholen, sportverenigingen en culturele gemeenschappen
*
Buurtbewoners beter en vroegtijdig betrekken bij voorgenomen bouwplannen en bestemmingsplanwijzigingen
Ook digitale alerteringen

Samenwerken om laaggeletterdheid tegen te gaan en computervaardigheid te bevorderen. Ook bij volwassenen
*
Op alle scholen voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, ons slavernijverleden, racisme en discriminatie

Wijkhuiskamers gekoppeld aan zorginfrastructuur en Sociale Dienst
*
Ondersteuningspunt voor burgerinitiatieven

Gemeentelijke informatie wordt alleen in het Nederlands verstrekt

Zorgen voor voorlichtingsmateriaal over de St.Leergeld, bij verenigingen, bibliotheken, scholen, huisartsenposten
*
Publieksvoorlichting over omgang met huisdieren en vrij levende dieren
*
Als besluiten of plannen direct effect hebben op een bepaalde buurt, dan alle bewoners actief, niet alleen digitaal maar ook schriftelijk op de hoogte stellen
*
Verzoeken van burgers, verenigingen, bedrijven en instellingen toetsen vanuit de gedachte van de vragensteller
*
Als aan een verzoek niet kan worden voldaan wordt dit uitvoerig beargumenteerd
*
In de dienstverlening van de gemeente moet menselijk contact het uitgangspunt zijn. Digitale opties zijn er alleen als aanvulling daarop
*
Alle correspondentie van de gemeente wordt in begrijpelijk Nederlands geschreven
*
geen gebruik van geautomatiseerd verstuurde brieven

Belangrijk dat in een stad als Dordt een onafhankelijke omroep actief is en voor ons is dat RTV Dordrecht
*
Communicatie rondom ondersteuning in sociale domein verbeteren.
*
AED op vele plekken in de stad en gedegen voorlichting waar in de buurt een AED is te vinden.

Gem.Dordrecht moet over bepaalde onderwerpen bewoners proactief en duidelijk informeren
*
Grotere bekendheid voor deze service creëren
*
In de wijken een duidelijk wijknaambord aan de entrees

Communicatie

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Streven naar Drechtstad

Dordrecht moet een zelfstandige gemeente blijven, dus geen Drechtstad maar juist Dordrecht nog aantrekkelijker maken en beter op de kaart zetten.
*
We zien Rotterdam en Breda als belangrijke partners om mee samen te werken,zowel op economischgebied als op het terrein van bereikbaarheid en openbaar vervoer

Tegen de vorming van één Drechtstad

Wat lokaal kan doen we lokaal ,wat regionaal moet doen we regionaal
*
Subsidies voor maatschappelijke org. en burgerinitiatieven ondersteunen particulier initiatief. T.o. subsidie staat daarom altijd een aanzienlijke eigen bijdrage
*
Goede initiatieven, zoals het Diaconaal Platform Dordrecht, de Voedselbank en hulp aan vluchtelingen willen we koesteren en waar nodig ondersteunen

vorming van een Drechtstad is lonkend perspectief en wil zich daar actief voor inzetten

Wij zijn tegen een Drechtstad. Samenwerking in de Drechtsteden of Zuid-Holland-zuid is geen doel op zich, de dienstverlening moet er efficiënter van worden en voordeel opleveren.

Dordrecht, en de andere gemeenten, moeten zelfstandig blijven

Geen voorstander van één Drechtstad.

Géén voorstander van uitbreiding van het regionale verzorgingsgebied. Datzelfde geldt voor een fusie met de andere gemeenten in de regio tot een Drechtstad-gemeente

Streven naar Drechtstad

Politieke inrichting en ambtelijke ondersteuning

Herziening van de afgegeven mandaten aan het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad.
*
Streven naar een flexibele schil van rond de 15% voor de gemeentelijke organisatie is prima om adequaat te kunnen reageren op vragen en opgaven uit de samenleving.
*
Stimuleren dat meer medewerkers ( van directie tot uitvoerenden) van de gemeente zich in Dordrecht of de directe omgeving vestigen; dat versterkt de betrokkenheid bij alles wat er in de stad gebeurt

Inzetten op één programma, één budget en één organisatie als een persoon of een gezin te maken heeft met Jeugdzorg, WMO en Participatiewet.

Dordrecht moet vaker zelf leidend zijn op grote onderwerpen die voor onze stad van belang zijn

Wijkbewoners moeten meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun wijk aan wordt besteed

Wij willen af van het collegeprogramma. In plaats daarvan pleiten wij voor een raadsprogramma
*
Ambtenaren van het stadskantoor werken weer twee dagen per week in de wijk
*
Er komt een afdeling op het stadskantoor die de wet- en regelgeving rondom vergunningverlening aan het bedrijfsleven in de regio Drechtsteden toetst op de effecten voor de volksgezondheid

Experimenteren met vormen van bijv.inwonersoverleg en buurtbestuur.
*
Ondersteuning voor initiatieven van inwoners versterken
*
Gegevens die worden verzameld, beschikbaar stellen als open data, die niet te herleiden zijn tot personen.
*
Openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt.
*
Experimenteren met vormen van verantwoording door de gemeente en ook door dragers van maatschappelijke initiatieven

In publieke functies is een hoofddoek of andere religeuze symbolen in dergelijke neutrale functies niet gepast

De Service Organisatie Jeugd, als bureaucratische laag bovenop de wijkteams, wordt opgeheven
*
Voorstellen om publieke taken te privatiseren krijgen geen steun
*
Daar waar de wet ruimte biedt, moet de gemeente eisen stellen aan de hoogte van de salarissen van zorgbestuurder

beleid voor ouderen concentreren bij één wethouder.
*
Geen partijen uitsluiten als het gaat om samenwerking maar wel altijd kritisch handelen in het belang van de burgers van Dordrecht
*
Bezuinigen op de politieke ondersteuning.

Het huidige aantal van twee burgerraadsleden per fractie kan worden teruggebracht naar één

Politieke inrichting en ambtelijke ondersteuning

Transparant Bestuur

Inzetten om alle vergaderingen van de raad openbaar te maken tenzij er strategische belangen voor de gemeente in het geding zijn

Einde maken aan het oerwoud van regels voor budgetten voor jeugd, WMO, WLZ, participatie en forensische zorg, waarbij experimenten niet geschuwd worden

Te veel dubbelingen tussen Dordrecht en Drechtsteden
*
Voorstander van een kerntakendiscussie voor zowel Dordrecht als de Drechtsteden

Gemeentefinanciën transparant, tijdig beschikbaar en moeten volledig verantwoord zijn.

Gewoon open en eerlijk, transparant, over wat iets kost en hoeveel tijd we daaraan kwijt zijn
*
Pleiten voor een transparante overheid. Helder in haar afspraken. Duidelijk met haar cijfers

Meer transparantie over de besteding van de opbrengst van de gemeentelijke lasten.
*
Vergroten van inspraak en meedenken over beslissingen die direct van invloed zijn op de directe leefomgeving van mensen

Aandacht voor transparantie van de besluitvorming in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een duidelijke betrokkenheid van de afzonderlijke gemeenteraden daarbij

De wijkteams dienen bestuurlijk direct onder de gemeente (dus niet een gemeenschappelijke regeling) te vallen
*
De SP wil actieve en duidelijke openbaarheid van stukken, vergaderingen en besluiten
*
Uitspraken in bezwaar en beroep worden altijd door een bestuurder ondertekend en niet namens hem door een ambtenaar

Staan voor een transparant beleid en voor een consequente uitvoering daarvan.

Transparant Bestuur

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Regionale Samenwerking & Stedenbanden

Voorstander van samenwerking maar samenwerking moet ook reslutaat opleveren voor onze stad
*
Gedeeltelijke afbouw van de samenwerking naar een uitvoeringsniveau, waarbij meer inzet op samenwerking met andere regio’s in onze nabijheid mogelijk moet zijn
*
Meer inzetten op samenwerking met andere regio’s zoals Rotterdam en Breda, zowel op economisch gebied als op het terrein van bereikbaarheid en vervoer
*
Relaties met partnersteden moeten vooral door organisaties uit de stad en het bedrijfsleven moeten worden ondersteund. Voor onze gemeente zien we niet meer dan een beperkte ondersteunende rol.

Kritisch blijven kijken of de belangen van Dordtenaren voldoende worden gewaarborgd
*
Positieve mogelijkheden tot samenwerking, bijv. met Rotterdam

Hecht aan samenwerking met omliggende regio’s. De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is daarvan een voorbeeld
*
Samen met de GGZ afspreken hoe mensen met verward gedrag in hun eigen woonsituatie kunnen worden ondersteund (bijv.met zelfhulpgroepen) en hoe netwerken worden betrokken
*
Het beoogde resultaat van de samenwerking Drechtsteden moet scherper worden geformuleerd en meer centraal staan bij de uitvoering. De inhoud bepaalt de vorm van samenwerken.
*
Dordrecht moet vaker zelf leidend zijn op grote onderwerpen die voor onze stad van belang zijn
*
De samenwerking binnen de coalitie die in 2016 het regionaal investeringsprogramma Investeren in vernieuwen heeft opgesteld wordt geïntensiveerd

Samenwerking scholen, buitenschoolse opvang en vrijwilligers i.v.m kwaliteit huiswerkbegeleiding.
*
Passend onderwijs in reg.samenwerkingsverband met alle scholen
*
Gezamenlijke lobby provinciaal en (inter-) nationaal om meer geld en werk naar de stad en regio te halen
*
Lokaal energie- en klimaatakkoord sluiten met lokaal actieve partijen, bedrijven, kennisinstellingen en bewonersinitiatieven
*
samenwerken met partijen,die zowel bestuurlijk als in het bedrijfsleven bezig zijn om toenemende verkeersdruk op de Drechtring (A15-A16-N3)
*
Door samen te werken,kunnen gemeenten en andere overheden hun cultuurbeleid op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen
*
Omgevingsvisie altijd in samenspraak ontwikkelen met buurgemeenten en de provincie

Goedkoper en tijdbesparend om direct de bewoners en ondernemers te betrekken bij plannen

Waar dat efficiënter en goedkoper kan moeten we een ‘gemeenschappelijke regeling’ aanpassen, het samenwerken is geen doel op zich
*
Jeugdhulp maximaal op Drechtsteden-niveau omdat keer op keer blijkt dat het teveel tijd en moeite kost bij 17 gemeenten iets in gang te krijgen
*
Bij de WMO willen we op lokaal niveau de keuzevrijheid hebben om maatwerk te leveren wat onze inwoners nodig hebben om langer zelfstandig te wonen en niet afhankelijk zijn van beleid in de Drechtsteden
*
Samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen te optimaliseren ivm. snellere afhandeling van vergunningaanvragen

Debat over belangrijke kwesties die op Drechtstedenniveau worden aangepakt moet óók in de afzonderlijke raden worden gevoerd
*
Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame bijdrage te leveren in de regio en de wereld
*
Stedenbanden zo versterken dat ze optimaal kunnen bijdragen aan de betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties
*
Samenwerking tussen verenigingen stimuleren:

Voorstander van regionale samenwerking .Die moet ervoor zorgen dat taken doeltreffender kunnen worden uitgevoerd

Het Drechtsteden Verband moet verdwijnen in zijn huidige vorm
*
Stop op internationale stedenbanden

M.b.t. zorg wordt alleen regionaal samengewerkt op de uitvoering als dit financieel voordeel oplevert, en niet ten nadele werkt van kwaliteit of democratische controle

We zijn voor beëindiging van de huidige vorm van samenwerking in de Drechtsteden.
*
Dordrecht moet leidende rol hebben in de zoektocht naar regionale samenwerking

Uitvoering WMO en Zorg kan veel beter tot haar recht komen als dit lokaal wordt aangestuurd in plaats van regionaal
*
Samenwerking tussen overheid en ondernemers bevorderen. Geen eilandjescultuur, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de te maken keuzes en de uitvoering daarvan.

Krachtige combinaties vormen met ondernemers, winkeliers, (sport-) verenigingen en culturele instellingen
*
Economic Board Drechtsteden toejuichen waarin ondernemers, overheid en onderwijs strategisch de Drechtstedelijke economie benaderen
*
Veel zaken spelen in regioverband en kunnen beter opgelost worden in samenwerking met andere gemeenten

Regionale Samenwerking & Stedenbanden

Drechtraad

Zeggenschap moet meer bij gemeente(raad) liggen en minder bij de Drechtraad alleen al vanwege de democratisch gekozen gemeenteraad.

Wat lokaal kan, doen we lokaal, wat regionaal moet, doen we regionaal

Binnen de Drechtraad zullen wij ons actief inzetten voor de ontwikkeling van regionaal beleid.

Voldoende aandacht voor transparantie van de besluitvorming in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een duidelijke betrokkenheid van de afzonderlijke gemeenteraden daarbij.
*
Debat over belangrijke kwesties die op Drechtstedenniveau worden aangepakt moet óók in de afzonderlijke raden worden gevoerd om die samenwerking op een transparante, democratische en gedragen wijze vorm te geven

Rechtstreekse verkiezing van de Drechtraad, vanwege de belangrijke thema's waarvoor de Drechtraad verantwoordelijk is

Drechtraad is een voorbeeld hoe de afstand tussen bestuur en burger verder wordt vergroot.

Wij zullen de Drechtraad kritisch blijven controleren. Nu kunnen we vaak alleen nog maar ‘ja’ zeggen tegen voorstellen die al zijn genomen.

Drechtraad

Democratische Vernieuwing
& Burgerinitiatief

Nog beter dan voorheen aan het begin van een burgerinitiatief toelichten binnen welke kaders dit soort initiatieven mogelijk zijn
*
Initiatieven uit de wijken zoveel mogelijk ondersteunen en de betrokkenheid em invloed van de bewoners versterken
*
Van belang om met elkaar scherpe kaders te stellen waar en in welke dichtheden en hoogte bebouwing mogelijk is

Samen met de inwoners van onze stad, een stadscode met 10 regels over waarden en tradities opstellen
*
Belangrijk dat inwoners het eens zijn met grote veranderingen zoals energietransitie of afvalinzameling. Er moet draagvlak voor zijn
*
Meer ruimte voor burgerinitiatieven

Ideeën en initiatieven verwelkomen die invulling geven aan meer invloed voor inwoners
*
komende periode experimenteren met positieve ervaringen G1000.
*
digitalisering van de samenleving biedt kansen voor moderne (digitale) participatieprocessen met name voor jongeren
*
Vragen gelote inwoners van het stadspanel op een aantal grote thema’s mee te denken en ontwikkelen
*
Van Dordrecht het laboratorium maken voor maatschappelijke vernieuwing door initiatieven eenmalig te ondersteunen
*
Inwoners zo vroeg mogelijk betrekken in het beleidsvormingsproces
*
Gemeenteraad en Drechtraad starten met een proeftraject met een website waarop burgers gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de raad en zaken voor de politieke agenda kunnen aandragen
*
Democratische legitimering Drechtraad wordt versterkt
*
Verordeningen voor burgerinitiatief en participatie blijven in tand en worden waar nodig uitgebreid

Burgers moeten de ruimte krijgen om te kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is
*
Voordat er een beslissing wordt genomen over een vraagstuk willen wij dat er Stadsrondes worden gehouden
*
Voor burgers moet er een Stadsregisseur komen

Burgerinitiatieven gemakkelijker maken en inspraak en zeggenschap vergroten. Experimenteren met bijvoorbeeld een ‚G1000’ en/of programma’s waarin ondernemers en inwoners kunnen meepraten over belangrijke ontwikkelingen

Bewoners actief betrekken bij besluitvorming en invulling beleid. Experiment met inwonersoverleg en buurtbestuur
*
Waar mogelijk ruimte beschikbaar stellen voor innovatieve culturele burgerinitiatieven
*
Burgers en professionals praten mee over cultuurbeleid en -visie en adviseren het gem.bestuur
*
Burgers en bedrijven kans geven om beter mee te denken en gefundeerde initiatieven te nemen a.h.v.open data
*
Raad, college en ambtelijke organisatie in ieder geval één keer per raadsperiode eigen integriteit doorlichten
*
Bij de uitwerking van de energiestrategie en het klimaatbeleid bewoners zoveel mogelijk betrekken; zij hebben een eigen rol. Daarom wordt max.ruimte aan lokale en regionale energiecorporaties
*
Investeren in innovatieve wijkontwikkeling samen met de bewoners

In de zorg grotere zeggenschap van cliënten, medewerkers en direct belanghebbenden, bijv.mantelzorgers
*
Ondersteuningspunt voor burgerinitiatieven oprichten
*
Drie keer per jaar een Grote Dordtse Raad organiseren. Bewoners kunnen daarin mee stemmen over een belangrijk lokaal onderwerp
*
Meer keuzevrijheid voor mensen die zorg nodig hebben

We willen de burger meer invloed geven
*
Inspraak voor burgers middels bindende referenda

Bewoners betrekken bij nieuwe speelvoorzieningen in hun wijk en zorgen voor samenwerking bij het in stand houden met de bewoners van bestaande speelvoorzieningen
*
Partijen krijgen de volledige vrijheid in de wijze waarop zij onderwerpen in de raad aan de orde stellen
*
SP laat zich niet verleiden om deel te nemen aan bijeenkomsten die ertoe moeten leiden dat de raad met één geluid naar buiten treedt
*
Inspraak over onderwerpen waarover de raad een beslissing moet nemen wordt door de raad en niet door het college georganiseerd
*
Bij semi overheidsdiensten vallen bestuurders, toezichthouders en personeel onder dezelfde verantwoordingsplicht aan de gemeente als voor het college geldt aan de raad
*
Bestuurders en toezichthouders semi overheidsinstellingen verdienen op uurbasis nooit meer dan een wethouder in Dordrecht

Onderzoeken of Dordtenaren kunnen worden betrokken bij het opstellen van een burgerbegroting waarbij bewoners kunnen beslissen over de besteding van geld voor een stadsdeel

Grote wijzigingen (zoals de hoogte van bebouwing) in bestemmingsplannen moeten vooraf worden besproken met bewoners van de buurt.
*
Wil dat er een visie komt op burgerparticipatie
*
Bij burgerparticipatie moet de participatiegraad hoog genoeg zijn om te kunnen spreken van een wens van alle bewoners en niet van enkele

Democratische Vernieuwing
& Burgerinitiatief

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Duurzaamheid en Leefbaarheid

Inzetten op een groei van het aantal oplaadpunten op parkeerterrein
*
Zoeken naar innovatieve oplossingen voor afvalprobleem die voldoen aan de duurzaamheidseisen (circulair) en tegelijkertijd esthetisch verantwoord zijn.
*
Wij willen dat waterstof tankstations gefaciliteerd worden om binnen de sector vervoer de energietransitie mogelijk te maken
*
Alles in het werk stellen om een eind te maken aan lozingen van stoffen die niet alleen de waterkwaliteit aantasten maar ook ons leefmilieu
*
Aanpak om de overlast van kamerverhuur te bestrijden voortzetten; we willen het beleid van max. 2% kamerverhuur per straat voor de hele stad doorzetten evenals het toezicht hierop.
*
Inzetten op het verminderen van zorginstellingen in de 19e eeuwse Schil aangezien deze teveel overlast veroorzaken

Ons afval wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruiken
*
Leven van wat uit onze nabije omgeving komt, regionale producten
*
Plastic afval voortaan twee maal per week ophalen. Hier is geen extra container voor nodig

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen krijgt prioriteit
*
Nieuwe concrete energievisie opstellen. Daarin is bijv. aandacht voor gasloos bouwen, het warmtenet en aansluiting op de warmterotonde
*
Elektrische auto’s in het centrum door in te zetten op vraag-gestuurd plaatsen van laadpalen
*
Inwoners motiveren zelf aan de slag te gaan met het onderhoud van hun directe leefomgeving. Bijv. door het verstrekken van perkzaden en afvalknijpers
*
Als inwoners zelf tijd of geld willen investeren in hun leefomgeving, zoals stadstuinen en stadslandbouw, bereid daaraan bij te dragen en reserveer hiervoor budgetten en capaciteit voor begeleiding
*
Omgevingswet benutten om bewoners meer regie op de eigen leefomgeving te geven en een gezond ondernemersklimaat te bevorderen
*
Zorg voor goede voorzieningen zoals voldoende walstroomvoorzieningen
*
Voldoende afmeerplaatsen, ook als de recreatievaart toeneemt

Samen met bedrijven en Dordtenaren zorgen dat onze stad al in 2040 energieneutraal is.

nieuwe initiatieven schoolgebouwen duurzaam bouwen en verbouwen
*
Meer aandacht voor recycling door bv het realiseren van een duurzame witgoedfabriek
*
Voor 2022 wordt samen met belanghebbenden voor iedere wijk, energieplan gemaakt
*
Voor onze monumentale woningen ontwikkelen we een duurzaamheidsatlas
*
Komt een project om onder gunstige financiële voorwaarden NOM-woningen te creëren
*
Initiatieven van bewoners die zelf duurzame energie willen opwekken stimuleren
*
Omgezaagde bomen gaan niet meer de hakselaar in, maar worden verzaagd en aangeboden als echt Dordts hout
*
.Duurzaam inkopen is de standaard
*
In heel de stad moet het mogelijk zijn om afval te scheiden, ook in de binnenstad en plekken met hoogbouw
*
Inzetten op een kleiner maar bruisender centrum

Kijken vooraf naar de mogelijkheden om wat we produceren en bouwen, een nieuw leven te geven als het product of gebouw zijn functie heeft verloren
*
Organiseren een instelling in de Drechtsteden die internationale samenwerking koppelt aan klimaat en mensenrechten
*
Dordrecht dient mee te gaan met ontwikkelingen, zoals overschakeling op groengas en waterstof

Een gecoördineerde aanpak van niet-fossiele energie juichen wij toe.

Woningen, kantoren, en bedrijven energiezuinig maken, en inzetten op schoon vervoer
*
Innoverende bedrijvigheid voorrang
*
Samenwerking tussen bedrijven in het gebruik energie, restwarmte en afval krachtig stimuleren
*
Interactief Kenniscentrum Circulaire Economie instellen
*
Ontwikkeling en toepassing slimme duurzame manieren van transport stimuleren
*
Bedrijven (groot en MKB) aantrekken voor duurzame energie
*
Elektrisch OV bevorderen
*
Komen oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen
*
Mogelijkheden voor andere energiebronnen (aardwarmte, getijdenenergie) onderzoeken
*
Warmtenet uitbouwen
*
Versneld energiezuinig maken van huurwoningen
*
Particuliere eigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen
*
Zwerfvuil in het centrum, maar ook in de wijken, krachtig aanpakken
*
Braakliggende terreinen benutten voor (tijdelijk) groen of stadslandbouw
*
Openbare toiletvoorzieningen en watertappunten in het centrum, wijken en parken

Aanjager aanstellen voor een periode van vier jaar om duurzaamheid te bevorderen
*
programma van afspraken maken voor duurzame groei
*
Meer openbare toiletten en zitbankjes die met name voor ouderen en gehandicapten prettig zijn
*
Wijkbrigades gaan zich mede inzetten voor schone, hele en veilige wijken

In elke wijk de schouwrondes weer invoeren

Scheiding en hergebruik van (huishoudelijk) afval zonder extra containers in te voeren stimuleren
*
Hergebruik materialen is voorwaarde bij opdrachtverstrekking voor sloop van gem. gebouwen en woningcorporaties
*
Uitbreiding van aantal repaircafé’s
*
Bij inkooptrajecten van de gemeente wordt gelet op duurzaamheid
*
Steunen behoud van de stadslandbouwkas ‘De Oude Beer’
*
De meest duurzame energie is niet gebruikte energie. Daarom energiebesparing voorop
*
Nieuwbouwprojecten moeten gericht zijn op energieneutraal bouwen
*
Voor het leefklimaat in de stad is het goed dat inmiddels begonnen is met de inzet van elektrische bussen
*
Pleinen en parkeerplaatsen worden watervriendelijk aangelegd
*
Schouwrondes in de wijk moeten blijven

Meer aandacht voor het stimuleren van biologische landbouw
*
Geen gasaansluitingen meer aanleggen bij nieuwbouw

Verdere afvalscheiding kan het beste door de afvalverwerker geschieden in plaats afvalscheiding aan huis.
*
Innovaties op gebied duurzaamheid, moeten deze waar mogelijk snel ingevoerd worden
*
fossiele brandstoffen en motoren willen we waar mogelijk vervangen door duurzamere energiebronnen. Bijv. elektrisch openbaar vervoer
*
Nul op de meter’ bij nieuwbouw. Dit door te streven naar gasloos bouwen
*
instellen duurzaamheidsprijs
*
Aantrekkelijke ‘milieustraten’ bij winkelcentra realiseren
*
Wijken jaarlijks scannen op zaken die te maken hebben met leefbaarheid en veiligheid
*
Actief sturen op het voorkomen of oplossen van leegstand, huisjesmelkers en een hoge concentratie van vele Oost-Europese werknemers op één plek zonder enige binding met de wijk

Duurzaamheid en Leefbaarheid

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Windmolens en Zonnepanelen

Tegen uitbreiding van het aantal windmolens op het Eiland van Dordt
*
voorkeur aan wind op zee, zonneparken en andere vormen van duurzame energie.

Onze bijdrage leveren door andere vormen van energiewinning, zoals zonne-energie of windenergie waar dat goed in te passen is in het landschap
*
Stimuleringsregeling voor zonnepanelen op bedrijfshallen, scholen, sporthallen en schuren

Op ons eiland is nog beperkt ruimte voor windmolens

Nieuwe gebouwen waar de gemeente een rol heeft bij de realisatie (bijv. sportcomplexen) standaard voorzien van zonnepanelen op de daken en goede isolatie.
*
Wij steunen zonneweides op voormalige stortplaatsen Crayensteinwest en Transberg
*
Inzetten op op meer windmolens op het eiland van Dordrecht
*
Ieder nieuw initiatief voor plaatsen van windmolens onderzoeken op haalbaarheid
*
regels beschermde stadsgezichten mogen niet in de weg staan van bijv.het aanleggen van groene daken of zonnepanelen.

Er zijn voldoende windmolens zijn op het eiland van Dordt. Er zijn alternatieve manieren van energieopwekking die minder overlast veroorzaken.

Stimuleren duurzame energievoorziening (zoals zonnepanelen en windturbines)
*
Waar mogelijk komen er extra windturbines in Dordrecht langs de A16 en op bedrijfsterreinen en bedrijventerreinen
*
Zonnepanelen op daken en groene daken worden gestimuleerd
*
Op alle gemeentelijke gebouwen, kantoorgebouwen, scholen en sportvoorzieningen komen zonnepanelen, ook als het om beschermd stadsgezicht gaat

Bij alle te bouwen woningen streven we naar duurzame bouw en energie-neutrale woningen

Niet nog meer windturbines bij en inzetten om de bestaande zo snel mogelijk weg te krijgen

Stimuleren zonnepanelen op woningen en faciliteren zonnepanelen op andermans dak

Plaatsen van zonnepanelen op daken van clubhuizen en kleedkamers en het aansluiten op het warmtenet dienen van gemeentewege gestimuleerd dan wel financieel gesteund te worden
*
Voorstander van het gebruik van zonnecellen –en panelen als dakbedekking bij nieuwbouwprojecten

Programma voor collectieve inkoop van zonnepanelen voor bewoners uitbreiden
*
Geen voorstander verdere uitbreiding van windmolens op het eiland van Dordt.

Windmolens en Zonnepanelen

Groen in de stad

Kwaliteit van het openbaar groen in stand houden en waar mogelijk versterken
*
Met gevarieerder bomenbestand kunnen we de stad minder kwetsbaar maken voor allerlei boomziektes
*
Voor elke boom die moet verdwijnen, komt er minimaal een terug
*
Tenminste 800 bomen extra in de wijken planten waarbij de scholen betrokken worden
*
Geen bebouwing in de polder en in de stadsparken;
*
Beschermde status voor ons unieke polderlandschap.

Stimuleren zoveel mogelijk groen, in de stad, in uw tuin of op uw dak
*
Hoogspanningsleidingen zo veel mogelijk ondergronds

Waar mogelijk: steen eruit, groen erin.
*
Bij nieuwbouw en herontwikkeling willen we meer groen van hoge kwaliteit
*
Veel extra woningen erbij ? Dan is ook een extra park nodig
*
Investeert, in samenwerking met de corporaties, in het verbeteren van de woningen en de woonomgeving
*
In de binnenstad meer groen en bewoners betrekken bij het onderhoud
*
Op groenonderhoud bezuinigen we niet

Ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken

inzetten op groene daken, want deze hebben positieve invloed op het verminderen van fijnstof en nemen regenwater op
*
Vergroenen door op kale pleinen en in straten miniparkjes in te richten(“tegel eruit, plant erin bewonerswedstrijd)
*
Sterrenburg: Samen het groen onderhouden door adoptie van groenstroken

Er moet niet gebouwd worden in parken
*
Voorstander van het 'tienduizendbomenplan' voor onze regio en geven het voorbeeld door elk jaar 1.000 bomen te planten

Groen is heel belangrijk voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad

Natuurlijk groenbeheer. Bij snoeien van bomen en struiken en onderhoud van sloten worden kleine dieren en hun habitat beschermd.
*
Geen glyfosaat meer en niet-professioneel gebruik daarvan tegengaan

De gemeente stimuleert vergroening van school- en openbare pleinen
*
De natuurontwikkeling op het eiland van Dordrecht die de laatste jaren is ingezet, wordt krachtig doorgezet

Van belang dat het groen in de stad zo veel mogelijk wordt behouden en versterkt.

Groenzones bij Dordtse bedrijventerreinen creëren
*
Behoud van onze stadsparken

Voor behoud van de groene polders en de parken

Voor het maximale aan natuurbehoud op ons eiland
*
Natuur in de stad moet worden gekoesterd en waar het kan worden uitgebreid
*
Op plaatsen waar bomen, om welke reden dan ook worden gerooid, zal herbeplanting plaats moeten hebben

Nieuwe woningen moeten met name langs de rand van de stad gebouwd worden zodat de kwaliteit van het binnenstedelijk groen behouden kan blijven.
*
Park Merwestein blijft ook echt een park

Groen in de stad

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Met de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch krijgt de natuurontwikkeling op ons eiland een stevige impuls en bieden we onze inwoners meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie in de directe omgeving.
*
Het Dordtse polderlandschap vormt een van de kernkwaliteiten van ons eiland en we zullen ons blijven inzetten voor het behoud daarvan

Inzetten op doorontwikkeling van het prachtige gebied met inachtneming van de natuurwaarden
*
Meer mogelijkheden tot (verblijfs)recreatie in het gebied

Dordrecht neemt de regie over van het Nationaal Park De Biesbosch nu andere overheden zich terugtrekken.
*
Onderzoeken of Sliedrechtse Biesbosch en het Biesboschgebied ten westen van de Elzen/Viersprong verder kunnen worden opengesteld voor het publiek
*
De landbouwweg wordt spoedig afgemaakt
*
De recreatieve functie van het gehele buitengebied wordt verbeterd

Voor een natuurlijke omgeving vervult de Biesbosch een belangrijke rol.

De natuur krijgt er vrij spel om zich te ontwikkelen in de nieuwe Biesbosch
*
Loonbedrijven uit onze polders moeten bij het onderhoud betrokken worden

Nationaal park Biesbosch is van groot belang voor de natuurhistorie en de recreatie. In overleg met de werkorganisatie daar wordt de Biesbosch op peil gehouden.

Steun het burgerinitiatief Voedselbos en pas het in binnen het in aanleg zijnde natuur– en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch beter voor toeristische doeleinden exploiteren

Steun het burgerinitiatief Voedselbos en pas het in binnen het in aanleg zijnde natuur– en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Behoud van de Biesbosch in zijn huidige vorm met landbouwstructuur en natuurbeleving is een speerpunt
*
Als huidige vorm wordt aangepast, mag dit niet ten koste gaan van natuur, fiets, wandel- en ruiterpaden. Ook moeten vergezichten blijven bestaan

Recreatie mag altijd in de natuur, tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Eneco

het bezit van aandelen in een commercieel bedrijf niet als een kerntaak van de lokale overheid
opbrengst inzetten om deels onze schuldpositie af te bouwen en zoveel mogelijk op een duurzame wijze inzetten

• Verkoopopbrengst van Eneco en het dividend van Stedin zo beheren dat het rendement wordt gebruikt voor strategische investeringen

Een deel van de eventuele Eneco-gelden kan worden ingezet voor leenfonds verduurzaming, evenals voor andere verduurzamende maatregelen

Deel van de ENECO-gelden willen wij herinvesteren in marktinitiatieven die Dordrecht verder brengen op het terrein van duurzaamheid en de doelstelling uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn

Om duurzame energievoorziening te kunnen blijven ondersteunen en sturen wijzen we het verkopen van aandelen in ENECO af

Eneco moet in gemeenschapshanden blijven en omgevormd worden tot een echte nutsvoorziening die zich volledig richt op duurzame energie
*
Mocht Eneco verkocht worden, dan moet verkoopopbrengst in ieder geval deels gestoken worden in lokaal opgewekte duurzame energie

Onvoldoende publiek belang om de aandelen in Eneco door gemeente te laten behouden.
*
Met verkoopopbrengst zoveel mogelijk leningen aflossen.
*
Aanmerkelijk kleiner deel opbrengst inzetten voor investeringen in de stad met een hoog maatschappelijk rendement

Eneco

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Veiligheid

Vuurwerkvrije zones uitbreiden maar dan wel groot centraal vuurwerk Extra inspanning voor de beveiliging van het gemeentelijke ICT-systeem
*
Stevige lobby om het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor uit de stad te krijgen.
*
Wijkagenten en toezichthouders moeten goed zichtbaar zijn, de wijk kennen en door de wijk gekend worden
*
Extra inspanning voor de beveiliging van het gemeentelijk ICT-systeem. Beter borgen van privacy op basis van Europese regelgeving

Malafide commerciële verkoop aan de deur verbieden
*
Woningen uitrusten met een brandmelder en CO2-melder
*
Aangifte van inbraak moet altijd worden opgenomen door politie
*
Meer wijkagenten
*
Waar nodig zetten we per direct cameratoezicht in
*
Voor de veiligheid van kinderen voeren we voor agressieve hondenrassen een muilkorfplicht in
*
Promoten buurt-whatsappgroepen
*
Aanpak verwarde personen moet goed worden geregeld met politie, zorginstellingen en gemeente

Willen dat iedereen zich veilig weet in de straat en in de wijk.
*
Voor nog onbebouwde gebieden waar bedrijven in een hoge milieuklasse zich mogen vestigen onderzoeken of die zonering nog passend is bij de huidige opvattingen over een veilige en gezonde leefomgeving.
*
Onveilige kruispunten en rotondes voor fietsers en voetgangers pakken we aan. Fietsers en voetgangers krijgen vaker voorrang van auto’s en bussen, bijv.op het Leerpark en Gezondheidspark
*
De verkeersveiligheid rondom scholen en schoolroutes moet beter

Veiligheidstafels introduceren per buurt. Inwoners, ondernemers,maatschappelijke organisaties gaan hier om tafel met BOA’s, Politie en het ambtelijk apparaat
*
Kritisch bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren
*
Pleit voor gereguleerde wietteelt om gezondheidsrisico’s en criminaliteit te verminderen
*
Voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude tegen te gaan.Preventie van groot belang

Veiligheid creëer je met geborgenheid, vertrouwen brengt mensen bij elkaar

Goede verlichting draagt bij aan sociale veiligheid

Meer vuurwerkvrije zones met centraal vuurwerk en lichtshow.
*
Voor elke wijk een wijkveiligheidsplan, samen met bewoners en politie
*
vol inzetten op vroeg-signalering: samen met scholen, ouders en jongerenwerkers
*
Repressieve maatregelen alleen inzetten in situaties waarin niets anders helpt

Nadruk op bevorderen veiligheid ligt op het gebied van snelheidsovertredingen (vooral in 30 km zones), verkeersveiligheid voor fietsers, bestrijden drugsoverlast

Betere verlichting van de wegen ten behoeve van het vergroten van sociale en verkeersveiligheid
*
Meer klaar-overs bij Dordste scholen en gevaarlijke kruispunten

Terughoudend in het toepassen van camerabeleid
*
Buurtpreventie stimuleren

Sterk maken voor betere verlichting, lage groenvoorzieningen en het opheffen van ‘enge’ plekken.

Bedrijven met een hoog risico moeten streng worden gecontroleerd. Bij overtreding van de regels moet er hard worden opgetreden
*
WhatsApp-groepen verdienen ondersteuning van de gemeente
*
Gemeente samen met de moslimgemeenschap vroegtijdig moslimjongeren die radicaliseren in beeld hebben en voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt

Veiligheid

Gevaarlijke stoffen
& Milieu

Serieus onderzoek doen om het goederenvervoer per spoor van ons eiland te weren
*
Moet eind komen aan de uitstoot van gevaarlijke stoffen bij Chemours en Dupont
*
Eind maken aan lozingen van stoffen die niet alleen de waterkwaliteit aantasten maar ook ons leefmilieu.

Meer veiligheid op en rond het spoor. Daarom blijven we lobbyen voor minder gevaarlijke stoffentransport door Dordrecht.
*
Minder uitstoot van vieze stoffen en gassen

Lobby intensiveren om einde te maken aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor door de stad.
*
Ondertunneling spoor is een serieuze optie.Hiervoor actief pleiten bij bedrijven, vervoerders en de Rijksoverheid
*
In overleg met de provincie wordt strikt de hand gehouden aan de activiteiten van chemische bedrijven
*
Voor nog onbebouwde gebieden waar bedrijven in een hoge milieuklasse zich mogen vestigen, laat de gemeente onderzoeken of die zonering nog passend is bij de huidige opvattingen over een veilige en gezonde leefomgeving

Gebruik van grondstoffen in de industrie zoals GenX kan enkel als we volledig wetenschap hebben van de gevolgen voor de gezondheid van inwoners
*
Naar bodemverontreiniging goed onderzoek en passende maatregelen
*
Vorkomen van zwerfvuil door wijkcontainers met afvalkleppen of meer prullenbakken

Vervuiling in kaart en open en eerlijk over de gevolgen voor onze gezondheid en nemen gepaste maatregelen
*
Komen 200 meetpalen in de regio en de resultaten worden maandelijks aan de gemeente gerapporteerd
*
Omgevingsvergunningen dienen zero-emissie te bevatten voor stoffen die het menselijk lichaam aantasten door lozing in water, lucht en grond

Moet zo snel mogelijk een einde aan komen aan vervoer gevaarlijke stoffen door giftreinen via een andere route te laten rijden
*
Vervoer van gevaarlijke stoffen via de N3 moet aan banden worden gelegd

Chemours stopt per direct met uitstoot van GenX in onze lucht en ons water! Moet onderzoek komen naar mogelijkheden om Chemours te sluiten
*
Risicovolle industrie in de buurt van woonwijken en industrie die niet past bij de circulaire economie, moet op termijn verdwijnen
*
Ook nemen we maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast langs de wegen terug te dringen.
*
Bedrijfsleven stimuleren om een positieve bijdrage te leveren aan de milieukwaliteit en stevige handhaving van de regels
*
Sanering vervuilde grond en waterbodems voortvarend aanpakken
*
Abestproblematiek inventariseren zodat gecoördineerde aanpak van sanering voor 2024 mogelijk wordt
*
Voorlichting geven over de schadelijke effecten van houtskoolvuur
*
Melding van afvaldumping stimuleren

Verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom
*
Elke Dordtenaar recht op een gratis onafhankelijk bloedonderzoek ivm gezondheidsrisico's GenX
*
Drinkwater en onze grond moeten schoon zijn en zonder vervuiling

Vervoer gevaarlijke stoffen door Dordrecht moet echt stoppen
*
Goederentreinen en treinen met gevaarlijke stoffen moeten buiten de stad om geleid worden
*
Via landelijke politiek erop aandringen dat de Arbeidsinspectie alerter handhaaft bij blootstelling 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'
*
Evt.saneringsonderzoek, saneringsplan en sanering uitvoeren op kosten van de veroorzakers Chemours en DuPont
*
Krachtdadiger optreden en met 'vliegende brigade' controle uitoefenen
*
Bij vergunningverlener (prov.ZH) op aandringen dat lozing van GenX op zo kort mogelijke termijn terug moet naar nul

Goederenvervoer per trein van gevaarlijke stoffen door Dordrecht moet stoppen

Inspannen om het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor buiten de stad te krijgen.

Gevaarlijke stoffen
& Milieu

Alcoholbeleid, Coffeeshops , Prostitutie , Gokken en Criminaliteit

Aandacht voor ondermijnende activiteiten, die vaak gericht zijn op het witwassen van criminele gelden
*
Tevreden met het terugdringen van het aantal coffeeshops in onze binnenstad
*
Zien mogelijkheden voor de verplaatsing van overlast gevende coffeeshops naar meer geschikte locaties, niet binnen een woonomgeving
*
De sluimerende handel in drugs op en rond scholen dient in kaart te worden gebracht en aangepakt
*
Niet actief meewerken aan experimenten tot legalisatie van de wietteelt

Geen coffeeshops in de buurt van scholen en/of woonwijken
*
Motorbendes zijn hier niet welkom
*
Daders van ernstige delicten mogen niet in de buurt wonen van slachtoffers en nabestaanden.

Tegen coffeeshops en gereguleerde wietteelt, seksinrichtingen en casino’s
*
Voorstander van uitsterfbeleid coffeshops e.d.
*
Zorgdragen voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s
*
Ouders minderjarige criminele jongeren aanspreken en aansprakelijk stellen voor schade
*
Extra aandacht voor aanpak van zaken als witwassen van geld via vastgoed, de rol van criminaliteit in hennepteelt en mensenhandel
*
Criminele en hinderlijke groepen motorrijders stevig aanpakken
*
Radicalisering en jihadisme preventief en repressief aanpakken
*
Voor oproepen tot haat en geweld is in Dordrecht geen plaats
*
Actieplan om verslaving bij jongeren te voorkomen. Naast alcoholpreventie richt zich dat op drugspreventie en gezonde leefstijl

Coffeeshops in de binnenstad behouden
*
Huidige aantal coffeeshops blijft behouden
*
pleit voor gereguleerde wietteelt om gezondheidsrisico’s en criminaliteit te verminderen.
*
Voorlichting over ongezond en risicovol gedrag aan jongeren, waar nodig samen met hun ouders
*
geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of homohaat. Radicalisering en andere signalen van (zware) criminaliteit worden aangepakt door het ondermijningsbeleid

Evt nieuwe locaties voor coffeeshops kritisch bekijken.
*
We staan open voor een experiment om te starten met legale wietkweek, zodat wij het THC-gehalte kunnen controleren en de veiligheid kunnen waarborgen.

Coffeeshops horen bij de binnenstad maar niet in de directe omgeving van een school.

Inzetten voor goede samenwerking van hulpdiensten, zodat signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is. Ook de veiligheid voor sekswerkers versterken.
*
Aandacht voor veilige werkplekken, en ingrijpen bij signalen van criminaliteit en uitbuiting.

Pleit voor gereguleerde wietteelt, gecontroleerd door de gemeentelijke of nationale overheid. Bij voorkeur doet Dordrecht mee met de proefprojecten
*
Coffeeshops horen bij de binnenstad en hoeven daarom niet te worden verdrongen naar de randen van de stad

Wijkagent herkenbaar terug in de wijken
*
, gesloten wijkbureaus van de politie moeten weer open
*
Omdersteuning in de wijken op gebied van preventie van babbeltrucs en zakkenrollers dient te worden gestimuleerd.
*
voor het legaliseren van softdrugs maar zolang er van legalisatie geen sprake is zal de gemeente moeten handhaven bij koffieshops.

Bewustwording creëren bij bedrijven en verenigingen over de risico’s van cybercrime en ondermijning
*
Voorkomen dat zware en georganiseerde criminelen, zoals motorbendes, proberen zich te nestelen in de bovenwereld en door het investeren van crimineel geld invloed uitoefenen

Alcoholbeleid, Coffeeshops , Prostitutie en Gokken

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Wateroverlast

Luchtkwaliteit

en Geluidshinder

Wijken zo inrichten dat we in staat zijn om overvloedige neerslag op te kunnen vangen en daarmee overlast te voorkomen
*
Waar mogelijk extra geluidwerende middelen N3

Moeten ons voorbereiden op klimaatverandering, zeker omdat we in Dordt omgeven worden door water en vele buitendijkse gebieden

Bezuinigen niet op onderzoek en lobby naar de mogelijkheden om de stad ook in de toekomst tegen water te beschermen
*
Aandacht richt zich in het bijzonder op de Voorstraat als primaire waterkering en het buitendijkse deel van de stad.
*
Goed voorbereiden op veranderingen in het klimaat en rekening houden met hevige regenbuien
*
Bij nieuwbouw hemelwater gescheiden afvoeren
*
Inzetten op verbetering van de luchtkwaliteit en geluidoverlast tegengaan, bijv.van verkeer en haven. Daar hoort ook 80km rijden op de N3
*
Geluidsoverlast van de zeehaven wordt aangepak

een ‘Smog-Free Tower’ van Studio Roosegaarde
*
Elektrische pakketdistributie wordt gestimuleerd
*
Weizigtpark krijgt naast een recreatieve functie de toepassing van waterberging
*
Capaciteit van de riolering moet verhoogd worden en we zullen meer plekken voor waterberging realiseren
*
Groene daken, want deze hebben een positieve invloed op het verminderen van fijnstof en nemen regenwater op
*
Stimuleren inwoners een gedeelte van hun tuin niet meer van tegels te voorzien

Maandelijks vindt overleg plaats met ziekenhuizen, verpleeghuizen en maatschappelijke organisaties over de milieu-effecten van lucht-, water- of bodemverontreiniging op de gezondheid
*
Stimuleren maatregelen om de verdere verstening van onze woonomgeving tegen te gaan, tuinen weer groen te maken en bedrijfsterreinen te vergroenen.

De N3 geeft vooral geluidshinder bij de mensen die er in de buurt wonen. Wij willen geluidschermen over het hele traject langs woningen

Capaciteit voor wateropvang vergroten door meer buitendijkse ruimte voor het water en door minder hard oppervlak in de stad
*
Aansluiten bij Operatie Steenbreek
*
Voorlichting geven over de schadelijke effecten van houtskoolvuur
*
80 km/ uur op N3 en A16 door de stad
*
Stimuleren fiets, duurzaam OV en elektrisch vervoer

Voor het woonplezier van binnenstadbewoners moeten regels rondom geluidsoverlast worden gehandhaafd

Gemeente moet grondwaterbeheer verder verbeteren. Meer grindputten laten slaan om zo hemelwater op te vangen
*
Rampenplan voor hoog water en scheepvaartongelukken op de rivieren regelmatig onderhouden. Inwoners hier jaarlijks van op de hoogte stellen
*
Bewoners aanspreken op wateropvang op eigen terrein
*
Maatregelen treffen om de luchtkwaliteit in de woonomgeving te beschermen tegen de gevolgen van de toenemende houtstook

Maatregelen stimuleren om wateroverlast door hoog water te voorkomen
*
In samenspraak met spoorbeheerder Prorail langs de Weeskinderendijk een nieuw opstelterrein voor het spoor realiseren waardoor het parkeren van treinen langs de Crayensteynstraat tot het verleden behoort

Openbaar vervoer, de gemeentelijke auto’s en de wagens van de HVC moeten minder vervuilend zijn
*
Geen snelheid beperkende maatregelen N3 nodig. De VVD denkt aan geluidsarm asfalt (ZOAB ) en geluidsschermen

Wateroverlast

Luchtkwaliteit

en Geluidshinder

Discriminatie

Politieke partij voor alle Dordtenaren; we sluiten niemand uit.
*
Iedereen moet zich veilig, welkom en geaccepteerd voelen
*
Van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij de Nederlandse waarden respecteren en een positieve bijdrage leveren aan de Dordtse samenleving

Dordrecht moet voor iedereen een veilige stad zijn. Geweld en intimiderend gedrag gericht op specifieke mensen of groepen pakt de overheid stevig aan. Daarom gaan wat ons betreft veiligheid en sociale bewogenheid hand in hand.

Het aanpakken van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit is voor de politie
*
Geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of homohaat.
*
Discriminatie onacceptabel. Vraagt zowel om voorlichting als, waar nodig, om een strafrechtelijke aanpak. D66 wil dat het aanpakken van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit is voor de politie

Iedereen telt mee en doet ertoe en iedere vorm van discriminatie (artikel 1 grondwet) dient stevig bestreden te worden

Voorlichting geven en preventie van discriminatie op scholen en sportclubs
*
Tegengaan vooroordelen en discriminatie, bijv. schooladvies
*
i.o.m.werkgevers maatregelen nemen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen

tegen discriminatie van Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen, inrichtingskosten en andere voorzieningen

Racisme, uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel en verboden. Wij moedigen mensen aan een klacht in te dienen of aangifte te doen bij de politie. Gezocht gaat worden naar laagdrempelige meldpunten in de wijk.

Individuele vrijheid mag en kan niet beperkt worden om welke godsdienstige reden of levensovertuiging dan ook

Discriminatie

Opsporing en Handhaving

Uitbreiding van aanpak overlast en begeleiding in die wijken, zoals bij het Leerpark en in binnenstad
*
Beleid van max. 2% kamerverhuur per straat voor de hele stad doorzetten evenals het toezicht hierop.
*
Waar fietsen niet is toegestaan, hierop ook handhaven
Zichtbaarheid van mobiele handhaving
*
Stevige handhaving komen op snelheidsovertreders in de stad

Zero tolerance beleid ten aanzien van criminaliteit in de breedste zin. Geldt ook voor wietkwekerijen
*
Zero tolerance beleid tegen uitkeringsfraude
*
Meer controles van louche ondernemingen om witwassen crimineel geld tegen te gaan
*
Wie een uitkering ontvangt, maar niet wil werken terwijl dit wel kan, krijgt te maken met streng handhavingsbeleid
*
Optreden tegen hardrijders en veroorzakers van geluidsoverlast.
*
Niet accepteren als pandeigenaren hun panden laten verloederen maar hard aanpakken
*
strenge uitstootnormen handhaven, met voorrang voor de meest risicovolle producten

Inwoners die hun woonomgeving vervuilen worden daarop aangesproken
*
De aanpak in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt zetten we voort en breiden we uit naar andere buurten als dat nodig is
*
Coffeeshops, seksinrichtingen en casino’s worden regelmatig gecontroleerd en daarbij geldt het huidige strikte handhavingsbeleid
*
De sluitingstijden van de horeca worden strikt gehandhaafd
*
Vuurwerkvrije zones gehandhaafd en uitgebreid naar bijv. winkelcentra
*
Geen aanstootgevende afbeeldingen of teksten in reclame
*
Fraude met uitkeringen en sociale voorzieningen wordt krachtig bestreden. Extra capaciteit vrijmaken voor controle op fraude

Als men wel kan werken, maar niet wil bijdragen dan zetten we in op gerichte handhaving
*
Kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit

Lossen de overlast van horeca op. Maar niet op door de horecaondernemer te straffen met het tijdelijk intrekken van de horecavergunning, of de sluitingstijden aan te passen.
*
Bij een incident gaan we in gesprek met de horecaondernemer, om te achterhalen hoe we de overlast kunnen aanpakken

Er kan alleen sprake zijn van 30km zones als wegen als zodanig zijn ingericht. Dan is handhaving terecht en van groot belang.

Bestaande verplichtingen voor energiebesparing beter handhaven, o.a. bij supermarkten

Gemeente moet hard optreden bij wietplantages aan huis
*
achterstallig onderhoud in de binnenstad aanpakken door harder op te treden
*
gereguleerde wietteelt, gecontroleerd door de gemeentelijke of nationale overheid moet worden toegestaan

Aandacht vestigen op de problemen die worden ervaren in slecht functionerende buurten zoals het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt.
*
Meer inzet van politie en toezicht in de wijk.
*
Lokale overlast zoals straatterrorisme wordt direct aangepakt
*
Harde aanpak van uitkeringsfraude door inzet van de sociale recherche

Beleid ter voorkoming van drop-outs en schoolverlaters zonder startkwalificatie moet krachtdadig worden voortgezet. Leerplichthandhaving maakt hiervan onderdeel uit
*
Actief handhavingsbeleid bij coffeeshops en horeca op overlast, misbruik en sluitingstijden
*
Bouwtoezicht, inspecties en brandveiligheidstoetsen strikt uitvoeren

Controle op dierenleed en misstanden wordt worden aangescherpt
*
Geweld, vernieling, diefstal en andere vormen van criminaliteit adequaat aangepakt te worden.

Speciaal ‘team’ oprichten dat snel op signalen en klachten reageert en gericht vervuilde en overwoekerde plekken aanpakt
*
Ook graffiti aanpakken
*
Bij overtreding regels m.b.t. hondenpoep strikt handhaven
*
Gemeentelijke handhavers moeten niet alleen in de binnenstad komen maar ook veel vaker en zichtbaarder in de andere wijken
*
Plaatsen waar radicalisering plaatsvindt moeten worden gesloten.

Opsporing en Handhaving

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Evenementen

Mooi als in 2020 de rijke historie van onze stad tot leven komt; een project rond enkele van de verdwenen stadspoorten zien we als een mooie kans om die historie ook letterlijk zichtbaar te maken
*
Rond onze belangrijke historische mijlpalen organiseren we evenementen als de Dordtse Synode en 800 jaar Stadsrechten in 2020.Daartoe worden middelen beschikbaar gesteld
*
Onderschrijven het belang van het organiseren van (top)sportevenementen in de Sportboulevard
*
grote evenementen als Dordt in Stoom, Big Rivers en de Kerstmarkt niet onder druk komen door allerlei regelgeving en kosten voor beveiliging

Veiligheid bij evenementen is van groot belang, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor de openbare orde
*
Meer (culinaire en water-) evenementen

Aan evenementen die de zondagsrust dreigen te verstoren, goedkeuring en medewerking onthouden
*
In 2020 heeft Dordrecht iets te vieren: 800 jaar stadsrechten. Dan moet de stad er tiptop uitzien.o.a.achterzijde Voorstraat
*
Inzetten om de Dordtse boekenmarkt in ieder geval op zaterdag te houden
*
400 jaar Nationale Synode (2018-2019)wordt stevig op de nationale kaart gezet
*
800 jaar stadsrechten met volop aandacht voor de historie van de stad
*
Festivals niet uitbreideb, feestjes eindigen op normale tijdstippen en kermis verplaatsen

Halfjaarlijkse Dordtse straatspeeldagen: Ieder halfjaar is een doorgaande straat één dag autovrij en wordt door kinderen gebruikt om te spelen
*
Een jaarlijks evenement voor LHBT emancipatie moet bijdragen aan een breder begrip
Pleit voor het samenbrengen van vele activiteiten van alle organisaties in 2020 met uiteindelijk een feestelijke Stadsdag
*
2018 is het jaar van de Dordtse synode dat D66 verbindt met de uitgangspuntenvrijheid en tolerantie
*
belangrijk dat festivals de ruimte krijgen en streven er naar dat de huidige festivals en evenementen behouden blijven.

Naar de kosten voor vergunningen moet kritisch worden gekeken

Bedragen die verstrekt worden voor evenementen moeten in verhouding staan tot het bereik.
*
Wanneer er een evenement of festival georganiseerd wordt dat iets toevoegt aan de stad moet subsidie verleend kunnen worden

proces van het verlenen van vergunningen voor evenementen wordt verbeterd. Maatwerk i.p.v.rigide regels

Kosten voor de veiligheid tijdens evenementen moeten meer voor rekening en verantwoordelijkheid van de overheid komen

Niet bezuinigen op succesvolle evenementen

Inzetten voor de terugkeer van het Internationaal Poppentheaterfestival, inmiddels bekend als Internationaal Micro Festival, naar onze stad
*
moeten voor alle inwoners vrij toegankelijke lunch of openluchtconcerten komen
*
Wij zijn voor terugkeer van evenement met muziek uit diverse culturen, waaronder Afrikaans, Arabisch, Balkan, Turks in de lijn van het verdwenen Rainbow festival

Tegen verdere verlaging van subsidies die deze evenementen treffen

De gemeente moet meedenken met organisatoren en initiatiefnemers van evenementen

(Internationale) topsportevenementen zijn goed voor sportpromotie, inspiratie en levendigheid in de stad

Evenementen

Dierenzorg-en welzijn

Zorg voor het dierenwelzijn op ons eiland en in de Dordtse parken moet optimaal zijn
*
Gedragscodes t.a.v.flora- en faunawetgeving dienen strikt te worden opgevolgd
*
Uitbreiding van het aantal hondenspeelplaatsen
*
Voldoende voorzieningen voor het wegwerpen van hondenpoepzakjes
*
Dierenasiel Louterbloemen is toe aan nieuwbouw; we zien hierbij kansen om dit samen met de andere Drechtsteden te realiseren

Dierenasiel Louterbloemen, haar vrijwilligers en de dieren in de stad verdienen nieuwe huisvesting

Goed dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau
*
Dierenasiel Louterbloemen behoudt goede huisvesting in Dordrecht

Chippen van honden en katten stimuleren
*
bijenconvenant ondertekenen
*
kleine dieren en hun habitat beschermen
*
gemeente koopt al haar producten duurzaam, diervriendelijk, en fairtrade
*
mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels in de stedelijke woonomgeving verbeteren

Honden verplicht een identificatiechip. Voor katten stimuleren we dat zo veel mogelijk
*
Hulp bij vernieuwing huisvesting Louterbloemen
*
Betaalbare medische zorg voor huisdieren voor mensen met weinig geld
*
Voor gemeentelijke kantinediensten en catering de hoeveelheid producten van dierlijke oorsprong minimaliseren
**
In de groenvoorziening, het onderhoud van parken en in het maaibeleid rekening houden met broedseizoen
*
Inzetten van dieren als attractie bij evenementen, zoals bijv.de kerstmarkt. niet vergunnen
*
Gezelschapsdieren alleen nog verkocht door erkende fokkers en niet via een dierenspeciaalzaak
*
Het hondenuitlaatbeleid verbeteren in samenspraak met de buurt en de hondenbezitters
*
Overlastgevende dieren, vogels en insecten moeten zo diervriendelijk mogelijk bestreden worden

De veeteelt op ons eiland moet diervriendelijk en duurzaam zijn. Er is geen plaats voor bio-industrie en megastallen

Dierenzorg en welzijn

Verenigingsleven en Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar en verdienen waardering en ondersteuning op het gebied van scholing en opleiding

Extra acties gericht op een schone omgeving met ondersteuning van onze Dordtse doorpakkers verdienen meer prioriteit
*
Ondersteuning voor mantelzorgers en andere vrijwilligers.

Desnoods met medewerkers van Drechtwerk of bijstandsgerechtigden vanuit Soc.Dienst er voor zorgen dat de speeltuinverenigingen een toekomst hebben
*
St.Cultuureducatie ZHZ (Voorm.ToBe) dient zich primair te richten op het aanbieden van activiteiten die niet door anderen worden aangeboden

Vrijwillgers onontbeerlijk voor inzet bij tegengaan taalachterstanden en bij ondersteuning media educatie
*
Via de wijkteams initiatieven voor mantelzorg en vrijwilligerswerk ondersteunen
*
één centraal aanspreekpunt waar vrijwilligersorganisaties en mensen met een zorgvraag terecht kunnen met hun vragen

Stimuleren van sociale samenhang in de wijken door het ondersteunen van buurttuinen op tijdelijk braakliggende gronden
*
Blijvend beroep op verenigingen om een open en toegankelijk karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving
*
vrijwilligers ondersteunen. De vrijwilligersverzekering en de prijzen voor de vrijwilligers v.h. jaar, houden we daarom in stand

We stimuleren het aanbod van gezond(er) voedsel in sportkantines

Ruimte bieden aan verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor sport, evenementen en cultuur in deze stad
*
Verlichten van huisvestingslasten van verenigingen

Dordtse verenigingen die moeten verhuizen, worden hierbij snel en loyaal door de gemeente geholpen

We zorgen voor ontmoetingsplekken en ondersteunen vrijwilligersprojecten zoals de Plus Bus, Green Wheels en E-Wheels

Mensen die zich vrijwillig inzetten om het openbare gedeelte van hun straat schoon en mooi te houden belonen met bijv. extra planten of bloembollen
*
lokale verenigingen of buurtbewoners krijgen als eersten de mogelijkheid krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten

Verenigingsleven en Vrijwilligers

Stadion FC Dordrecht

De verbouwplannen van FC Dordrecht zijn nog niet concreet maar worden nauwgezet gevolgd en waar mogelijk gefaciliteerd ten behoeve van het gehele sportcomplex Krommedijk

Beroepssport moet haar eigen sportbroek ophouden

Plannen over een nieuw of renovatie van het huidige stadion zal D66 op haalbaarheid beoordelen*BR>*
FC Dordrecht krijgt geen overheidssteun.
*
We ondersteunen diensten zoals inzet bij wijkvoetbal of scholen.

De club betaalt zelf een nieuw stadion. Slim combineren met andere functies moet mogelijk zijn. De gemeente betaalt de toegangsweg en de parkeerplaats zoals toegezegd.

Voor een nieuw of vernieuwbouw stadion voor FC Dordrecht. Het stadion moet wel een multifunctionele functie krijgen en zichzelf bekostigen

Stadion FC Dordrecht

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Sportbeleid

Propageren de verbinding tussen sport, wijken en scholen
*
Voor iedereen in Dordt is het mogelijk om te sporten, samen of alleen
*
in samenspraak met het Sportbedrijf en de Sportraad, zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen
*
Verenigingen uitdagen om gratis open dagen te organiseren
*
Zwenbad de Dubbel blijft behouden voor Dubbeldam en wordt grondig gerenoveerd

Turnen verdient een regionaal topsportcentrum
*
Het Wantijbad en De Dubbel moeten behouden blijven.
*
Aanpassing van bestaande en waar nodig nieuwe accommodaties voor grotere (sport-)clubs

Zwembad aan de Sportboulevard moet meer ruimte gaan bieden aan recreatief zwemmen
*
Verzelfstandiging van en bezuiniging op het sportbedrijf wordt onderzocht.
*
Met goede fietsvoorzieningen stimuleren sporters met de fiets naar de sportvereniging te laten komen
*
Voorzieningen in de jachthavens van Dordrecht en de informatievoorziening voor watersporters verbeteren
*
Het Wantijbad dient eveneens als voorziening behouden te blijven.

Dordtse verenigingen verbinden aan de scholen
*
Werk van de buurtsportcoaches voortzetten en uitbreiden in wijken waar minder wordt gesport.
*
Georganiseerde, ongeorganiseerde en commercieel georganiseerde sport betrekken bij overleg en raadpleging over op te stellen lokaal sportbeleid

Voor iedereen is er wel een geschikte sport, of het nu binnen of buiten is, bij een vereniging of op een andere manier

Wij moedigen de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen toe. We willen schoolzwemmen terug in het basisonderwijs.
*
Ouders die schoolzwemmen niet kunnen betalen dienen gewezen te worden op bv Stichting Leergeld

Zorgen voor goede en duurzame en betaalbare voorzieningen. Het nieuwe sportcomplex voor VV Dubbeldam, korfbalvereniging Movado en tafeltennisvereniging TTV Dordrecht zal gerealiseerd worden
*
We zetten nog meer in op sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte
*
Met sportverenigingen samenwerken om te zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan sportactiviteiten
*
Alle leerlingen in het basis-en voortgezet onderwijs kunnen een kennismakingsprogramma volgen bij verschillende sportverenigingen
*
Achterstallig onderhoud wegwerken

huidige sportieve ontmoetingslocaties in de wijken behouden, zonder de concentratie van sportlocaties aan de randen van de stad terug te draaien
*
Sport moet terug naar de wijk. Voor jeugd dit mogelijk maken op sportieve veldjes

Voorstander van gedeeltelijke financiering van sportclubs die nieuwe faciliteiten nodig hebben

Sportraad 'nieuwe stijl' heeft geen enkele meerwaarde en kan worden opgeheven
*
Topsportevenementen hebben geen prioriteit. Als ze in Dordrecht worden gehouden dan moeten de Dordtse amateurverenigingen delen in de revenuen
*
Sportaccommodaties toegankelijk voor mensen met een beperking
*
Behoud bestaande zwembaden in Dordrecht met voldoende ruimte voor recreatief zwemmen. De Dubbel en het Wantijbad blijven in stand worden.

Sport moet zo dicht mogelijk bij de mensen, dus in de wijken, plaatshebben
*
het aanbod van recreatiezwemmen op de Sportboulevard dient te worden vergroot
*
Houd de zwembaden De Dubbel en Het Wantij.
*
Een heldere visie moet in samenwerking met de sport worden ontwikkeld

Voor grote brede sportverenigingen
*
Zwembad ‘De Dubbel’ en ‘Het Wantijbad’ behouden
*
Recreatief zwemmen bij de Sportboulevard moet aantrekkelijker worden>
*
Moet eenvoudiger worden om kleine en/of laagdrempelige sportevenementen te organiseren in de wijken
*
Verschillende takken van sport in de stad in stand houden en de subsidie daar inzetten waar het nodig is
*
Geen voorstander van louter allochtone sportteams

Sportbeleid

Kunst en Cultuur

Draagvlak voor de culturele voorzieningen moet versterkt worden
*
Ervoor zorgen dat ook op langere termijn een gezonde exploitatie mogelijk is .
*
Inzet op cultuureducatie gericht op basisschoolleerlingen voortzetten

Zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met de culturele voorzieningen in onze stad; we zien hierbij ook mogelijkheden om de Dordtpas 2.0 in te zetten.

Basisscholen en middelbare scholen regelmatig een bezoek brengen aan de musea die onze stad rijk is

Cultureel profiel alleen gericht op historie en de maritieme omgeving. Alleen evenementen en festiviteiten die aan dit profiel bijdragen komen in aanmerking voor subsidie
*
Versterken en bevorderen van cultureel ondernemerschap. Waar mogelijk wordt regelgeving vereenvoudigd
*

*
Bereid te blijven investeren in museum ‘40-’45 als het zich doorontwikkelt tot een educatief en eigentijds museum

Vuist maken voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen
*
Culturele Instellingen moeten hun culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere ondernemers
*
Investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door tijdelijk leegstaande panden ter beschikking te stellen
*
Introduceren Dordtse cultuurkaart. Met de Dordtse cultuurkaart kunnen Dordtenaren een aantal keer per jaar het filmhuis, theater of museum bezoeken

Samen met het Dordrechts Museum een programma ontwikkelen om iedereen kennis te laten maken met onze cultuurhistorie

Wij zien graag meer ondernemerschap in de cultuursector en willen subsidies altijd verbinden aan heldere prestatieafspraken

Joods cultureel erfgoed in Dordrecht opnieuw zichtbaar maken
*
Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een lager inkomen
*
Stimuleren cultuur- en muziekeducatie op scholen
*
Creëren een mooie culturele route in de Drechtsteden met aandacht voor cultureel erfgoed tot en met open ateliers van kunstenaars
*
Nieuw kunst- en cultuurbeleid anno 2018. Bewoners en professionals denken en praten mee. Evenementen blijven en Dordrecht blijft ook broedplaats voor innovatie

belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen
*
kleine culturele activiteiten stimuleren, bijv. door inzet van cultuurscouts
*
gemeente moet actieve, stimulerende rol spelen, gericht op vernieuwing en verbinding met andere sectoren
*
nieuwe en vernieuwende kunstenaars de ruimte geven. Dat kan door het beschikbaar stellen van atelierruimte

Handen af van onze tradities: bij het Sinterklaasfeest horen zwarte pieten en bij Kerstmis hoort een kerstboom

Kunst en cultuur moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle Dordtenaren
*
Kunstbeoefening in de amateursector moet weer financiële ondersteuning krijgen
*
Alle Dordtse musea moeten één dag in de week open zijn voor alle bezoekers

Sport en cultuur verbroederen en versterken de integratie van verschillende bevolkingsgroepen en culturen en dienen om deze reden zoveel mogelijk gestimuleerd en gesteund te worden

Tijd voor nieuw cultuurbeleid
*
Gesubsidieerde culturele instellingen moeten met hun programma aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van de stad
*
Meer doen voor ontdekken, ontwikkelen en vasthouden van talent op cultureel gebied

Kunst en Cultuur

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Zorg Algemeen

Verminderen van het aantal zorginstellingen in de 19e -eeuwse Schil, met name in het gebied rond het Kasperspad
*
Pleiten voor het in standhouden van betaalbare maatwerkvoorzieningen

Waar mogelijk andere zorgorganisaties gaan contracteren die cliënten wél gespreid kunnen en willen huisvesten
*
Het Babyhuis aan de Brouwersdijk redt levens en heeft onze blijvende steun
*
bevorderen van vrijwillige anticonceptie bij hen die niet in staat zijn hun kinderen een veilige omgeving te bieden.
*
meer buurtcirkels
*
Stadsmarketing bij huisartsopleidingen zodat huisartsen voor onze stad kiezen
*
meer gebruik maken van het huisvesten van bijv. studenten die, in ruil voor een lagere huur, sociale activiteiten voor (oudere) buurtbewoners organiseren

Veel goede initiatieven, zoals het Diaconaal Platform Dordrecht, de Voedselbank en hulp aan vluchtelingen. Deze initiatieven willen we koesteren en waar nodig ondersteunen
*
Investeren in goede opvang- en woonmogelijkheden voor bewoners met psychische problematiek
*
Een PGB is één van de instrumenten om passende zorg aan te vragen onder regie van de zorgvrager.
*
Levensbeschouwelijke of kleine instellingen hebben gelijke kansen in het subsidiebeleid, met behoud van identiteit

Investeren in toekomstbestendige zorg en ondersteuning
*
We geloven we in de aanpak één gezin, één plan, één regisseur.
*
Eenwording van de wijk- en jeugdteams tot lokale teams
*
‘Van nazorg naar voorzorg’
*
Een raad van onafhankelijke deskundigen aanstellen die meedenkt over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn
*
Leidend dat de toegang tot de lokale teams laagdrempelig en dichtbij is georganiseerd.

Vereenvoudigen de toegang tot zorg, voedsel en hulpmiddelen door vereenvoudiging van de administratie
*
Meer verpleeghuis plaatsen

Geef mensen de regie over hun eigen leven en bied hulp die aansluit bij hun behoeften en waar zij dat nodig vinden.
*

De uit de WMO betaalde thuiszorg moet voldoen aan de werkelijke zorgbehoefte
*
Zorgbehoefte wordt onafhankelijk van de beschikbare budgetten vastgesteld
*
Niveau van de thuiszorg blijft op peil en het budget beweegt mee om zo de zorg te bieden die mensen nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen
*
Bij aanbesteding wordt geselecteerd op kwaliteit van zorgverlening en arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners

Gebruik van pgb's of gezinsbudgetten stimuleren
*
Nieuwe vorm van ontmoetingsplekken creëren in de wijk: de wijkhuiskamers
*
Eigen bijdrage: mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk ontzien, om te voorkomen dat kwetsbare mensen zorg gaan mijden

Professionele zorg op wijkniveau
*
Geen uitzonderingspositie voor allochtonen in de zorg

Geld dat gem. ontvangt voor uitvoering zorg, blijft voor de zorg
*
Bij alle zorgcomplexen en aanleunwoningen moeten weer recreatieruimtes komen en restaurants geopend of heropend worden
*
Het moet voorbehouden zijn aan de professionele hulpverlening moet zijn om te bepalen welke zorg voor wie nodig is
*
Niet de kosten, maar de noodzaak van een behandeling of voorziening moet leidend zijn
*
Kwaliteit van de zorg die nodig is staat voorop. Besparingen komen alleen uit het tegengaan van verspilling en bureaucratie
*
Gemeente moet i.o.m. woningstichtingen zorgdragen voor de zorg die bewoners van ouderenwoningen nodig hebben

Zorg toegankelijk moet zijn via één loket, minder bureaucratie, passend, betaalbaar, betrouwbaar en op tijd.
*
de PGB (Persoons Gebonden Budget) dé passende oplossing voor zorg in natura.
*
Ongewenst en onmenselijk om oudere stellen die al jaren samen hebben geleefd om reden van verschillende zorgvraag uit elkaar te halen
*
Haal mensen niet uit hun vertrouwde omgeving waar zij jarenlang hebben gewoond en geleefd.
*
Crisis-opvang voor mensen die bijv. in het ziekenhuis hebben gelegen en te slecht zijn voor naar huis en te goed voor het ziekenhuis

Minder gebruik maken van standaardpakketten. Zijn te algemeen en spelen niet in op de individuele zorgvraag
*
Door zelfbeschikking te digitaliseren en waar mogelijk automatisch toe te kennen, is dit te vereenvoudigen voor zowel de zorgbehoevende en de gemeente
*
Indien mogelijk ligt de regie van de organisatie en de invulling van de zorg in handen van de zorgvrager

Zorg Algemeen

Gedelegeerde zorgtaken

Indien nodig zetten we in op lobby naar het Rijk als blijkt dat we als stad te weinig geld krijgen om taken uit te voeren

Zorgorganisaties die het geld niet uitgeven aan personeel, maar aan hoge salarissen, zijn wat ons betreft niet welkom

Bij de uitvoering van het WMO-beleid vanuit de mens werken. Geld is het middel, niet het doel
*
De sociale teams verwijzen snel door naar ‘lichtere’ vormen van begeleiding en advies. SchuldHulpMaatje wordt daarbij ingezet en de gemeente en Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunen voldoende
*
één centraal aanspreekpunt waar vrijwilligersorganisaties en mensen met een zorgvraag terecht kunnen met hun vragen.

Lokale teams gericht aan de slag gaan met de problemen die de specifieke buurt heeft.
*
bij het stellen van een indicatie niet langer de zwaarte van de beperkingleidend , maar de ondersteuning die iemand nodig

De zorgstructuur moet beter
*
Zorg aan zieken, ouderen en jeugd verlenen vanuit één plan, gemaakt in samenspraak met één gezin door één zorgregisseur

Servicepunten en sociale wijkteams moeten behouden blijven en waar nodig uitgebreid

Buurtzorg in de hele stad zodat de zorg kleinschalig en dicht bij de mensen wordt georganiseerd
*
Eén coach die de hulpverlening voor een persoon coördineert en de regie heeft, samen met de hulpvrager
*
Wijkteams beschikken over actuele wachtlijsten van alle zorgaanbieders, zodat er direct inzicht is in waar er op de meest korte termijn hulp kan worden geboden

Sociale wijkteams per wijk met 1 plan en 1 regisseur zal met prioriteit dienen te worden gerealiseerd

Gedelegeerde zorgtaken

Mantelzorg

Om mantelzorgers te ontlasten wordt meer ingezet op collectieve ondersteuning zoals respijtzorg

Mantelzorgers moeten zo goed mogelijk ondersteund worden, om overbelasting te voorkomen
*
gemeente moet enkele vakantiewoningen in haar ondersteuningsaanbod opnemen waar de mantelzorger met een goede respijtvoorziening kan uitblazen

Via wijkteams initiatieven voor mantelzorg en vrijwilligerswerk ondersteunen
*
Meer aandacht nodig voor levensloopbestendig wonen, eventueel door de inzet van een woningcoach

Aandacht erop vestigen op dat mantelzorgers aanspraak kunnen maken op een cliëntondersteuner die hen informeert, adviseert en begeleidt
*
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen

Mantelzorg kan m.b.t. zelfredzaamheid een belangrijke rol in vervullen, we belonen mantelzorgers.

Er moeten voorzieningen komen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen
*
Mantelzorg faciliteren, onder meer door procedures rondom vergunningen voor een verbouwing of bijbouwen van huisvesting voor zorgbehoevenden te vereenvoudigen

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten max. toegestane vrijwilligersvergoeding krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun inkomenspositie
*
Mantelzorgers kunnen ook zgn. "respijtzorg" aanvragen om even op adem te komen

Waar mogelijk mantelzorgers ondersteuning aanbiedent
*
Dienstencheques voor mantelzorgers is een goed initiatief

Mantelzorg is welkom, maar mag niet overbelast worden en is geen vervanging voor professionele zorg
*
Het inzetten van mantelzorg en vrijwilligers op zorgtaken, moet wat de SP betreft echt gebeuren op vrijwillige basis

Mantelzorg mag niet worden opgelegd
*
voor het behoud van verschillende regelingen voor mantelzorgers, zoals ‘de dag van de mantelzorger’ en ‘het mantelzorgcompliment’.
*
Adequate en snel inschakelbare respijt- en crisisvoorzieningen moet beschikbaar komen.

Onderzoeken in hoeverre mantelzorgers gebruik maken van het ondersteuningsaanbod en welke specifieke knelpunten en ondersteuningswensen er zijn.

Mantelzorg

Buurthuizen en Wijkvoorzieningen

Sociale wijkteams zoeken wat ons betreft nog meer de samenwerking met maatschappelijke organisaties en buurthuizen

Dordrecht heeft al meerdere ‘buurtcirkels’ opgezet. Buurtbewoners steunen elkaar, zodat niemand tussen wal en schip komt. Willen meer van deze buurtcirkels

Door het grotendeels sluiten van wijkcentra ontstaat er nu een leemte voor ruimte met activiteiten. Scholen moeten hierin een rol gaan vervullen

In het wijkcentrum is plaats voor ontmoetingen voor kinderen en jongeren, met thema's als muziek, cultuur, debat, kunst en workshops

Veiligheid kan deels worden verhoogd door het bevorderen van contact tussen verschillende groepen.
*
Buurtbesturen, zoals in Oud-Krispijn, en wijkontwikkeling, zoals in de Vogelbuurt, kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen

Nieuwe vorm van ontmoetingsplekken in de wijk: de wijkhuiskamers, gekoppeld aan de zorginfrastructuur

Zou goed zijn als er in iedere wijk weer een buurthuis was waar activiteiten georganiseerd worden en mensen elkaar ontmoeten

Meer wijkvoorzieningen moeten worden gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
*
Het ondersteunen en organiseren van buurt, wijk en stadsactiviteiten
*
Het opzetten van, of deelnemen aan, cursussen in de buurt

Buurthuizen en Wijkvoorzieningen

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Jeugdzorg

Gemakkelijke overgang van 18 jaar naar volwassenheid als het gaat om een zorgtoekenning

inzet van sportconsulenten, schoolsporten en het SMS Kinderfonds voor o.m. zwemmen en sporten moet behouden blijven.
*
Kinderen en jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een programma dat in heel Dordrecht moet worden ingezet
*
Vroegtijdige begeleiding bij scheidingen
*
Samenwerking versterken van het vangnet (familie/ politie/ gemeente/ zorgaanbieder) voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Zorg dragen voor snelle jeugdhulpverlening met zo min mogelijk wachtlijsten
*
Inzetten voor aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, gezondheidszorg, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis

De lokale teams organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met school en met de huisarts
*
Aandacht voor overgewicht bij jongeren
*
Lokale teams organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en met de huisarts
*
Uithuisplaatsingen worden zoveel mogelijk voorkomen

Bij hulpverlening aan jongeren weten ouders vaak het beste wat hun kind nodig heeft

Onacceptabel dat er vaak onverantwoord lange wachtlijsten bestaan voor professionele hulp.
*
Ook onacceptabel dat, vooral ook door de aanbestedingsprocedures, de tarieven in de jeugdzorg zo onder druk staan

Overgang van de jeugdzorg naar de reguliere zorg hapert

Kwetsbare kinderen moeten altijd kunnen rekenen op hulp.
*
Kindermishandeling in een vroeg stadium signaleren

Wachtlijsten in de jeugdzorg moeten verdwijnen
*

Aandachtspunt is de jongere die, als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt, alsnog ondersteuning moet krijgen als dat nodig is.

De invulling van de zorg in handen van de zorgvrager
Professionele organisaties als Jeugdzorg dienen zoveel mogelijk en zonder enige terughoudendheid hierop in te spelen (PGB's)

Jeugdzorg

Jongerenbeleid

Initiatieven vanuit jongeren voor activiteiten stimuleren
*
(digitaal) Jongerenplatform en Jongerenraad zeker faciliteren

Samen met de Jongerenraad voorlichting geven over ongezond en risicovol gedrag aan jongeren, waar nodig samen met hun ouders. Denk aan (internet-)pesten, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap, seksuele diversiteit, alcohol en drugs
*
Jeugdwerkloosheid aanpakken in samenwerking met het bedrijfsleven

Mentoren die maatschappelijk actief zijn, helpen jongeren hun talenten en ondernemerschap te ontwikkelen.

Onderzoeken hoe jongeren in Dordrecht en de Drechtsteden zo zinvol mogelijk hun leven kunnen leiden

Investeren in jongeren: er komen betaalbare woningen en we investeren in de overgang van opleiding naar werk

meer ruimte voor horeca en jonge creatieve ondernemers.
*
Bouwen voor jonge afgestudeerden en jongeren in het algemeen

Adequaat vangnet voor jongeren die hulp nodig hebben

Er moeten betaalbare appartementen en kamers komen voor jongeren

Inzetten om jongeren aan onze stad te binden

Organisaties voor sport, cultuur en muziek moeten gestimuleerd worden om veel voor de jeugd te doen.

Jongerenbeleid

Ouderenbeleid

Eenzaamheid dient te worden verminderd door professionele en vrijwillige ondersteuning in alle wijken, zoals nu bij ‘Wij Crabbehof’ gebeurt
*
Meer aandacht voor een dementie-vriendelijke omgeving
*
Bij huisvesting voor de oudere doelgroep gaat het niet alleen om een veilige en comfortabele woning maar ook om een goed toegankelijke omgeving
*
Inwoner centraal stellen en de ondersteuning bieden die echt nodig is.

Eenzaamheid onder Dordtenaren moet afnemen met eenvoudige oplossingen bijv.huisbezoeken Wijkteam
*
Eén contactambtenaar binnen de gemeente zorgt voor verbindingen tussen initiatieven en organisaties
*
Meer inzet van de rondreizende kinderboerderij.
*
Voldoende (nacht)zorgmedewerkers zijn voor ouderen in de tehuizen
*
Overstappen naar een huisarts in de buurt, zou dat mogelijk moeten zijn, ook als huisartsenpraktijken geen ruimte voor nieuwe patiënten hebben.

Kijken naar de inzet van een ‘blijverslening’ en/of WMO-middelen en naar de inzet van mantelzorg en wijkverpleging
*
Sport- en recreatievoorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en ouderen
*
Menselijke maat voorop. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Lokale teams moeten aandacht hebben voor problematiek die ouderen ervaren.Bijv. de maatjesprojecten die vereenzaming bestrijden

Om mogelijk te maken dat mensen langer thuis wonen, niet korten op de thuiszorg.
*
Experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis
*
Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige plek terecht kunnen

Wijkhuiskamers helpen bestrijden van eenzaamheid
*
Sterk vrijwilligershuis voor mantelzorgers en vrijwilligers

Meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen
*
Verzorgingshuizen moeten behouden blijven. Aantal verzorgingstehuizen uitbreiden.
*
Nieuw verpleeghuis, en wel zo snel mogelijk
*
Loketfuncties voor ouderen in ieder stadsdeel
*
Meer ouderenadviseurs bij welzijnsorganisaties

Ouderen moeten hun huisdier mee kunnen nemen naar verzorgingshuizen

Staan voor een persoonlijke benadering van de bestrijding van eenzaamheid
*
Valpreventie en valtraining meer stimuleren
*
Levenskrachtige ouderen in de stad zo veel als mogelijk is blijven betrekken bij alle activiteiten in buurt, wijk en stad.
*
Extra aandacht moet er zijn voor de aanpak van het zich steeds vaker voordoen van ouderenmishandeling
*
Sterk maken voor het begeleiden van ouderen en hulpbehoevende buurtbewoners

Gesubsidieerde verenigingen stellen overdag hun faciliteiten beschikbaar aan ouderenorganisaties
*
Senioren die zo lang mogelijk in hun woning willen blijven wonen moeten een beroep kunnen doen op een gratis woonscan
*
Een ‘marktplaats’ voor ouderen waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Ouderenbeleid

Kinderopvang/Speelplaatsen

Om kinderen in beweging te houden zetten we in op goede speelplaatsen en op een goede ondersteuning van speeltuinverenigingen
*
Kinderen moeten vrij kunnen spelen; geen regels rondom boomhutten en speelbossen
*
De speeltuinverenigingen moeten geholpen worden bij het vinden van nieuwe vrijwilligers zodat ze open kunnen blijven. Eventueel in samenwerking met de Sociale Dienst.

Buurtspeeltuin Oosterkwartier,De Victorie en speeltuin Stadspolders blijven bestaan, desnoods met overheidssteun

scholen moeten een rol als wijkcentrum gaan vervullen en zich buiten schooltijden kunnen ontwikkelen tot ontmoetingscentra
*
Onze wijken hebben voldoende openbaar groen met ruimte om te sporten en speelruimte voor kinderen en jeugd.

Meer scholen moeten sport gaan aanbieden als naschoolse activiteit.
*
Onderwijs en opvang, inclusief vroeg- en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang zijn toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

Schoolpleinen en gymlokalen moeten zodanig zijn ingericht dat ook de buurt gebruik kan maken van de faciliteiten.

Alle bankjes en speeltoestellen moeten heel, schoon en veilig zijn.

Kinderopvang/Speelplaatsen

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Armoedebeleid

Extra inzet op het tegengaan en voorkomen van armoede en schulden zeer belangrijk
*
Pleiten voor het introduceren van een Dordtpas 2.0 waarmee deelname aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en cultuur
*
Ondersteunen het idee achter Stichting Leergeld waarmee deelname aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur toegankelijker worden voor een grotere groep

Om het aantal dak– en thuislozen te verminderen wordt housing first voortgezet en komen spoedig de eerste Skaeve Huse naar onze stad
*
We realiseren een DordtPas voor elke Dordtenaar.Voor minima geldt een zeer bescheiden tarief
*
Inzetten op verdere verruiming SMS< Kinderfonds, zodat ook kinderen van werkende armen hiervan gebruik kunnen maken
*
Maatschappelijke organisaties gaan werken met één inkomenstoets, geldend voor alle voorzieningen van die organisaties.
*
Zorgen dat de schuldhulpverlening maatwerk levert

Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen ondersteuning bijvoorbeeld door subsidie.
*
In schrijnende gevallen moet er ruimte zijn om buiten de vaste kaders oplossingen te zoeken. We denken hierbij aan de ‘ventieltafel’
*
Mogelijkheid van een apart (beperkt) budget om in kritieke situaties snel te kunnen optreden
*
Bij dreigende uithuiszetting van gezinnen schuldhulpverleningstraject met voorrang starten
*
laagdrempelige workshops organiseren over het voorkomen van schulden

Eerder aandacht voor de schuldproblematiek van kleine zelfstandigen
*
Om schuldenproblematiek aan te pakken stellen wij een 'Deltaplan Schulden' op
*
Lokale teams moeten oog hebben voor verborgen armoede. Met name in gezinnen met kinderen is dit een groot probleem
*
Armoede mag geen rol spelen in het lid zijn van een sportvereniging.
*
Voedselbank kan aansluiten op één overzichtelijke website waarop alle (inkomens) ondersteunende maatregelen te vinden zijn
*
Bijstandsgerechtigden krijgen direct toegang tot aanv. gemeentelijke voorzieningen (kwijtschelding, toeslagen, sms-kinderfonds, leergeld).

(Verborgen) armoede moet worden aangepakt
*
We reiken veel meer, en eerder, uit en we ontwikkelen de Dordtpas verder als ruilbetaalmiddel

Armoede zo vroeg mogelijk signaleren zodat de problemen kunnen worden opgelost voordat ze de mensen boven het hoofd groeien.
*
taalles op maat bij laaggeletterdheid.
*
Hulp door inzet van bijv. een budgetcoach moet voor iedereen toegankelijk zijn

Inzetten voor de ‘skaeve huse’* om te voorkomen dat een kwetsbare groep op straat terechtkomt
*
Actief inzetten om armoede te voorkomen. Kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of een laag salaris uit een baan volwaardig mee kunnen doen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien

Iedereen gelijke kansen bieden
*
Geldmatties voor schuldenpreventie bij jongeren
*
Drechtstedenpas voor lagere inkomens
*
Eén loket voor alle initiatieven
*
Minder administratieve rompslomp
*
Gratis OV Voor mantelzorgers met een minimuminkomen
8
Huiskamerplek Sociale Dienst

Armoedebestrijding moet bovenaan de politieke agenda
*
Dak- en thuislozen worden, na goed overleg met de omgeving over de voorwaarden, kleinschalig en in de wijk opgevangen
*
Mensen met problematische schulden worden waar nodig geholpen door de gemeente de schulden over te laten nemen van de andere schuldeisers, zodat iemand nog maar één schuldeiser heeft, de gemeente
*
Voor minder draagkrachtige burgers de Dordtpas weer verstrekken
*
Gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum moeten een beroep kunnen doen op Stichting Leergeld

Bestrijding van armoede in de stad is een maatschappelijke taak Minderjarige kinderen die opgroeien in armoede, moeten de kans krijgen zonder beletsel deel te nemen aan activiteiten op sociaal, cultureel, welzijn en sportgebied.
*
Ondersteuning aan de Stichting Leergeld is noodzakelijk
*
Voor de groep tussen 18 en 21 jaar moet een overgangsregeling worden ingericht
*
Sneller ingrijpen bij schuldhulpverlening om te zorgen dat mensen niet verder in de problemen komen
*
Kloof tussen arm en rijk dient te worden verkleind
*
Moet alles aan gedaan worden om Voedselbanken te voorkomen

Armoederegelingen die het gat tussen betaald werk en een uitkering te klein maken of zelfs geheel teniet doen, moeten worden afgeschaft
*
Waar compensatie echt nodig is, loopt dit via het minimabeleid

Armoedebeleid

Sociale Dienst

Van iedereen die een uitkering ontvangt mag een actieve deelname in de samenleving gevraagd worden
*
Samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) de scholen en leerplicht verder ontwikkeld worden

Proactieve schuldhulpverlening en budgetbeheer bij de Sociale Dienst

Iedereen met een uitkering wordt wel gevraagd om een vorm van tegenprestatie. ‘Voor wat, hoort wat’.
*
Bijzondere bijstand wordt in natura verstrekt, bijvoorbeeld door het betalen van de huur
*
Initiatieven steunen om bijvoorbeeld laaggeletterdheid aan te pakken
*
Streven er naar dat in 2030 niemand meer een bijstandsuitkering ontvangt zonder perspectief

Medewerkers van de sociale teams krijgen mandaat om toezeggingen te doen over bijvoorbeeld schuldhulpverlening ,indicaties voor respijtzorg, WMO-voorzieningen en jeugdhulp

Bieden mensen in de bijstand opleidingskansen
*
Ondersteunen mensen met schulden nog beter
*
bijstandsgerechtigden krijgen direct toegang tot aanv. gemeentelijke voorzieningen (kwijtschelding, toeslagen, sms-kinderfonds, leergeld).
*
Positief tegenover experiment bijstandsgerechtigden waarbij men een groter deel van de inkomsten mag houden
*
Jongeren die een beroep doen op de uitkering en nog geen startkwalificatie hebben, begeleiden we terug naar school.

Individueel kijken waar ieders kansen liggen en aan de hand daarvan afspraken maken voor een traject op maat dat leidt naar passend betaald werk.
*
Beloning ter hoogte van max.de vrijwilligersvergoeding mag als extra worden ontvangen
*
groep die absoluut niet meewerkt aan een traject blijft dit niet zonder consequenties

Intensiever inztten op om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden voor kansrijke sectoren en beroepen. Dit kan met (tijdelijk) behoud van uitkering
*
Mensen met een uitkering tot het minimumloon mogen bijverdienen zonder te worden gekort op de uitkering
*
Barrières voor het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg ten tijde van een uitkering zullen verdwijnen
*
Maatwerk leveren rondom uitkeringen, schuldsanering en begeleiding naar werk
*
Meer inzetten op de combinatie van leren en werken

Bereikbaarheid van Sociale Dienst moet verbeterd worden. Wijkhuismakers

Klachten en bezwaarschriften dienen binnen twee weken door de sociale dienst te worden behandeld

Geen verplichting bij de Sociale Dienst om werk aan te nemen als dat geen normaal betaalde baan is
*
Voor alle werkzoekenden moet een opleidingsbudget komen, waarvoor mensen zelf een cursus of opleiding uit kunnen zoeken
*
Geen werk met behoud van uitkering als vervanging van volwaardige werkgelegenheid en loonbetaling
*
Baanbrekend wordt opgeheven en de arbeidsbemiddeling komt 100% in handen van de Soc.Dienst
*
Iedereen die een uitkering aanvraagt bij SDD krijgt een vaste medewerker toegewezen
*
Werken stimuleren door de maandelijkse uitkering flexibel aan te laten sluiten en geen wachttijden aan te houden

Bijstandsgerechtigden dienen gerichte begeleiding te krijgen i.p.v.doelloos solliciteren.

Sociale Dienst

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD

Vluchtelingen- en Migrantenbeleid

Vergunninghouders (voorheen statushouders genoemd) moeten zo spoedig mogelijk de Nederlandse taal leren
*
Onze voorkeur kleinschalige en tijdelijke opvang van vluchtelingen in regioverband i.p.v. grootschalige asielzoekerscentra.

Migranten die in onze stad komen wonen dienen snel werk te maken van het beheersen van de taal

Inzetten voor opvang en vlotte integratie van nieuwkomers en statushouders
*
Integratie is gericht op taalonderwijs, begeleiding naar werk en actieve betrokkenheid bij de Dordtse samenleving

Onderwijs is de sleutel voor succesvolle integratie
*
Statushouders doen vanaf de eerste dag mee
*
Gemeente voert de regie bij de inburgering

De culturele diversiteit van migranten en hun uitwisseling met de samenleving moet hoog op de agenda worden gezet
*
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners in onze stad, om uit te leggen hoe het hier werkt.

Direct taalcursus en indien mogelijk (vrijwilligers)werk
*
Kleinschalige vormen opvang zowel in het belang als van de vluchtelingen, als in het belang van omwonenden
*
Woningaanbod zodanig op peil houden dat voorrangsmaatregel geen extra wachttijden voor andere woningzoekenden oplevert
*
Regeling treffen voor bed, bad, brood én begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden

Beginnen met taalonderwijs en begeleiding bij inburgering
*
Investeren in verbinding tussen vluchtelingen en andere stadsgenoten, o.a. via wijkgerichte aanpak en wijkhuiskamers

Nieuwkomers moet duidelijk worden gemaakt wat onze cultuur inhoudt en wat onze normen en waarden zijn.
*
De PVV wil er geen nieuwkomers bij.
*
Tegen asielzoekerscentra, opvanglocaties voor statushouders en het voorrangsbeleid voor statushouders bij de toekenning van sociale huurwoningen
*
Er komt geen enkele asielzoeker of statushouder meer ons eiland op

Inburgeringscursussen moeten - op vrijwillige basis en gratis - ook aangeboden worden aan migranten uit andere landen van de Europese Unie
*
Op alle mogelijke manieren tegengaan dat vreemde mogendheden via onderwijs, religieuze organisaties of anderszins de vrijheid of veiligheid van onze inwoners beperken of bedreigen

Geen plaats voor mensen die niet willen of kunnen integreren, op grond van welke overtuiging dan ook
*
Meer werk maken van integratie.Geen doelgroepenbeleid.
*
Vóór de opvang van echte vluchtelingen mits dat past binnen de schaal van Dordrecht en de wettelijke kaders
*
Voor uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale immigranten is in Nederland geen plaats

Vluchtelingen- en Migrantenbeleid

Genderdiversiteit

Dordrecht is niet voor niets Regenboogstad, we vinden dat iedereen zich veilig , welkom en geaccepteerd moet voelen. Wij sluiten niemand uit.

Het LHBT (Lesbiennes, Homo’s, Biseksueel, Transgender) emancipatiebeleid, gericht op de gelijke positie voor iedereen, moet meer aandacht en ondersteuning krijgen. Een jaarlijks evenement moet bijdragen aan een breder begrip.

voor groep mensen
(LHBTI' s ) moet plek komen waar zij elkaar kunnen ontmoeten zonder iets uit te hoeven leggen, waar ze volledig geaccepteerd worden.

Permanent inzetten om acceptatie van diversiteit te bevorderen: diversiteit in brede zin: leeftijd, beperking, afkomst, religie, seksuele voorkeur, genderdiversiteit - alle diversiteit mag gevierd worden
*
Dordt Pride verwelkomen en regenboogstad blijven

Het bestrijden van discriminatie op grond van leeftijd, sekse, afkomst of seksuele geaardheid krijgt alle prioriteit.

Genderdiversiteit

Sociaal Beleid

Voorstander van een ombudsman/vrouw op het sociaal gebied inclusief het jeugdbeleid
*
Beschut Werkplekken. Hierbij gaan we actief inzetten op jongeren

Zorgen dat het dagelijks leven van kinderen in armoede beter en minder stressvol wordt.
*
Ook aandacht voor werkende minima, mensen die wel een baan hebben maar grote moeite hebben met rondkomen omdat ze buiten alle regelingen vallen.

Zoveel mogelijk mensen die gebruik maken v.d.participatiewet plaatsen bij ondernemer, al dan niet met loonsubsidie

Mensen die beschutte werkplek nodig hebben beschut werk aanbieden
*
Van mensen in de bijstand kan waar nuttig en nodig een tegenprestatie gevraagd worden
*
Bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder die de zorg heeft voor jonge kinderen geen sollicitatieplicht
*
Kerken (diaconieën) hebben volwaardige plaats in de soc. structuur v.d.stad. In het bijzonder de WMO-adviesraad
*
Met professionals echtscheidingspreventiebeleid ontwikkelen

Jongeren die een beroep doen op een uitkering en nog geen startkwalificatie hebben, begeleiden we terug naar school
*
één website waarop alle (inkomens) ondersteunende maatregelen te vinden zijn waar men aanspraak op kan maken
*
We gaan voor duurzame uitstroom uit de bijstand.
*
Wellicht geen inkomen verdienen, maar wel een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving
*
Als men wel kan werken , maar niet wil dan zetten we in op gerichte handhaving
*
praktische belemmeringen bij uitstroom naar werk wegnemen

Overheid en ondernemers samenbrengen bij het uitvoeren van kleinschalige dienstverlening.
*
In elke wijk moet een wijkbedrijf komen
*
Moet vrijheid zijn om je uit de bijstand te kunnen vechten

Zorgen ervoor dat mensen die van bijstand naar werk gaan erop vooruit gaan

Mensen met een uitkering mogen tot het minimumloon bijverdienen zonder te worden gekort
*
De barrières voor het doen van vrijwilligerswerk ten tijde van een uitkering verdwijnen

Mensen met een laag inkomen krijgen Drechtstedenpas tegen een minimale vergoeding
*
Project 'Geldmatties' opstarten
*
Eén aanvraag voor toegang tot voedselbank,kledingbank en huisraadbank
*
Wijkbrigades instellen die zich inzetten voor bestrijden van overlast zoals drugs
*
Bij sloop van sociale huurwoningen moet op andere plekken sociale nieuwbouw terugkomen

Spreek je geen Nederlands en ben je niet bereid dit te leren dan wordt er maximaal gekort op je uitkering
*
Verplicht werken in de bijstand wordt beloond met het salaris dat bij deze functie hoort
*
Willen dat het PMB direct ingaat na toekenning van de sociale voorziening (IOAW, IOAZ en Participatiewet).

Vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen en participatiebanen mogen nooit ten koste gaan van gewoon vast werk

Wie niet actief en serieus zoekt maar werk of geen tegenprestatie voor de uitkering levert, raakt deze kwijt
*
Schuldhulpverlening moet erop gericht zijn om mensen weer snel zelfstandig te kunnen laten leven
*
Misbruik maken van sociale voorzieningen moet keihard worden aangepakt
*
het Nederlands leren is een voorwaarde is om voor een uitkering in aanmerking te komen,anders ook geen toegang (meer) tot voorzieningen zoals, sociale huurwoning, tegemoetkoming in bepaalde kosten en kwijtscheldingen

Sociaal Beleid

BVD

CDA

CU~SGP

D66

Dordtsepartij

Gewoon Dordt

GroenLinks

PvdA

PVV

SP

VSP

VVD